วัดอุภัยภาติการาม (ซำปอกง)วัดอุภัยภาติการาม หรือที่คนเรียกกันติดปากว่า "วัดซำปอกง" เป็นวัดที่ประดิษฐานหลวงพ่อโต (ซำปอกง) พระประธานองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดฉะเชิงเทรา และเป็นหลวงพ่อซำปอกง 1 ใน 3 องค์ในประเทศไทย เป็นพระศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวไทย และชาวไทยเชื้อสายจีน แวะสักการะขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลได้สะดวก อยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง และตลาดบ้านใหม่ แม้ไม่มีรถส่วนตัวมา ก็โดยสารรถสองแถวจากขนส่ง มาถึงหน้าวัดเลย

วัดอุภัยภาติการาม ตั้งอยู่บนถนนศุภกิจ อยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง และวัดหลวงพ่อโสธร เยื้องกับตลาดบ้านใหม่ เดินถึงกันได้ไม่ไกลนัก

วัดอุภัยภาติการาม หรือวัดซำปอกง มีชื่อญวนว่า "ตามบ๋าวก็องเผิกตื่อ" เป็นวัดราษฎร์ขนาดเล็ก มีเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่เศษ​ เริ่มสร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ตามประวัติเล่าว่า มีเศรษฐีชาวจีน แถวชุมชนตลาดล่าง (บริเวณตลาดบ้านใหม่) คือหลงจู๊ฮี้ และหลงจู๊แดง สองพ่อลูก ไปสักการะหลวงพ่อโต ที่วัดพนัญเชิง จังหวัดอยุธยา ซึ่งในสมัยนั้นมีชาวจีนนิยมไปกราบไหว้กันมาก เพราะเชื่อว่านำโชคในเรื่องค้าขาย เมื่อกลับมาเกิดความศรัทธาเลื่อมใส และในปีพ.ศ.2449 หลงจู๊แดง ผู้เป็นลูก (ต่อมาได้รับบรรดาศักดิ์เป็น ขุนพิพิธพานิชกรรม) ได้สละทรัพย์ และที่ดิน สร้างหลวงพ่อโต โดยให้ช่างไปจำลองแบบมาจากวัดพนัญเชิง จากนั้นสร้างวิหาร เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปไว้ภายใน   

ต่อมาในปี พ.ศ.2450 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จประพาสเมืองฉะเชิงเทรา เพื่อเปิดทางรถไฟสายกรุงเทพฯ - ฉะเชิงเทรา และได้เสด็จพระราชดำเนินมายังวิหารที่สร้างอยู่ ทรงบริจาคเงินเป็นจำนวน 200 บาท ร่วมสมทบในการสร้างอาราม และปฏิสังขรณ์พระพุทธศาสนา รวมทั้งได้พระราชทานนามวัดว่า "วัดอุภัยภาติการาม" และพระราชทานนามพระพุทธรูปซำปอกงว่า "พระพุทธไตรรัตนนายก" (ชื่อเดียวกันกับหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง)

แรกเริ่มเดิมที วัดอุภัยภาติการามเป็นวัดฝ่ายมหายานในแบบวัดจีน ภายใต้การดูแลของพระคุณเจ้า เซียงหงี (อดีตเจ้าอาวาสรูปที่ 5 แห่งวัดจีนประชาสโมสร) จนในปี พ.ศ.2497 เมื่อท่านมรณภาพลง วัดจึงถูกทิ้งร้าง ขาดการดูแลไปด้วย หลังจากเวลาผ่านไปกว่า 10 ปี นายพิชัย สุรัตพิพิธ บุตรของขุนพิพิธพานิชกรรม พร้อมด้วยสัปบุรุษ ได้ยื่นหนังสือถึงกรมศาสนา ผ่านไปยังเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย* (คณะสงฆ์ฝ่ายวัดญวน) ให้รับรองสภาพวัด ให้ถูกต้องตามกฏหมาย ในเวลาต่อมากรมศาสนากระทรวงศึกษาธิการได้รับรองวัดเป็นนิติบุคคลถูกต้องเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2512 หลังจากนั้นวัดจึงได้รับการบูรณะซ่อมแซมวัดให้กลับมาดีขึ้นอีกครั้ง ภายใต้คณะสงฆ์วัดญวน ในความดูแลของพระอธิการ ฮกฮี ฝ่าหยุ่น และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2513

* คณะสงฆ์อนัมนิกาย เป็นหนึ่งในกลุ่มคณะสงฆ์นิกายมหายานในประเทศไทย อนัมนิกายเป็นนิกายที่สืบสายมาจากทางประเทศเวียดนาม หรือที่เรียกว่า "วัดญวน" (นิกายมหายานแตกออกเป็นนิกายย่อยๆ มากมาย ตามแต่ละประเทศ และกลุ่มความเชื่อ แต่ละนิกายย่อยก็จะมีข้อปลีกย่อยในการปฏิบัติที่แตกต่างกันไปบ้าง) วัดที่อยู่ในการดูแลของคณะสงฆ์อนัมนิกายในประเทศไทยมีทั้งหมด 21 วัด ที่จังหวัดฉะเชิงเทรามีเพียงวัดเดียวคือ วัดอุภัยภาติการาม ลักษณะของวัดญวนได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนาฝ่ายมหายานจากประเทศจีน ครั้งเมื่อชาวญวนอพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทย ไปอยู่ที่ไหนก็จะสร้างวัดญวนขึ้น แรกๆ เมื่อยังไม่มีพระจีนเข้ามา ชาวจีนในไทยจึงต้องไปทำบุญที่วัดญวน ซึ่งมีลักษณะพิธีกรรมแบบเดียวกันกับจีน เช่น การทำกงเต็ก ต่อมาพระญวนในไทย ได้ปรับเปลี่ยนข้อจริยวัตรบางอย่างตามพระไทย เช่น ออกบิณฑบาต ถือวิกาลโภชนา (ไม่ฉันอาหารหลังเพล) ครองผ้าสีเหลือง เป็นต้น

