ชุมชนริมน้ำจันทบูรชุมชนริมน้ำจันทบูร เป็นถนนเก่าที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ วิถีชุมชน ศิลปวัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ที่มาความเป็นมานานมากกว่า 300 ปี เป็นชุมชนที่เคยเป็นศูนย์กลางการค้าที่ใหญ่ที่สุด มีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุด โดยมีการพยายามอนุรักษ์ไว้ให้อยู่ในสภาพเดิม เพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่เหมือนได้ย้อนกลับไปในอดีต โดยยังคงกลิ่นไอของบ้านเรือนแบบดั้งเดิม เหมาะกับการเดินเที่ยวชมตึกรามบ้านช่อง แวะถ่ายรูปสถานที่สวยๆ บ้านเก่า วัฒนธรรมความเป็นอยู่แบบเดิมๆ ชิมของกินพื้นถิ่น แล้วแวะถ่ายรูปในมุมต่างๆ แบบย้อนยุค

ชุมชนโบราณริมน้ำจันทบูร อยู่บนถนนสุขาภิบาล มีเส้นทางยาวประมาณ 1 กิโลเมตร เริ่มตั้งแต่หัวถนนสุขาภิบาล หรือตรงเชิงสะพานวัดจันทร์ ตรงตามถนนขนานกับแม่น้ำจันทบุรี จากย่านท่าหลวง ไปจนถึงชุมชนตลาดล่าง

ชุมชนริมน้ำจันทบูร หรือที่เรียกกันว่า "ย่านท่าหลวง" แต่เดิมเรียกว่าเป็นแถบ "บ้านลุ่ม" อยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจันทบุรี* ในอดีตถือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการค้าที่สำคัญ ตั้งแต่ช่วงสมัยของพระนารายณ์มหาราช มาจนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินถนนเส้นนี้ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2450 ในช่วงเวลานั้น จังหวัดจันทบุรีถือเป็นหัวเมืองตะวันออกที่เป็นศูนย์กลางการค้า มีการติดต่อค้าขายกับชาวไทยและชาวต่างชาติ เป็นเมืองท่าสำคัญในการลำเลียง ขนส่งสินค้า โดยพ่อค้าจากอำเภออื่นนำสินค้าในป่ามาขาย เช่น ฟืน เก็บรง (ยางไม้ชนิดหนึ่ง) กระวาน ขี้ผึ้ง ไม้กฤษณา ผลไม้ แล้วหาซื้อสินค้าจำเป็นจากเมืองจันทบุรีกลับไป

บริเวณนี้ ยังเป็นย่านการคมนาคมที่คึกคัก เป็นชุมทางเรือที่ไปยังจุดต่างๆ เช่นน้ำรัก ตะเคียนทอง คลองพลู แหลมสิงห์ ขลุง มีเรือโดยสาร อู่ต่อเรือสำเภา เรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ที่เข้ามาแลกเปลี่ยนสินค้า ผู้คนประกอบอาชีพขายของป่า ทำการค้า ทำประมง ทำพลอย ตีเหล็ก ทอเสื่อ ทำอาหารและขนมต่างๆ คนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนจีน ทั้งที่มาทำการค้า และเป็นผู้มาบุกเบิกตั้งรกราก ซึ่งมีทั้งจีนฮกเกี้ยน แต้จิ๋ว จีนแคะ กวางตุ้ง และไหหลำ ในย่านนี้จึงประกอบด้วยคนไทย จีน และญวน มีการนับถือศาสนาพุทธ และคริสต์

ผู้คนในถนนเส้นเศรษฐกิจนี้ จึงมีความหลากหลาย มีหน่วยงานราชการ นักธุรกิจ พ่อค้า คหบดี และบ้านเรือนผู้คนที่มาตั้งรกราก ทำให้เกิดเป็นวัฒนธรรมแบบผสมผสาน จากตะวันตก ไทย จีน และชาวญวน รวมถึงการสร้างบ้านเรือน และศิลปทางสถาปัตยกรรม ก็ได้รับการผสมผสานกันอย่างกลมกลืน

* แม่น้ำจันทบูร หรือแม่น้ำจันทบุรี เป็นแม่น้ำสายหลักของจังหวัดจันทบุรี เปรียบเหมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงผู้คนมานานนับ 100 ปี มีต้นน้ำมาจากภูเขาตะเคียนทอง เขตอำเภอมะขาม มาบรรจบกับสายน้ำอีกสามสาย คือคลองตารอง คลองตาหลิว คลองทุ่งเพล เป็นระยะทาง 123 กิโลเมตร

 

ในสมัยพระนารายณ์มหาราช เมืองจันทบุรี ได้ย้ายจากฝั่งตะวันออกที่ บ้านหัววัง ตำบลพุงทะลาย มายังฝั่งตะวันตก ทำให้เมืองมีความเจริญขึ้นมาก


โดยทั่วไปแล้ว เรามักจะเห็นวิถีชีวิตชุมชนริมน้ำในแถบภาคกลาง มีการติดต่อค้าขาย และการปลูกสร้างบ้านเรือน หันหน้าเข้าหาแม่น้ำ ลำคลอง และทำการซื้อขายกันริมน้ำ และบนเรือ ในลักษณะของ "ตลาดน้ำ" ที่เราเห็นกันตามตลาดน้ำทั่วๆ ไป เช่น ตลาดน้ำอัมพวา ตลาดน้ำดำเนินสะดวก แต่สำหรับการค้าขายของชุมชนดั้งเดิมทางภาคตะวันออกนั้นจะแตกต่างออกไป แม้ว่าสินค้าต่างๆ จะถูกลำเลียงมาทางน้ำ แต่ก็นำขึ้นจากท่ามาค้าขายกันบนบก บ้านเรือนของชุมชนริมน้ำในจันทบุรี จึงเป็นบ้านเรือนที่หันหลังให้กับแม่นำ้สายหลัก และหันหน้าเข้าหาถนนที่ขนานกับลำน้ำ โดยมีบ้านเรือนตั้งขนาบถนน ซึ่งก็คือ "ถนนสุขาภิบาล" ที่เป็นถนนเส้นแรกของจังหวัดจันทบุรี และเป็นถนนเศรษฐกิจการค้าหลัก มีท่าเรือขึ้นสินค้า มีท่าเรือคมนาคม เป็นเหมือนจุดหลักที่ผู้คนต่างมาพบปะแลกเปลี่ยนกัน