หลวงพ่อโต (ซำปอกง)** ที่วัดอุภัยภาติการาม เป็นพระพุทธรูปขนาดหน้าตัก 6.5 เมตร สูง 12 เมตร สร้างโดยใช้ภาชนะสานด้วยไม้ไผ่ เอามาก่อซ้อนกันเป็นรูปองค์พระ ด้านนอกฉาบด้วยปูน แล้วจึงลงรักปิดทอง พุทธลักษณะเป็นปางมารวิชัย พระพักตร์ทรงเหลี่ยม พระกรรณยาว (หูยาว) รูปหน้าพระซำปอกงที่วัดอุภัยภาติการาม จะคล้ายจะพระพุทธรูปจีนมากกว่า และที่ระหว่างคิ้วจะไม่มีเครื่องหมายอุณาโลมเหมือนกับหลวงพ่อโต ที่วัดพนัญเชิง

หลวงพ่อโต (ซำปอกง) เป็นที่เคารพนับถือของชาวจีน ชาวไทย ชาวไทยเชื้อสายจีน และชาวต่างชาติ เช่นชาวสิงคโปร์ ที่มักจะมากราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคล ให้มีความรุ่งเรืองด้านการค้า ทำมาค้าขายดี กิจการรุ่งเรืองก้าวหน้า ประสบความสำเร็จ มีโชคลาภ

** หากเอ่ยแค่คำว่าหลวงพ่อโตเฉยๆ อาจเป็นคำที่กว้างไปจนทำให้เข้าใจผิดว่าเป็น สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) หลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ใน หรือหลวงพ่อโตองค์อื่นๆ ได้ แต่หากกล่าวถึง "หลวงพ่อโตซำปอกง" แล้ว ซึ่งจะหมายถึงพระซำปอกง ที่มีอยู่เพียง 3 องค์ ในประเทศไทยเท่านั้น คือ
1. หลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง จังหวัดอยุธยา เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุด สร้างขึ้นในสมัยก่อนอยุธยา 26 ปี และมีขนาดใหญ่ที่สุดด้วย หน้าตักกว้าง 14.20 เมตร สูง 19.20 เมตร
2. หลวงพ่อโต วัดกัลยาณมิตร ฝั่งธนบุรี กรุงเทพฯ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 เป็นองค์จำลองแบบมาจากหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง มีขนาดรองลงมา หน้าตักกว้าง 11.75 เมตร สูง 15.46 เมตร
3. หลวงพ่อโต (ซำปอกง) วัดอุภัยภาติการาม จังหวัดฉะเชิงเทรา หรือ "ซำปอกง แปดริ้ว" สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 จำลองจากหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิงเช่นกัน มีขนาดหน้าตัก 6.5 เมตร สูง 12 เมตร

คำว่า "ซำปอกง" หรือ "ซำเปาฮุดกง" แปลว่า แก้วอันมีค่าทั้ง 3 ประการ ซึ่งหมายถึงพระรัตนตรัย นอกจากนี้คำว่า "ซำปอกง" ยังเป็นชื่อตำแหน่งของขุนนางจีน ในราชวงศ์หมิง โดยมีท่าน "เจิ้งเหอ ซำปอกง" เป็นบุคคลในประวัติศาลตร์จีน ผู้มีฝีมือในการเดินเรือ มีชื่อเสียงไปไกลตั้งแต่คาบมหาสมุทรอินเดีย ไปจนถึงฝั่งแอฟริกา และเป็นการนำการค้าของชาวจีนแพร่ขยายออกไปสู่โพ้นทะเล

ภายในบริเวณวัดอุภัยภาติการาม ด้านหน้าเป็นลานโล่งกว้าง สำหรับจอดรถ ด้านข้างมีโรงเจเม่งเต็กตั๊ว วิหารตรงกลางเป็นอาคารชั้นเดียว ด้านหน้าอาคารมีจุดจำหน่ายธูปเทียนบูชาองค์เทพ เทียนคู่สำหรับถวายหลวงพ่อซำปอกง และผ้าห่มสำหรับถวายห่มองค์พระ เมื่อเข้าไปภายในวิหาร เป็นห้องโถงกว้าง ประดิษฐานหลวงพ่อซำปอกงเป็นองค์ประธานอยู่ด้านในสุด สองข้างมีพระสาวกยืนอยู่ทั้งด้านซ้ายและขวา

การบูชาหลวงพ่อโต ซำปอกง นิยมถวายเทียนคู่ ซึ่งทางวัดจำหน่ายเทียนหลายขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่สุด 9 กิโลกรัม (ราคาตั้งแต่คู่ละ 35 - 1,900 บาท ) หรือจะถวายจีวรห่มองค์พระก็ได้ ส่วนใหญ่ผู้ที่ถวายเทียน หรือผ้าห่มพระ จะเขียนชื่อลงบนกระดาษสีชมพูแปะติดไว้ที่เทียน และที่ผ้าห่มด้วย เชื่อกันว่าหากต้องการให้หลวงพ่อช่วยบำบัดเรื่องความเจ็บป่วย ให้ใช้นิ้วลูบตรงซอก ระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ขององค์พระ แล้วตั้งจิตอธิษฐาน จากนั้นให้เดินไปทางฝั่งซ้ายขององค์พระ ใกล้ฐานพระพุทธรูปด้านซ้ายนี้ จะมีกรอบสามเหลี่ยม ภายในเป็นเลื่อม และลวดลายนกกระเรียนสีทอง ซึ่งเป็นจุดสำหรับการอธิษฐาน โดยนำเงินธนบัตร 1 ใบออกมา ตั้งจิตอธิษฐานขอให้ร่ำรวยเงินทอง จากนั้นใช้ธนบัตรลูบจากหางนกกระเรียน ย้อนขึ้นไปทางหัวนก 3 ครั้ง แล้วนำธนบัตรใบนั้นเก็บไว้เป็นขวัญถุง อย่านำออกมาใช้