 

รูปแบบการอนุรักษ์ชุมชน เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2553 มีคุณประภาพรรณ ฉัตรมาลัย เป็นประธานกลุ่ม "ชมรมพัฒนาชุมชนริมน้ำจันทบูร" โดยใช้ศูนย์กลางที่ บ้านเลขที่ 69 บนถนนสุขาภิบาล และได้จัดตั้งให้เป็น “บ้านเรียนรู้ชุมชนริมน้ำจันทบูร” เพื่อใช้ในการฟื้นฟูชุมชน ตามวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับชีวิตชุมชนเดิมมากที่สุด

โครงการชุมชนริมน้ำจันทบูร มี อ.ธิป ศรีสกุลไชยรัก เป็นผู้จัดการโครงการ เป็นโครงการกิจการสังคมเพื่อการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม และฟื้นฟูย่านประวัติศาสตร์​ โดยร่วมกับอาศรมศิลป์ ในลักษณะ Social Enterprise คือมีรูปแบบการดำเนินงานในเชิงธุรกิจ แต่เป้าหมายหลักเพื่อสังคมเป็นหลัก รายได้กลับเข้าสู่ชุมชน

ชุมชนริมน้ำจันทบูร ได้รับการอนุรักษ์ไว้ในรูปแบบที่เรียกว่า "วัฒนธรรมนำการค้า" ที่เน้นการอนุรักษ์ด้านวัฒนธรรม ซึ่งเป็นความตั้งใจที่จะให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว แบบเห็นวิถีชีวิตชุมชนคนพื้นถิ่นในรูปแบบเดิม ได้เห็นเสน่ห์ของสถาปัตยกรรมแบบเก่าแก่ของแท้ โดยพยายามให้สิ่งแปลกใหม่เข้าไปน้อยที่สุด ตัวบ้านหรืออาคารเก่า เพียงแค่ถูกปัดฝุ่น ซ่อมแซม ปรับปรุง ทาสีให้ดูใหม่ในกลิ่นอายของต้นฉบับเดิม ไม่ได้ดัดแปลง หรือแปรสภาพ คนในชุมชนยังคงเป็นคนในพื้นที่ เป็นเจ้าของบ้านเดิมที่ยังคงทำการค้ากันมาตั้งแต่ครั้งอดีต เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ เป็นรุ่นลูกรุ่นหลาน ที่เปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวให้เข้าชมความสวยงามในอดีต ได้พูดคุยกับผู้ที่มาเยี่ยมเยือน ยินดีให้ถ่ายรูป และเปิดใจให้เข้าไปสัมผัสวิถีชีวิตแบบย้อนยุคของแท้
(ข้อมูลบางส่วนจาก http://www.sac.or.th/)

การเดินเที่ยวชุมชนริมน้ำจันทบูร
เส้นทางชุมชนริมน้ำจันทบูรเหมาะกับการเดินเที่ยวแบบสบายๆ ใช้ชีวิตแบบ Slow Life ได้เรียนรู้วิถีชุมชน เดินชมของเก่า ศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยก่อน ความประณีตของวัฒนธรรมดั้งเดิม ที่หาดูได้ยากขึ้นทุกวัน มีมุมให้ได้นั่งพักผ่อน แวะชม หยุดชิม ทั้งอาหาร และขนมต่างๆ

 

1.ชมสถาปัตยกรรมใน 3 ย่าน
ความโดดเด่นของในชุมชนริมน้ำจันทบูร คือเป็นเสมือนห้องเรียนขนาดใหญ่ สำหรับการเรียนรู้ด้านสถาปัตยกรรม ศิลปะที่คงอยู่มีการผสมผสานที่ลงตัว ของแต่ละยุคสมัย และแต่ละเชื้อชาติ ทำให้ได้เห็นวิวัฒนาการของสถาปัตยกรรม ตั้งแต่ช่วง 200 ปี 150 ปี 100 ปี มาจนถึงช่วงปัจจุบัน บนถนนเส้นนี้ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ย่าน คือ ย่านท่าหลวง ย่านตลาดกลาง และย่านตลาดล่าง

- ย่านท่าหลวง
คือจากบริเวณเชิงสะพานวัดจันทร์ในช่วงต้นๆ ซอย เดิมเป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการ ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัย และทำธุรกิจ

- ย่านตลาดกลาง
เป็นย่านที่เริ่มเห็นเป็นอาคารพาณิชย์ และตึกสูง ย่านนี้เดิมเป็นศูนย์กลางการค้าขาย แลกเปลี่ยนสินค้า มีท่าเรือสำหรับการคมนาคม และขนส่งสินค้า เคยเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่เมื่อปี พ.ศ. 2533 ได้มีการปลูกสร้างอาคารใหม่ จึงไม่ค่อยมีอาคารเก่าให้เห็นมากนัก

- ย่านตลาดล่าง
เดิมเคยเป็นย่านที่อยู่อาศัย ลักษณะบ้านเรือนจึงแตกต่างกันไป ตามฐานะของเจ้าของบ้าน บ้านของคหบดี มีการตกแต่งบานประตูหน้าต่าง และช่องลม ด้วยไม้ฉลุลวดลายที่ดูอ่อนช้อย จะได้เห็นบ้านในลักษณะเรือนขนมปังขิง* บ้างก็เป็นแบบโคโลเนียล** และชิโนโปรตุกีส

* ขนมปังขิง (Gingerbread) มาจากการที่ชาวตะวันตก นิยมเอาคุกกี้ขิง มาทำเป็นบ้านตุ๊กตาเล็กๆ ประดับตกแต่งด้วยลูกอม ลูกกวาด และลวดลายมากมาย (เรียกว่า Gingerbread House) ดังนั้นเมื่อนักสถาปัตย์ใช้การประดับตกแต่งบ้านเรือนด้วยลวดลายต่างๆ จึงเรียกว่า Gingerbread Style "เรือนขนมปังขิง" เป็นลักษณะการตกแต่ง ประดับประดาบ้านเรือนด้วยไม้ฉลุลาย ตามบริเวณชายคา ช่องลม กันสาด ราวระเบียง ต้นแบบมาจากบ้านสไตล์วิคตอเรียในอังกฤษ และได้เข้ามามีอิทธิพลในประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่ 4 โดยเริ่มแรกเป็นการตกแต่งพระราชวัง บ้านขุนนาง เศรษฐี คหบดี จนถึงวัดวาอาราม นอกจากนี้ คนไทยยังได้ดัดแปลงใส่ลวดลายความเป็นไทยลงไป ทำให้ดูอ่อนช้อยเข้ากับการตกแต่งบ้านเรือนของไทย การตกแต่งแบบนี้เริ่มซาลงในช่วงปลายสมัยรัชกาลที่ 6 ส่วนเรือนขนมปังขิงที่ยังคงหลงเหลือให้เห็น ได้แก่ พระที่นั่งวิมานเมฆ เป็นต้น

 

** รูปแบบโคโลเนียล (Colonial Style) หรืออาจเรียกว่าเป็นสถาปัตยกรรมอาณานิคม คือรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตก ทำให้เกิดการผสมผสานทางสถาปัตยกรรม รูปแบบโคโลเนียลเข้ามามีอิทธิพลในช่วงรัชกาลที่ 5-6 ซึ่งเรือนขนมปังขิง ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลด้วยเช่นกัน

*** ชิโนโปตุกีส เป็นลักษณะอาคารที่เป็นตึกแถว เป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมโปรตุเกส และจีน

 

2.รู้อดีตของบ้านผ่านเรื่องราว
อาคารบ้านเรือนแต่ละหลังตั้งแต่ย่านท่าหลวง ถึงตลาดล่าง ต่างก็มีประวัติความเป็นมา และเรื่องราวที่น่าสนใจ เวลาเดินเที่ยวจึงมักมีป้ายนำชม เล่าเรื่อง บอกเรื่องราวของบ้านแต่ละหลังให้ได้รู้จักชุมชนมากขึ้น บ้านที่แนะนำให้ได้ชม เช่น

 

[:nonewline:]
[:nonewline:]

 

บ้านคุณตาจรรยา
บ้านเลขที่ 273 อยู่บริเวณย่านท่าหลวง เป็นของคุณตาจรรยา วานิชกุล ผู้ที่มีความรู้เรื่องของชุมชนเยอะ เป็นผู้ช่วยถ่ายทอดประวัติของถนนเส้นนี้ได้อย่างดี มีความน่าสนใจตรงที่ภายในบ้านจะมีป้ายศาลสถิตของเทพเจ้าประจำบ้าน ซึ่งมีอยู่คู่บ้านมานานกว่า 100 ปี บรรพบุรุษของคุณตาจรรยา เป็นชาวจีนแคะ อพยพมาอยู่ในเมืองจันทบุรี และมีภรรยาเป็นคนมาบไพล อากงของคุณตาจรรยา เป็นช่างทอง ส่วนคุณยายมีความชำนาญในการทำพลอย ภายหลังคุณตาได้รับราชการทหาร มีอาชีพเป็นพนักงานจ่ายยา ขายของชำ กาแฟ ทำสวน และเคยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสภาเทศมนตรี 4 สมัยติดกัน

ลักษณะบ้านของคุณตาจรรยา เป็นบ้าน 2 ชั้น ชั้นบนเป็นการปลูกเรือนไม้โดยใช้การเรียงไม้ตามแนวตั้ง ช่องลมส่วนที่อยู่ติดกับหลังคา เป็นไม้ฉลุลวดลายสวยงาม

ที่อยู่ 273 ถนนสุขาภิบาล ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

 

[:nonewline:]
[:nonewline:]

 

บ้านฉั่วเซ้งฮวด
บ้านเลขที่ 267 อยู่ในย่านท่าหลวง มีอายุราว 100 ปี บ้านหลังนี้แต่เดิมเป็นบ้านเช่าของหลวงราชไมตรี ปัจจุบันเจ้าของบ้านคือ นายเซ่งซัว แซ่ฉั่ว ชาวจีนที่ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 โดยมาอยู่ที่หมู่บ้านเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ กับบิดา มารดา ตั้งแต่ตอนอายุ 6 ขวบ อาชีพทำโป๊ะ ตอนอายุได้ 8 ปี ได้ย้ายเข้ามาอยู่กับญาติในเมือง เข้าโรงเรียนแต้จิ๋ว "นั่มฮั้วฮักเหา" จนกระทั่งเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 โรงเรียนปิดกิจการ จึงได้กลับมาอยู่ที่เกาะเปริดตามเดิม