นอกจากนี้ รอบองค์พระประธาน มีพระพุทธรูป รูปเคารพที่สำคัญ และองค์เทพต่างๆ อีกจำนวน 17 จุด ที่สามารถจุดธูปบูชาได้ เช่น พระพรหม จี้กง เสด็จพ่อ ร.5 พระกษิติครรภโพธิสัตว์ พญายมราช เจ้าพ่อกวนอูหมอเทวดา พระเวทโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์กวนอิม เจ้าพ่อเสือ เทพเจ้าโชคลาภ เทพเจ้าเห้งเจีย พระศรีอริยเมตไตรย เป็นต้น

ด้านข้างองค์พระจะเห็น "พะเก่ง" เป็นการนิมนต์พระสงฆ์ (ในนิกายมหายาน) มาสวดให้พรชัยมงคลคาถา ขอพรให้แก่ญาติโยมที่มาทำบุญ หรือมาลงชื่อเอาไว้ เพื่อให้ทำมาค้าขึ้น มีโชคลาภ ให้พระคุ้มครอง หรือเป็นการสวดมนต์เพื่อสะเดาะเคราะห์ เป็นลักษณะใบประกาศสีแดง ปักไว้เป็นลำดับ

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • ช่วงวันตรุษจีนทางวัดจะมีการจุดเทียนเป็นเวลา 1 เดือนเต็ม เพื่อเสริมดวงชะตา บารมี

การเดินทาง
ห่างจากตลาดบ้านใหม่                 200  เมตร
ห่างจากเจ้าแม่กวนอิมลอยนำ้                600  เมตร
ห่างจากวัดจีนประชาสโมสร (เล่งฮกยี่)                    600  เมตร
ห่างจากวัดหลวงพ่อโสธร                  4     กิโลเมตร
ห่างจากวัดสมานรัตนาราม                 13   กิโลเมตร
ห่างจากวัดโพรงอากาศ                         12  กิโลเมตร

 

เส้นทางที่ 1 มอเตอร์เวย์ (หรือบางนา-ตราด) -> บางปะกง-ฉะเชิงเทรา (314) -> ฉะเชิงเทรา-พนมสารคาม (365) -> ฉะเชิงเทรา (304) -> ฉะเชิงเทรา-อ.บางน้ำเปรี้ยว (ถนนศุภกิจ)

1 หากใช้เส้นทางจากมอเตอร์เวย์ (หรือบางนา-ตราด) ให้เลี้ยวตามป้ายมาทางจังหวัดฉะเชิงเทรา (314)
2 ตรงตามเส้นทางมาเรื่อยๆ จนกระทั่ง เห็นป้ายบอกทางเลี้ยวขวาเลี่ยงเมืองไป อ.พนมสารคาม (365 หรือ 314 เดิม) จึงเลี้ยวขวาตามป้าย
3 จากนั้นตรงมาสักระยะ จะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง พอลงจากสะพานไปราว 2-3 กิโลเมตร จะมีป้ายเข้าเมืองฉะเชิงเทรา (304) เป็นเส้นทางบอกให้เลี้ยวซ้ายตรงแยกคอมเพล็กซ์ (**ไม่ขึ้นสะพานข้ามแยก)
4 เมื่อเลี้ยวซ้ายไปแล้ว ตรงตามเส้นทางไปเรื่อยๆ ประมาณ 4 กิโลเมตร จะขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงอีกที บนสะพานให้ชิดซ้าย (ให้ตามป้ายทางไปวัดโสธรไปก่อน)
5 เมื่อลงจากสะพานแล้ว จึงชิดขวา เพื่อเลี้ยวขวาไปทาง อ.บางน้ำเปรี้ยว (ไม่ไปทางวัดโสธรแล้ว)
6 พอเลี้ยวมาไปแล้ว ตรงตามเส้นทางหลักไปเกือบ 2 กิโลเมตร เมื่อเลยโรงเรียนเซ็นต์หลุยส์ไปสักระยะ จะเห็นวัดอุภัยภาติการามอยู่ทางซ้ายมือ (อยู่ก่อนถึงตลาดบ้านใหม่นิดเดียว)


เส้นทางที่ 2 มอเตอร์เวย์ (หรือบางนา-ตราด) -> บางปะกง-ฉะเชิงเทรา (314) -> ฉะเชิงเทรา (304) -> ทางไป อ.บางน้ำเปรี้ยว

1 หากใช้เส้นทางจากมอเตอร์เวย์ (หรือบางนา-ตราด) ให้เลี้ยวตามป้ายมาทางจังหวัดฉะเชิงเทรา (314)
2 ตรงตามเส้นทางมาเรื่อยๆ จนกระทั่งผ่านหน้าโรบินสันฉะเชิงเทรา แล้วจึงตามป้ายบอกทางเข้าเมืองฉะเชิงเทรา (304)
3 เมื่อเข้าเมืองฉะเชิงเทรา เส้นทางจะผ่านหน้าสถานีรถไฟฉะเชิงเทรา และวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา จากนั้นจะเห็นสะพานข้ามแยก (ไม่ต้องขึ้นสะพาน) ให้ชิดซ้าย ตรงไปจนถึงสี่แยกจึงเลี้ยวซ้าย
4 พอเลี้ยวมาแล้ว จะเป็นถนนศุภกิจ ให้ตรงมาอีกสักพัก (ประมาณ 1.5 กิโลเมตร) เมื่อเลยโรงเรียนเซ็นต์หลุยส์ไปสักระยะ จะเห็นวัดอุภัยภาติการามทางซ้ายมือ (อยู่ก่อนถึงตลาดบ้านใหม่นิดเดียว)