ในปี พ.ศ. 2493 ได้พาครอบครัวมาอยู่ในเมืองอีกครั้ง โดยเช่าบ้านย่านท่าหลวง ทำอาชีพรับซื้อแผ่นยางพารา ของป่า และสมุนไพร เช่น เร่ว กระวาน ลูกสำรอง น้ำมันยาง ต่อมาได้ขอซื้อบ้านหลังนี้จากบุตรของหลวงราชไมตรีผู้ได้รับมรดกตกทอด และอยู่อาศัยทำมาค้าขายมาจนถึงปัจจุบัน

ลักษณะของบ้านฉั่วเซ้งฮวด เป็นสถาปัตยกรรมแบบจีน มีลักษณะเป็นตึก 2 ชั้น 4 ประตู ผนังที่ก่อด้วยอิฐโบราณขนาดใหญ่ภายในแบ่งออกเป็น 3 ตอน ตอนหน้าทำการค้าขาย ตอนกลางเป็นที่สำหรับซักล้าง มีบ่อน้ำ และตอนหลังเป็นครัว ลักษณะภายในบ้าน ยังคงมีข้าวของเครื่องใช้ในรูปแบบเดิมๆ เช่น เตียงไม้ โต๊ะวางของ เครื่องชั่งขนาดใหญ่ เป็นต้น บ้านหลังนี้ยังเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ เช่น ละครเรื่องไฟอมตะ เรื่องบุญผ่อง และถ่ายโฆษณาอีกหลายชิ้น

ที่อยู่ 267 ถนนสุขาภิบาล ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

 

[:nonewline:]
[:nonewline:]

 

บ้านหลวงราชไมตรี
บ้านเลขที่ 252 บนถนนสุขาภิบาล ตั้งอยู่ใกล้หัวถนนท่าหลวง เป็นบ้านอายุราว 150 ปี
บ้านของท่านหลวงราชไมตรี* มีบ้านมีอยู่ 2 หลัง หลังหนึ่งเป็นบ้านเลขที่ 252 เป็นบ้านไม้สักทอง 2 ชั้น ลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบไทย ส่วนอีกหลังอยู่ฝั่งตรงข้าม เป็นบ้านตึก เป็นสถาปัตยกรรมแบบฝรั่ง

บ้านหลวงราชไมตรี ส่วนที่เป็นเรือนไม้ อยู่ติดริมน้ำจันทบุรี ปัจจุบันได้ปรับปรุง เปิดให้เป็นบ้านพักเมื่อปลายปี พ.ศ. 2557 โดยเปิดเป็นบ้านพักประวัติศาสตร์ ลักษณะบูทิคโฮเทล ที่ใช้บ้านเก่าแก่ มาปรับแต่งให้เป็นห้องพัก ทั้งหมด 12 ห้อง แต่ละห้องมีชื่อ และมีเรื่องเล่าในเชิงประวัติศาสตร์ เช่น
- ห้องเอเชียตีค ให้ความรู้สึกแบบกลิ่นอายตะวันตก
- ห้องนายพ่อนายแม่ เป็นห้องที่มีบันทึกคำสอนของหลวงราชไมตรี ที่ให้ไว้กับลูกหลาน
- ห้องวิถีจันท์ เป็นห้องพักที่ได้เห็นถนนสุขาภิบาลที่อยู่ด้านหน้าบ้าน ได้เห็นวิถีชีวิตชุมชน
- ห้องลูกยาง เป็นห้องที่ให้เห็นถึงที่มาของการปลูกยางพารา ในเมืองจันทบุรี ซึ่งหลวงราชไมตรี เป็นผู้นำเข้ามาปลูก

นอกจากนี้ยังมีห้องพักแบบอื่นๆ ที่ตกแต่งด้วยไม้ ทำให้ดูขรึม คลาสสิก ด้านหลังบ้านมีระเบียงให้ได้นั่งชมวิวริมแม่น้ำจันทบุรีด้วย ในส่วนอื่นๆ ของตัวบ้าน นอกจากจะได้ชมความสวยงามของเรือนไม้แล้ว ยังมีของใช้ส่วนตัวของท่านหลวงราช นำมาตั้งโชว์ตามจุดต่างๆ เช่นถ้วยชาม เครื่องคิดเลข เป็นต้น ทำให้รู้สึกเหมือนได้พักอยู่ในบ้านที่อบอุ่น พร้อมทั้งชมพิพิธภัณฑ์ไปด้วย

* หลวงราชไมตรี (ปูณ ปุณศรี) เป็นชาวจันทบุรีแต่กำเนิด เกิดเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2419 บ้านอยู่ริมน้ำ บริเเวณตลาดท่าเหนือ ริมถนนท่าหลวง จังหวัดจันทบุรี เป็นบุตรคนที่สองของหลวงประมาณราชทรัพย์ จากพี่น้องทั้งสิ้น 4 คน ได้เคยไปศึกษาต่อที่ปีนัง ต่อมาทำธุรกิจการค้ามีชื่อเสียงก้าวหน้า และทำประโยชน์ให้กับแผ่นดินมากมาย จนได้รับโปรดเกล้าฯ​ จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้เป็น "หลวงราชไมตรี" โดยไม่ได้รับราชการมาก่อน

 

หลวงราชไมตรี เป็นผู้ที่ร่ำรวยที่สุดในจันทบุรี ในยุคนั้น เป็นผู้ที่มีรถยนต์คันแรก และมอเตอร์ไซค์คันแรกด้วย นอกจากนี้ท่านยังได้รับการเชิดชูให้เป็น "บิดาแห่งยางพาราภาคตะวันออก" เพราะในปี พ.ศ. 2451 ท่านได้เดินทางไปยังจังหวัดภูเก็ต และเห็นว่าจังหวัดจันทบุรี มีลักษณะภูมิอากาศและภูมิประเทศคล้ายกับภาคใต้ จึงนำพันธุ์ยางมาปลูกไว้ในสวนตนเองที่บริเวณเชิงเขาสระบาป จังหวัดจันทบุรี จากนั้นจึงมีการปลูกกันอย่างแพร่หลายในเวลาต่อมา

หลวงราชไมตรี ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2499 รวมอายุ 80 ปี
(ข้อมูลจากเว็บไซต์ บ้านพักประวัติศาสตร์หลวงราชไมตรี)


ข้อแนะนำ
- หากต้องการเข้าพักที่บ้านหลวงราชไมตรี ควรจองห้องพักล่วงหน้า เพราะส่วนใหญ่ห้องพักจะเต็มเร็ว โดยเฉพาะช่วง เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุด

 

เวลาทำการ
ทุกวัน 9.00 - 20.00 น.

บ้านพักประวัติศาสตร์ หลวงราชไมตรี
ที่อยู่ 252 ถนนสุขาภิบาล ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
ติดต่อ 039-322-037, 088-843-4516
เว็บไซต์ http://www.baanluangrajamaitri.com/en/
เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/baanluangrajamaitri

ข้อมูลเพิ่มเติม
รีวิวบ้านหลวงราชไมตรี http://pantip.com/topic/33298987

 

[:nonewline:]
[:nonewline:]

 

ศาลเจ้าตั้วเล่าเอี๊ย
ศาลเจ้าตั้วเล่าเอี๊ย ตั้งอยู่บนเนินริมถนนสุขาภิบาล หันหน้าไปทางแม่น้ำจันทบุรี เป็นศาลที่เป็นที่เคารพสักการะของเทพเจ้าชาวไทยเชื้อสายจีน และผู้คนในจังหวัดจันทบุรีมาช้านาน ใกล้กันมีศาลพระโพธิสัตว์กวนอิม

ภายในศาลเจ้าตั้วเล่าเอี๊ยมีเทพที่เป็นที่เคารพศรัทธาอยู่ 3 องค์ ได้แก่
- องค์ตั้วเล่าเอี๊ย* (เจ้าพ่อเสือ) เป็นเทพแห่งทรัพย์ กราบไหว้เพื่อเสริมบารมี มั่งมี โชคลาภ
- องค์ฮกเต็กเล่าเอี๊ย (พระภูมิเจ้าที่) เป็นเทพที่ช่วยปกป้อง คุ้มครอง ให้ปลอดภัย โชคดี
- องค์ไชซิงเล่าเอี๊ย (เทพเจ้าแห่งโชคลาภ) ให้โชคลาภ รับทรัพย์ไม่ขาดมือ ให้ร่ำรวย มั่งมี

* ตั้วเล่าเอี๊ย หรือตั่วเหล่าเอี้ย เป็นเทวดาที่มีบารมีเหนือเทพทั้งปวง คำว่าตั้ว แปลว่า "มหา" คำว่า เล่าเอี๊ย แปลว่า "เทพ"

แต่ละวันจะมีผู้คนมากราบสักการะ ขอพร แก้บน แก้ชง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตน ครอบครัว และกิจการค้า ทุกปีทางศาลเจ้าตั้วเล่าเอี๊ย จะมีขบวนแห่เทพเจ้าทั้ง 3 องค์ คือ เทพเจ้าตั้วเล่าเอี๊ย (เจ้าพ่อเสือ) องค์ไฉ่สิ่งเอี๊ย (เทพเจ้าแห่งโชคลาภ) และองค์ฮกเต็กเล่าเอี๊ย (พระภูมิเจ้าที่) ไปตามท้องถนน เพื่อนำโชคลาภประทานพร ให้แก่ชาวจันทบุรี โดยมีคณะมังกรทอง เป็นผู้ติดตาม นอกจากนี้ยังมีการแจกข้าวสาร และสิ่งของให้กับชาวบ้าน ซึ่งเป็นประเพณีที่ทำกันมาทุกปี

 

[:nonewline:]
[:nonewline:]

 

บ้านหมอชาญ
เดิมเป็นบ้านผู้พิพากษา มีลูกเขยเป็นหมอทหารและมาเปิดเป็นร้านแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งแต่ก่อนมีแค่ร้านเดียวในระแวกนี้ คนนิยมเรียกว่า "หมอชาญ"
ลักษณะบ้าน เป็นแบบครึ่งปูนครึ่งไม้ ชั้นล่างเป็นปูน แบ่งออกเป็น 5 ประตู โดยมีลายเสาโรมัน ทำเป็นลายนูนสูง ประดับกั้นแต่ละประตู เหนือประตูทำเป็นลายแนวโค้ง ชั้นบนเป็นไม้ มีหน้าต่างแบบเปิดพับออก 2 ข้าง 5 บาน ด้านบนมีช่องลมตาตาราง

 

[:nonewline:]
[:nonewline:]

 

ร้านขายยาจังกวงอัน
ร้านขายยาจังกวงอัน เป็นร้านขายยาจีน และยาไทยแบบโบราณร้านแรกๆ ของจังหวัดจันทบุรี มีอายุนานกว่า 100 ปี ปัจจุบันอาม่าปุ๋ย หรือประไพพรรณ จันทศาศวัต วัย 84 ปี เป็นผู้สืบทอดกิจการต่อจากบิดา

ร้านขายยาจังกวงอัน เป็นเรือนไม้ชั้นเดียว ด้านหน้าเป็นประตูบานเฟี้ยมแบบเปิดพับไปด้านข้าง ภายในร้านมีเคาเตอร์ไม้เข้ามุมโค้ง และมีลิ้นชักใส่ยาแบบติดผนัง ที่สั่งทำและส่งตรงทางเรือมาจากเมืองจีน ที่สะดุดตาคือ หน้าลิ้นชักแต่ละช่องมีชื่อภาษาจีนกำกับชื่อยาที่เก็บไว้ ภายในร้านยังคงขายยาตามใบสั่งยาจีนอยู่ และยังใช้วิธีห่อกระดาษเหมือนเดิม ภายในร้านมีอุปกรณ์โบราณต่างๆ เช่นเครื่องชั่งยาโบราณ ที่ทำจากทองเหลือง ทำเป็นเหมือนตาชั่งที่ใช้ระดับสมดุล 2 ข้าง นอกจากนี้ยังมีมีดหั่นยา ที่เห็นได้ยากในปัจจุบัน