 

เส้นทางที่ 3 มีนบุรี-ฉะเชิงเทรา (ถนนสุวินทวงศ์)(304) -> เข้าเมืองฉะเชิงเทรา (304) -> ทางไป อ.บางน้ำเปรี้ยว

1 เส้นทางเริ่มจากถนนสุวินทวงศ์​ (มีนบุรี) ตรงมาทางจังหวัดฉะเชิงเทรา
2 พอเข้าเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อขึ้นสะพานข้ามทางรถไฟ จะเห็นป้ายบอกทางเข้าเมืองฉะเชิงเทรา (304) ให้ไปทางซ้ายตามป้ายบอกทาง
3 เมื่อเลี้ยวซ้ายมาแล้ว จะผ่านหน้าสถานีรถไฟฉะเชิงเทรา และวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา จากนั้นจะเห็นสะพานข้ามแยก (ไม่ต้องขึ้นสะพาน) ให้ชิดซ้าย ตรงไปจนถึงสี่แยกจึงเลี้ยวซ้าย
4 พอเลี้ยวมาแล้ว จะเป็นถนนศุภกิจ ให้ตรงมาอีกสักพัก (ประมาณ 1.5 กิโลเมตร) เมื่อเลยโรงเรียนเซ็นต์หลุยส์ไปสักระยะ จะเห็นวัดอุภัยภาติการามทางซ้ายมือ

 

หากมาจากวัดหลวงพ่อโสธร

1 ออกจากวัดแล้วเลี้ยวขวา ตรงไปเรื่อยๆ จนถึงสี่แยกไฟแดง
2 จากนั้นให้ตรงต่อไป (ตามป้ายบอกทาง อ.บางน้ำเปรี้ยว) ประมาณ 1.5 กิโลเมตร เมื่อเลยโรงเรียนเซ็นต์หลุยส์ไปสักระยะ จะเห็นวัดอุภัยภาติการามทางซ้ายมือ

ข้อมูลการติดต่อ วัดอุภัยภาติการาม (ซำปอกง)

ที่อยู่ 475/7ก ถนนศุภกิจ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทร 038-816-904, 038-511-198, 083-187-6939
เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/วัดอุภัยภาติการาม-178451348926490/

เวลาเปิด 6.00 - 18.00 น.

 