ร้านขายยาเปิดให้เข้าไปชม และพูดคุยถามไถ่ได้ หรือใครอยากซื้อส่วนผสมของก๋วยเตี๋ยวหมูเลียง ก็มีขาย

ที่อยู่ ถนนสุขาภิบาล ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
ติดต่อ 039-311-089

 

[:nonewline:]
[:nonewline:]

 

โรงเจเทียงเซ็งตึ้ง
โรงเจเทียงเซ็งตึ้ง เดิมชื่อเป็กแซตึ้ง เป็นโรงเจเก่าแก่ มีอายุกว่า 100 ปี เคยเป็นสถานที่พักพิงชั่วคราวสำหรับชาวจีนที่เดินทางมาค้าขาย และไม่มีบ้าน หรือที่พัก ด้านในโรงเจแบ่งออกเป็น 3 ตอน ช่วงด้านหน้าเพียงพอสำห้บเป็นที่ที่ให้ชาวจีนมาพัก ช่วงกลางทำเป็นลาน มีเตาเผากระดาษ ส่วนด้านหลังเป็นศาสนสถาน มีแท่นบูชา องค์เจ้าแม่กวนอิมแบบจีน ที่ยังคงไว้ในสภาพเดิมๆ นอกจากนี้ยังมีใบเซียมซีเก่าที่เป็นภาษาจีน ยังคงเก็บรักษาไว้ให้เห็นด้วย

ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของโรงเจ มีความโดดเด่น งดงาม และยังคงความสมบูรณ์ ลักษณะเป็นแบบเรือนแถวติดกัน 3 ห้อง ชั้นบนเป็นไม้ ด้านหน้าบ้านมีประตูไม้แบบบานเฟี้ยม เหนือประตูมีช่องลมที่มีงานฉลุไม้เป็นลายดอกเถาสวยงามอ่อนช้อย

ชั้นบนมีระเบียงหันออกถนน ประตูมีลักษณะเหมือนบานเฟี้ยมเรียงต่อกันตลอดแนว แต่ละช่องประตูเป็นงานฉลุไม้สวยงาม ช่องลมแต่งด้วยลายไม้ฉลุ มีคันทวยเป็นเหล็กเส้นบางๆ ด้วยการตกแต่งด้วยลายฉลุมากมาย จึงมีลักษณะเหมือนเรือนขนมปังขิงตามแบบยุโรป

 

[:nonewline:]
[:nonewline:]

 

บ้านโภคบาล
บ้านเลขที่ 89 บนถนนสุขาภิบาล อยู่บริเวณตลาดล่าง มีอายุนานกว่า 100 ปี

"บ้านโภคบาล" เป็นบ้านไม้ตะเคียนทั้งหลัง ลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบผสม แบ่งเป็น 3 เรือน สภาพบ้านยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้ในแบบเดิม มีการปรับปรุงเพียงบางส่วน เช่น เปลี่ยนพื้นบ้าน ทาสี ปรับสภาพพื้นที่ใช้สอย เป็นต้น
บ้านโภคบาล ในอดีตอยู่ในการปกครอง การดูแลของคุณย่าทวด ถิน โภคบาล ที่ผ่านช่วงวัยมาถึง 5 รัชกาล (พ.ศ. 2419 - 2517) ตั้งแต่รัชกาลที่ 5 - 9

บ้านโภคบาล เดิมค้าขายผ้า และเครื่องนุ่งห่มจากกรุงเทพฯ โดยขนส่งผ่านเรือเมล์มาขายที่จันทบุรี และนำของป่า สมุนไพรจากจันทบุรี ส่งไปขายกรุงเทพฯ และยังขายเสื่อที่ทอโดยชาวญวนที่อยู่บริเวณวัดโรมันคาทอลิกจันทบุรี

ในช่วงที่เมืองจันทบุรีผ่านยุคสมัยของการถูกยึดครองโดยฝรั่งเศส (พ.ศ. 2436 - 447) ร้านขายผ้าของคุณย่าทวด ถิน ได้ตกอยู่ในอาณัติของฝรั่งเศส ที่ต้องออกเอกสารรับรองว่าเป็นคนในบังคับของฝรั่งเศส บ้านโภคบาล ยังคงเก็บรักษาเอกสารต้นฉบับ ไว้เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ในช่วงหนึ่ง

ปัจจุบัน บ้านโภคบาล เปิดให้เดินเข้าไปชมภายในบ้านได้ ซึ่งยังคงมีรูปภาพเก่าของครอบครัว ของสะสมต่างๆ ถ้วยชาม ที่วางโชว์ไว้ และมีของที่ระลึกเล็กๆ น้อยๆ และโปสการ์ด จำหน่าย

ที่อยู่ 89 ถนนสุขาภิบาล ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

 

[:nonewline:]
[:nonewline:]

 

บ้านเรียนรู้ชุมชน
บ้านเลขที่ 69 บนถนนสุขาภิบาล ตั้งอยู่บริเวณตลาดล่าง หากมาจากตลาดพลอย หรือโบสถ์โรมันคาทอลิก จะเจอบ้านเรียนรู้ชุมชนก่อน