ข้อมูลจากแหล่งอื่น และ รีวิว :
Image
Gallery

แผนที่

แสดงร้านอาหารใกล้เคียง
สถานที่เที่ยวใกล้เคียง
ห่างออกไป ประมาณ: 0.2 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ตลาดบ้านใหม่ เป็นตลาดโบราณที่มีชื่อเสียงในจังหวัดฉะเชิงเทรา ใครมาฉะเชิงเทราแล้วต้องห้ามพลาด เป็นตลาดที่ได้บรรยากาศกลิ่นอายแบบย้อนยุคของแท้ เพราะเป็นชุมชนโบราณที่มีมานานกว่า 100 ปี ตลาดแบบสมัยเดิมๆ ถูกปลุกให้ฟื้น ตื่นขึ้นมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง เป็นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม ให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นวิถีชุมชนริมน้ำ บ้านเก่าในชุมชนเดิมๆ เดินตามหาร่องรอยในอดีต และสนุกไปกับการจับจ่ายของกิน ชิมของอร่อยมากมาย
ห่างออกไป ประมาณ: 0.5 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
วัดจีนประชาสโมสร (เล่งฮกยี่) วัดจีนเก่าแก่ ที่ถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจีน และชาวไทยเชื้อสายจีนมานาน เป็นวัดที่สร้างสืบเนื่องมาจากวัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) ในเขตเยาวราช กรุงเทพมหานคร โดยวัดจีนประชาสโมสรนี้ถือเป็นส่วนท้องของมังกร ผู้คนมักจะแวะมากราบสักการะ ขอพร เพื่อความเจริญรุ่งเรือง เป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต
ห่างออกไป ประมาณ: 0.6 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
เจ้าแม่กวนอิมลอยน้ำ เป็นรูปปั้นพระโพธิสัตว์กวนอิม ที่ถือเป็นหนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ได้แสดงปาฏิหาริย์ลอยมาตามลำน้ำบางปะกง ร่วมกราบสักการะองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ขอพรให้ประสบความสำเร็จ และร่วมทำบุญโลงศพแก่ผู้ไร้ญาติ ในบริเวณสมาคมสงเคราะห์การกุศลฉะเชิงเทรา ไม่ไกลจากตลาดบ้านใหม่
ห่างออกไป ประมาณ: 1.4 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
อาคารสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นอาคารเก่าแก่ที่มีอายุนานกว่า 100 ปี ตั้งอยู่บนถนนมรุพงษ์ ใกล้ตลาดทรัพย์สิน เป็นสถานที่เที่ยวชมอาคารโบราณสถาน สถาปัตยกรรมเก่าสร้างในสมัยพ่อหลวง รัชกาลที่ 5 ตัวอาคารอยู่ใกล้แม่น้ำบางปะกง จึงเป็นจุดชมวิว เดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจด้วย ใกล้กันยังมีอาคารเก่าแก่ที่เคยเป็นศาลมณฑลปราจีนให้ได้ชมไปพร้อมกัน
ห่างออกไป ประมาณ: 1.5 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา (Knowledge Center of Chacheongsao) เรียกย่อๆ ว่า KCC เป็นอุทยานการเรียนรู้ประจำจังหวัด ที่สนับสนุนให้คนได้รักการอ่าน คิดวิเคราะห์ เพื่อนำไปต่อยอด เสริมความรู้ให้เด็กๆ เกิดจินตนาการ เปิดโลกทัศน์ สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
ห่างออกไป ประมาณ: 2.5 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ฉะเชิงเทรา หรือที่เรียกกันจนติดปากว่า "สวนสมเด็จ" เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแปดริ้ว เสมือนเป็นปอดของเมือง สถานที่มีความสวยงาม ร่มรื่น มีบึงขนาดใหญ่ให้ความรู้สึกสดชื่น รับลมเย็นๆ เหมาะกับการพักผ่อนหย่อนใจ วิ่งออกกำลังกายยามเช้า และเย็น มีสนามเด็กเล่นขนาดใหญ่ให้เด็กๆ ได้สนุกสนาน
ห่างออกไป ประมาณ: 2.8 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ปั้นทรายโลก เป็นสถานที่แสดงประติมากรรมทรายในร่มแห่งเดียวในประเทศไทย และเป็นสถานที่รวบรวมชิ้นงานปั้นทรายที่ใหญ่ที่สุดแห่งนึงในโลก เป็นการสร้างงานศิลปะจากทรายเม็ดเล็กๆ รังสรรค์ให้เป็นชิ้นงานใหญ่โตมีรายละเอียด สวยงามและดูน่าทึ่ง อลังการ สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าชม ทุกเพศ ทุกวัย และยังอยู่ไม่ไกลจากวัดหลวงพ่อโสธร เดินทางสะดวก
ห่างออกไป ประมาณ: 3.4 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
วัดโสธรวรารามวรวิหาร หรือที่เรียกกันจนติดปากว่า "วัดหลวงพ่อโสธร" เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวแปดริ้ว ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวแปดริ้ว และมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศไทย จึงมีผู้ศรัทธาเลื่อมใส แวะเวียนมากราบสักการะ ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล
ห่างออกไป ประมาณ: 5.6 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
วัดสมานรัตนาราม เป็นวัดที่มีองค์พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีผู้คนแวะมากราบสักการะกันมากมาย ภายในวัดยังมีรูปเคารพในรูปแบบความเชื่ออื่นๆ อีกมากมาย เช่นพระพุทธรูป รูปปั้นองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม พระพรหม พระนารายณ์ พระราหู และมีหลากหลายรูปแบบการทำบุญ จึงเป็นอีกวัดนึงที่มีผู้คนมาเที่ยวชมกันมาก
ห่างออกไป ประมาณ: 7.1 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
วัดหัวสวน วัดที่มีโบสถ์เป็นสแตนเลสทั้งหลัง หนึ่งในสถานที่ unseen ในเขตอำเภอบางคล้า แวะชมความงดงามของโบสถ์สแตนเลสที่สะท้อนกับแสงอาทิตย์งามตา กราบองค์พระประธาน พระพุทธมหาลาภ ปางทรงเครื่องกษัตริย์ที่ประดับด้วยหินสี อัญมณีแวววับ ส่องประกายเล่นแสงไฟภายในโบสถ์ ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังสีสด ด้วยเทคนิคสไตล์แอร์บรัช วัดหัวสวนตั้งอยู่ใกล้ถนนสายหลัก ฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี
ห่างออกไป ประมาณ: 9.3 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
สวนปาล์มฟาร์มนก อยู่ในอำเภอคลองเขื่อน เป็นสวนนกแก้วที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ชมนกแก้วสวยงามจากต่างประเทศได้อย่างใกล้ชิด รวมถึงนกอื่นๆที่มีมากกว่า 100 สายพันธุ์ ราชาแห่งนกแก้ว "ไฮยาซิน" นกแก้วพันธุ์ที่หายาก และราคาแพงที่สุด เป็นพันธุ์ที่คนรักนกต่างอยากได้ ชมความฉลาดแสนรู้ แสนเชื่อง ที่มีเสน่ห์น่ารัก น่าเลี้ยงไม่ต่างจากสัตว์เลี้ยงอื่นๆ เรียนรู้กระบวนการเพาะพันธุ์นก
ร้านอาหารใกล้เคียง
ห่างออกไป ประมาณ: 0.2 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านบ้านป้าหนู เป็นร้านอาหารที่เปิดคู่มากับตลาดบ้านใหม่ 100 ปีเป็นร้านแรกๆ เป็นร้านดังที่ใครมาเที่ยวตลาดบ้านใหม่ ไม่ควรพลาด ร้านอาหารบรรยากาศริมแม่น้ำบางปะกง เปิดรับลมโล่งๆ ให้นั่งริมน้ำสบายๆ เห็นวิถีชีวิตชุมชนของแหล่งวัฒนธรรมเก่าแก่ที่มีมานานกว่าร้อยปี อาหารเน้นเป็นอาหารไทย กับข้าวที่ใช้วัตถุดิบท้องถิ่น กุ้งแม่น้ำ ปลาแม่น้ำ มีอาหารให้เลือกหลากหลาย ร้านหาง่าย เข้ามาในตลาดบ้านใหม่ก็เจอ
ห่างออกไป ประมาณ: 0.2 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านกุ้งนาง เป็นร้านอาหารดั้งเดิมเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงร้านหนึ่งของฉะเชิงเทรา ร้านอยู่ติดกับตลาดบ้านใหม่ 100 ปีเลย ใครมาเที่ยวตลาด ก็จะเห็นได้ทันที เป็นร้านเล็กๆ ริมน้ำ จากร้านเห็นวิวแม่น้ำบางปะกง และสะพานทางรถไฟบรรทุกสินค้า แวะได้สะดวก อยู่ติดกับที่จอดรถเทศบาล อาหารเน้นประเภทซีฟู้ด และกับข้าวแบบไทยๆ ในราคาสมเหตุสมผล ไม่แพงมาก
ห่างออกไป ประมาณ: 0.6 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านส้มตำแม่โบว์ เป็นร้านส้มตำที่โด่งดังและดีงาม อยู่แถววัดแหลมใต้ ในเขตตัวเมืองฉะเชิงเทรา สาวกส้มตำต้องแวะมาชิม ที่นี่เค้าทำได้รสชาติถูกปาก ราคาถูกใจ มีส้มตำมากมาย น้ำตก ไก่ย่าง และอาหารอีสานอื่นๆ อีกเยอะ ร้านนี้หลายคนยกนิ้วให้ในความอร่อย และราคาไม่แพง นั่งกินในห้องแอร์สบายๆ ไม่ร้อน แต่ละคนสั่งกันมาเต็มโต๊ะ ทำให้แต่ละวันมีลูกค้าแน่นมาก ร้านอยู่ริมถนนสายใน จอดรถได้บริเวณริมฟุตบาท
ห่างออกไป ประมาณ: 1 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านอาหารบ้านไม้ริมน้ำ@แปดริ้ว อยู่ในตัวเมืองฉะเชิงเทรา ไม่ไกลจากวัดหลวงพ่อโสธร และตลาดบ้านใหม่ เป็นร้านอาหารริมน้ำใน บรรยากาศย้อนยุคสไตล์คลาสสิค ร้านเปิดมาได้ไม่กี่ปี ก็มีชื่อเสียง และมีผู้คนแวะเวียนมานั่งรับลม ชมวิวแม่น้ำ บรรยากาศโล่งๆ สบายๆ มีเสียงเพลงเก่าคลอเบาๆ ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย ใครที่ชอบของเก่าๆ เดินชมได้ทั่วบ้านระหว่างรออาหาร อาหารเน้นอาหารที่ใช้วัตถุดิบท้องถิ่น เช่น กุ้งแม่น้ำ ปลาแม่น้ำ
ห่างออกไป ประมาณ: 1.2 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านประดิษฐ์โภชนา เป็นร้านอาหารเล็กๆ ที่อยู่ในลิสของชาวแปดริ้ว เป็นร้านที่เปิดมานานหลายสิบปี เป็นที่รู้จักกันดีตั้งแต่คนรุ่นอดีตมาจนถึงปัจจุบัน เป็นร้านที่อยู่ในตัวเมือง กลางชุมชน ติดริมแม่น้ำบางปะกง และเห็นวิวสะพานเฉลิมพระเกียรติ เป็นร้านสไตล์บ้านๆ ดูเหมือนร้านของคนรุ่นเก่า แต่วิวดี ลมเย็น และรสชาติอาหารยังคงเป็นอมตะแบบเดิมๆ ร้านหาไม่ยาก แต่อาจจะลำบากสักนิดสำหรับคนต่างถิ่น เพราะแถวนี้มีบางช่วงเป็นถนนเดินรถทางเดียว