บ้านเรียนรู้ชุมชน เป็นเสมือนสำนักงานใหญ่ของชุมชนริมน้ำจันทบูร ที่บอกเรื่องราวความเป็นมาทั้งหมดของชุมชนแห่งนี้ กระบวนการเกิด "ชุมชนริมน้ำจันทบูร" รวมถึงการกำหนดทิศทางการฟื้นฟูชุมชน ภายในบ้านมีลักษณะเหมือนแกลลอรี่ภาพถ่าย มีรูปภาพเก่าเล่าเรื่องในอดีต จินตนาการผ่านภาพเขียน ภาพประกวดที่สะท้อนวันนี้ของวันวาน ส่วนชั้น 2 แสดงการเก็บข้อมูลทางสถาปัตยกรรม ที่เป็นแกลลอรี่ภาพวาดลายเส้นด้านสถาปัตยกรรมของบ้านแต่ละหลัง

บ้านเรียนรู้ชุมชน เป็นบ้านที่อายุนานกว่า 100 ปี เดิมคือบ้านของคหบดี "ขุนอนุสรสมบัติ" ตกทอดมารุ่นต่อรุ่น ปัจจุบันเจ้าของบ้านคือพ.อ.หญิงบุญพริ้ม ปฏิรูปานุสร ผู้ที่อนุญาติให้ใช้ประโยชน์สำหรับงานชุมชน รูปแบบบ้านเป็นบ้าน 2 ชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้ มีการผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล

สามารถเดินเข้าชมในบ้านเรียนรู้ชุมชน ได้โดยไม่เสียค่าเข้าชม สามารถชมได้ทั้งชั้นล่างและชั้นบน ถ่ายรูป และสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุมชนริมน้ำจันทบูรได้

เวลาทำการ
วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9.30 - 17.30 น.

ที่อยู่ 69 ถนนสุขาภิบาล ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
ติดต่อ 081-945-5761

http://www.oknation.net/blog/Porjai2499/2011/09/10/entry-1


บนถนนริมน้ำจันทบูร นอกจากจะมีบ้านเรือน ร้านค้า ศาลเจ้า โรงเจ ยังคงมีส่วนของท่าน้ำเดิม ให้เห็นอยู่บางจุด เช่น
- ท่าน้ำประชานิยม และสะพานเฉลิมจันท์ เป็นท่าน้ำใหญ่ที่มีผู้คนมาอาบน้ำชำระร่างกาย ซักผ้า
- ท่าน้ำผ่องศรี อยู่ช่วงกลางของถนนสุขาภิบาล ตัดกับถนนขวาง เป็นท่าข้ามฟาก ที่จอดรถสองแถวรับจ้าง

 

3.ชิมขนมท้องถิ่น อิ่มตลอดทาง
บนถนนชุมชนริมน้ำจันทบูร นอกจากจะได้เดินชมบ้านเรือนเก่าแล้ว ยังมีร้านที่เป็นคนในชุมชนเปิดกิจการ ให้ได้แวะชิม ตั้งแต่หัวถนน ไปจนถึงตลาดล่าง เช่น

 

[:nonewline:]
[:nonewline:]

 

ร้านไอศครีม ตราจรวด
บ้านเลขที่ 255/3-7 เป็นโรงงานไอศครีมตราจรวด และบ้านพักอาศัย มีอายุกว่า 100 ปี
ร้านไอศครีมตราจรวด ที่เป็นยี่ห้อเก่าแก่ของเมืองจันทบุรี เป็นร้านไอติมเจ้าแรกๆ ของจันทบุรี ดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 ถือเป็นเจ้าแรกที่ใช้เครื่องจักรในการทำไอศครีม

ลักษณะอาคารเป็นครึ่งตึกครึ่งไม้ ทรงยุโรป เหมือนเรือนแถวติดกัน 4 ห้อง เป็นอีกอาคารที่มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นสวยงาม ชั้นล่าง มีลายฉลุไม้ประดับตรงช่องว่างส่วนโค้งเหนือกรอบประตู คันทวยก็เป็นลายฉลุรับให้สอดคล้องกัน ริมหลังคากันสาดได้ติดแถบฉลุลาย ชั้นบน ตกแต่งด้วยลายนูนสูง ทำเป็นเสาโรมันประดับ ขอบหน้าต่างก้ทำเป็นลายเสารับกับส่วนโค้งด้านบนกรอบหน้าต่าง ซึ่งถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่ค่อนข้างมีความสมบูรณ์อยู่มาก

ในอดีตบ้านนี้เป็นของตระกูล หลวงราชไมตรี และแบ่งให้เช่า จนกระทั่งประมาณปี พ.ศ. 2502 ครอบครัวของลุงแช หรือคุณปัตตโชติ กตัญญูกุล ได้มาเช่าก่อน 1 ห้อง เพื่ออยู่อาศัย จากนั้นได้ทำไอศครีมขาย และซื้อบ้านขยายจาก 1 ห้องเป็น 5 ห้อง

ด้านหน้าร้านไอศรีม มีตู้ไอศครีมเรียงรายอยู่ด้านหน้าร้าน หากต้องการซื้อ และจ่ายเงิน ให้สั่นกระดิ่งเรียกพนักงาน จะโผล่มาให้บริการทางหน้าต่าง ไอศครีมของทางร้านมีหลายแบบ แบบตัก เป็นไอศครีมรวมมิตรใส่หน้าได้ ไอศครีมแบบแท่ง เป็นแท่งๆ ละ 10 บาท ที่ทำออกมาหลากหลายรูปแบบ เช่นไอศครีมแท่งหวานเย็นรสผลไม้ต่างๆ เช่นทุเรียน สละ ไอศครีมตัด ไอศครีมกะทิ ที่มีไส้ถั่วดำ รวมมิตร ข้าวโพด ลอดช่อง ไอศครีมปั่น ไอศครีมกระติก ส่วนที่ขายดีและไม่เหมือนที่ไหนคือ "ไอศครีมกระเบื้อง" เป็นไอศครีมแท่ง ด้านในมีรสต่างๆ ด้านนอกเคลือบด้วยน้ำตาลสีชา ทำให้กรอบด้านนอก นุ่มด้านใน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ที่อยู่ 255-7 ถนนสุขาภิบาล ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
ติดต่อ 039-311-216, 081-723-3600
เว็บไซต์ http://rocketicecream.yellowpages.co.th/