ห่างออกไป ประมาณ: 1.4 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านอินโฮม เป็นร้านอาหารที่ดัดแปลงบ้านให้เป็นร้านอาหาร ร้านจึงตั้งอยู่ในหมู่บ้าน กลายเป็นร้านอาหารที่ให้บรรยากาศอบอุ่น เป็นกันเอง เหมือนนั่งในสวนหลังบ้านที่เป็นส่วนตัว เหมาะกับคนที่ต้องการความเป็นส่วนตัว จัดปาร์ตี้เล็กๆ กับกลุ่มเพื่อนๆ ร้านอินโฮมตั้งอยู่ในเส้นทางที่ค่อนข้างจะซับซ้อน แต่ก็มีป้ายบอกตลอดทาง เมื่อมาถึงจะรู้สึกเหมือนได้เจอขุมทรัพย์ เพราะที่นี่บรรยากาศดี อาหารอร่อย แถมราคาไม่แพงอีกด้วย
ห่างออกไป ประมาณ: 1.5 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านบางลำพู 8 ริ้ว ร้านอาหารสไตล์ Pub & Restaurant ที่มีชื่อเสียงของแปดร้ิว ส่วนใหญ่จะติดใจในบรรยากาศริมน้ำ ชมวิวแม่น้ำยามเย็น เห็นวิวสะพาน นั่งสบายๆ ใต้แสงเทียน ฟังเพลงเพราะๆ สุดชิล จะชวนแฟนมาทำโรแมนติก หรือจะชวนเพื่อนมา Hang out นั่งกันได้ยาวๆ ทานอาหารกันไปคุยกันไป สนุกได้ทั้งนั้น บางวันทางร้านมีโปรแกรมพิเศษ เชิญนักร้องดังๆ มาเปิดมินิคอนเสริตให้ฟังกันแบบใกล้ชิดติดจอดด้วย ร้านหาไม่ยาก อยู่เชิงสะพานเฉลิมพระเกียรติ ก่อนที่จะข้ามไปยังฝั่งตัวเมือง หากมาช่วงค่ำ จะเห็นแสงไฟของร้านจากบนสะพานเลย
ห่างออกไป ประมาณ: 1.7 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านเอกเขนก ร้านอาหารชื่อที่มีชื่อเสียงของเมืองแปดริ้ว ตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางประกง บรรยากาศดี นั่งเอกเขนก รับลม ชมวิวแม่น้ำบางปะกง วิวสะพาน ร้านนี้โด่งดังในหมู่นักชิมว่าอาหารรสชาติดี ถูกปาก เน้นอาหารไทย กุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ และซีฟู้ด ได้วัตถุดิบที่สดใหม่ นอกจากนี้ร้านเอกเขนกยังเป็นจุดศูนย์กลางที่รู้จักกันดีของกลุ่มผู้เล่นเจ็ทสกี ต้องการทดลองลงเล่นเจ็ทสกีในลำน้ำบางปะกง เหมาะกับวันพักผ่อนสำหรับครอบครัว นัดกับกลุ่มเพื่อนฝูง และพาแฟนมาทานข้าวในบรรยากาศโรแมนติก
ห่างออกไป ประมาณ: 2.3 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
มธุรสเรือนแพ เป็นร้านอาหารเก่าแก่ อยู่ในแพริมแม่น้ำบางปะกง ร้านเปิดมานานจนเรียกได้ว่าเป็นร้านอาหารประจำจังหวัด เหมือนเป็นสถานที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองไปแล้ว ร้านตั้งอยู่ใจกลางเมือง ไม่ไกลจากวัดหลวงพ่อโสธร หาง่าย แวะได้สะดวก บรรยากาศดี ตอนเย็นรับลมแม่น้ำ เห็นวิวแม่น้ำกว้างๆ สบายตา อาหารเน้นกับข้าวแบบไทยๆ และซีฟู้ด
ห่างออกไป ประมาณ: 2.4 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านอาหารรวยเรือนแพ เป็นร้านอาหารอีกแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองฉะเชิงเทรา บนแพลอยริมแม่น้ำบางปะกง บรรยากาศดี ร้านหาง่าย แวะได้สะดวก และอยู่ไม่ไกลจากวัดหลวงพ่อโสธร มีหลากหลายเมนู ทั้งเป็นอาหารสไตล์ไทยๆ และอาหารประเภทซีฟู้ด เหมาะกับการพาครอบครัว หรือกลุ่มเพื่อนๆ มาทาน นั่งชมสายน้ำ หรือจะให้อาหารปลาก็ได้
ห่างออกไป ประมาณ: 2.6 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านเรือนร่มไทร เป็นร้านอาหารริมน้ำที่ได้บรรยากาศสวยงาม โรแมนติก ใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ภายในร้าน ทำให้ไม่รู้สึกร้อนมาก ร้านอาหารมีที่นั่งให้ชมวิวได้หลายโซน เหมาะกับการมาเป็นครอบครัว คู่รัก กลุ่มเพื่อนฝูง หรือการต้อนรับแขก อาหารส่วนใหญ่เน้นอาหารไทย และซีฟู้ด พวกกุ้ง ปลา ร้านอยู่ใกล้วัดหลวงพ่อโสธร แวะได้สะดวก มีที่จอดรถกว้างขวาง
ห่างออกไป ประมาณ: 2.8 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านไก่ย่างน้องปู เป็นร้านไก่ย่างชื่อดังของแปดริ้ว เป็นที่ชื่นชอบของหลายคน ร้านตั้งอยู่ในตัวเมือง บนถนนศรีโสธรตัดใหม่เยื้องบิ๊กซี หาง่าย ไม่ไกลจากวัดหลวงพ่่อโสธร ร้านไก่ย่างน้องปูเป็นร้านขนาดใหญ่ รับรองคนได้เยอะ มาเป็นหมู่คณะใหญ่ๆ ก็มีโต๊ะนั่งเพียงพอ ร้านนี้นอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องไก่ย่างแล้ว ยังมีอาหารสไตล์อีสาน อาหารไทย และอาหารทะเลต่างๆ อีกมากมาย เป็นร้านอร่อย รสชาติดี ที่อยากบอกต่อ เพราะราคายังเป็นมิตรอีกด้วย
ห่างออกไป ประมาณ: 2.9 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ เจ๊จุ๊ เป็นร้านที่อยู่ในตัวเมือง บนถนนศรีโสธรตัดใหม่ ไม่ไกลจากวัดหลวงพ่อโสธร สำหรับคนที่ต้องการทานอาหารเบาๆ ง่ายๆ อยากลิ้มลองก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ ของดีเมืองแปดริ้ว ก็แวะได้สะดวก ร้านอยู่ติดริมถนนเลย ห่างจากแยกตรงวงเวียนที่ตั้งอนุสาวรีย์พระยาศรีสุนทรโวหาร มาเพียงไม่กี่ร้อยเมตร
ห่างออกไป ประมาณ: 3.3 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านชัยครับ เป็นร้านอาหารที่มีคนพูดถึงกันว่าอาหารรสชาติดี จึงเป็นที่รู้จักแม้จะตั้งอยู่ในที่ค่อนข้างซับซ้อนหน่อย เส้นทางไปไม่ยากนัก มีป้ายบอกตลอดทาง ร้านตั้งอยู่ในตัวเมือง ใกล้กับ Big C Extra ถือว่าไม่ไกลจากวัดหลวงพ่อโสธรเลย เป็นร้านที่ดัดแปลงจากบ้านเดี่ยวในหมู่บ้าน บรรยากาศสวน ร่มรื่น นั่งสบายๆ เหมือนนั่งทานข้าวอยู่บ้านเพื่อน เหมาะกับการพบปะกับกลุ่มเพื่อนฝูง หรือพาครอบครัวมาเปลี่ยนบรรยากาศ ได้ทานอาหารอร่อยๆ ในราคาไม่แพง
ห่างออกไป ประมาณ: 3.3 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านชวนมา เป็นร้านอาหารติดริมแม่น้ำบางปะกง ตั้งอยู่ในซอยตลาดชุมชนโสธร 1 ติดกับฝั่งซ้ายของวัดหลวงพ่อโสธร เป็นบ้านเก่าในชุมชนเก่าแก่ โดยนำมาดัดแปลงให้เป็นร้านริมน้ำสไตล์ย้อนยุค เข้ากับบรรยากาศสงบเงียบริมแม่น้ำ ได้พักผ่อน นั่งชมวิถีชีวิตชุมชน ช่วงค่ำทางร้านมีดนตรีสดเล่นให้ฟังเพลินๆ ช่วยเจริญอาหารด้วย
ห่างออกไป ประมาณ: 3.9 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านอาหาร บุรีมายา เป็นส่วนหนึ่งของ บุรีมายา รีสอร์ท แอนด์ เรสเตอรอง (Buri Maya Resort & Restaurant) ร้านอาหารขนาดใหญ่ แม้ไม่ได้ติดริมแม่น้ำ แต่ใครมาที่นี่ต่างประทับใจในบรรยากาศการจัดแต่งสไตล์สวน สวยงามร่มรื่นด้วยต้นไม้มากมาย มีบึงกว้าง และมีบริเวณให้เดินเล่น ชมสวน ถ่ายรูป ช่วงค่ำประดับไฟแล้วยิ่งโรแมนติก นั่งเพลินๆ ฟังเพลงคลอเบาๆ ผ่อนคลายสบายใจ
ห่างออกไป ประมาณ: 4.2 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านจิตลดาปลาเผา เป็นอีกหนึ่งร้านอาหารที่ชาวแปดริ้วชื่นชอบ ร้านตั้งอยู่ริมถนนสายหลักเส้นเลี่ยงเมือง (365) หาง่าย แวะได้สะดวก ถือเป็นจุดพักรถ พักทานข้าวสำหรับคนที่ต้องการเดินทางไปต่อยังพนมสารคาม-กบินทร์บุรี ไม่ต้องเสียเวลาเข้าไปในเมืองให้รถติด ทางร้านมีอาหารหลากชนิดให้เลือก อาหารไทย อีสาน อาหารป่า ซีฟู้ด ใช้วัตถุดิบสด รสชาติอร่อย ถูกปาก ในราคาแบบสบายๆ
ห่างออกไป ประมาณ: 4.9 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านขนมปังแม่หมี เป็นร้านที่ถูกใจวัยรุ่น ดึงดูดใจคนรุ่นใหม่ ร้านสไตล์น่ารักกุ๊กกิ๊ก เรียกความสนใจได้ด้วยตุ๊กตาหมีน่ารักๆ มากมายในร้าน ร้านขนมปังแม่หมี ไม่ได้เสริฟแค่ขนมปัง แต่มีอาหารจานเดียว เค้ก เบเกอรี่โฮมเมด ขนมขบเคี้ยว และเครื่องดื่มอีกหลากหลายประเภท ทานได้ตั้งแต่มื้อเช้าถึงค่ำ ร้านอยู่ไม่ไกลจากวัดหลวงพ่อโสธร แวะง่าย ได้นั่งดับร้อนในห้องแอร์เย็นฉ่ำอีกด้วย
ห่างออกไป ประมาณ: 5.1 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านอาหารเก้ามณี เป็นร้านอาหารระดับภัตตาคาร มีเมนูอาหารหลากหลายประเภท จนเรียกได้วว่าเป็นอุทยานอาหารนานาชาติ อาหารส่วนใหญ่จะเน้นอาหารจีนกวางตุ้ง และอาหารไทย เหมาะกับพาครอบครัวมาทาน หรือการพบปะสังสรรค์ในหมู่เพื่อนฝูง รวมรุ่น ร้านไม่ได้ติดริมแม่น้ำ แต่ก็มีการตกแต่งเป็นสวนสวยงาม บรรยากาศกึ่งสวนป่า รายล้อมด้วยต้นไม้ร่มรื่น ร้านตั้งอยู่เส้นทางผ่าน และไม่ไกลจากวัดหลวงพ่อโสธร หาง่าย แวะได้สะดวก
ห่างออกไป ประมาณ: 5.2 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านปูกรรเชียง เป็นร้านขนาดใหญ่ที่มีการจัดแต่งได้สวยงามแบบไทยร่วมสมัย ดูหรูหรา เหมาะกับการต้อนรับผู้ใหญ่ แขกบ้านแขกเมือง แม้ร้านไม่ได้ติดแม่น้ำ แต่ก็มีสระขุดขนาดใหญ่ ทำให้ได้บรรยากาศสดชื่น โล่งโปร่งสบาย มีพื้นที่ให้เดินเล่นได้ ไม่อึดอัด ร้านออกจากตัวเมืองมาหน่อย (หลังห้างตะวันออกคอมเพล็กซ์) เป็นร้านที่เหมาะกับการพบปะสังสรรค์ มีทติ้ง ชุมนุมรุ่น มีห้องจัดเลี้ยง และคาราโอเกะ อาหารของร้านขึ้นชื่อเรื่องอาหารซีฟู้ด ปูทะเล ที่คัดเกรดมาแต่วัตถุดิบที่ได้คุณภาพ
Tourism Authority of Thailand    Amazing Thailand     Pattaya Concierge     ChonHub     Kanchanaburi dot Co
Copyright © 2016 - 2024 | Ceediz.Com Contact: info@ceediz.com, info.ceediz@gmail.com