 

[:nonewline:]
[:nonewline:]

 

ร้านก๋วยจั๊บป้าไหม
ร้านป้าไหม เป็นก๋วยจั๊บโบราณ เปิดขายมานานกว่า 50 ปี น้ำแกงมีกลิ่นหอมเครื่องเทศ รสชาติเข้มข้น ร้านเปิดแต่เช้า และปิดในช่วงบ่ายๆ

เวลาเปิด
ทุกวัน 7.30 - 15.00 น.

ติดต่อ 081-421-6451

 

[:nonewline:]
[:nonewline:]

 

ร้านขนมไข่ป้าไต๊
บ้านเลขที่ 90 ถนนสุขาภิบาล เป็นบ้านเก่าอายุกว่า 100 ปี อยู่ในย่านตลาดล่าง ใกล้ถึงสะพานนิรมล ที่ข้ามไปยังโบสถ์โรมันคาทอลิก ในอดีตเคยเป็นโรงพิมพ์ "พานิชเจริญศรี" (เหลื่อม ศิริพงษ์) มีหลักฐานเป็นหนังสือโบราณ ระบุปีที่พิมพ์ชัดเจนใน ร.ศ. 120 (พ.ศ.2444) ต่อมาประมาณปี พ.ศ.2478 "ขุนบุรพาภิผล" ได้ซึ้อไว้ จนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน ปัจจุบันเป็นร้านขนมไข่ป้าไต๊ ที่เปิดมานานกว่า 60 ปี เดิมใช้เตาถ่านในการทำ ตอนนี้ทำเป็นปริมาณมากขึ้น ก็เปลี่ยนเป็นการใช้เตาอบ แต่ก็ยังคงใช้สูตรขนมไข่แบบดั้งเดิม ใส่ถุงตั้งขายในราคาไม่แพง ใครเดินเที่ยวถนนริมน้ำ ก็อย่าลืมแวะอุดหนุนขนมไข่สูตรดั้งเดิมของคุณยายกันด้วย

บ้านหลังนี้เดิมมี 2 หลัง ด้านหน้าเป็นตึกแบบยุโรป ลักษณะทางสถาปัตยกรรมฝรั่งเศส ด้านหลังเป็นเรือนไม้ทรงไทยติดแม่น้ำจันทบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2553 เคยโดนพายุได้รับความเสียหายส่วนของเรือนไม้ด้านหลัง

* ขนมไข่ เดิมเรียกว่า "ขนมฝรั่ง" มีส่วนผสมคือ แป้ง ไข่ น้ำตาล สมัยก่อนจะใส่พิมพ์แล้วย่างบนเตาถ่าน ได้ออกมามีลักษณะยาวรี มีลายเป็นกลีบๆ หรือเป็นรูปดอกไม้

เวลาเปิด
ทุกวัน 9.30 -15.30 น.

 

ที่อยู่ ถนนสุขาภิบาล ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
ติดต่อ 084-350-8293

 

[:nonewline:]
[:nonewline:]

 

ก๋วยเตี๋ยวทะเลเจ๊อี๊ด
เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่เปิดมานาน อยู่ในย่านชุมชนริมน้ำจันทบูร ขายอาหารทะเลแบบอาหารจานเดียว จานด่วน และก๋วยเตี๋ยว ที่ใส่ปู กุ้ง หอยเชลล์ ปลาหมึก และกั้ง ที่สดจากทะเล และให้ในปริมาณเยอะ ที่ขึ้นชื่อก็คือก๋วยเตี๋ยวกั้งไข่ โดยใช้กั้งที่มีใข่ในท้อง นอกจากนี้ยังมีเมนูทะเลลวกจิ้ม ข้าวหน้าทะเล ที่มาพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ด หรือที่ชาวจันท์เรียกแบบเดิมๆ ว่า "พริกเกลือ" ราคาก๋วยเตี๋ยวและข้าวหน้าทะเล ตกอยู่ที่ 70 - 100 บาท หากเป็นชามพิเศษ ราคา 200 บาท

เวลาเปิด
ทุกวัน 10.00 - 15.00 น.

ที่อยู่ ถนนสุขาภิบาล ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
ติดต่อ 039-314-738


ร้านค้า และร้านอาหารบนถนนสุขาภิบาล
- ร้านกาแฟยินดีอาภรณ์
- ร้านเสน่ห์จันท์
- จันทบุรีเบเกอรี่
- ข้าวตังโบราณเจ๊จิ๋ม
- ขนมแม่กิมเซีย ขายขนมลืมกลืน
- ร้านท่ามาจัน

 

ที่พักบริเวณชุมชนริมน้ำจันทบูร
- บ้านหลวงราชไมตรี
- โรงแรมท่ามาจัน
- โรงแรมเกษมศานติ์
- โรงแรมเมืองจันท์​

ข้อแนะนำ
- ระยะทางจากย่านท่าหลวง - ตลาดล่าง ประมาณ 1 กิโลเมตร
- หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมด้านสถาปัตยกรรม หรือข้อมูลชุมชน ต้องแวะที่ บ้านเรียนรู้ชุมชน เลขที่ 69 อยู่ย่านตลาดล่าง
- หากมีเวลาเดินเที่ยวน้อย แนะนำให้จอดรถที่โบสถ์คาทอลิก แล้วเดินข้ามสะพานมาฝั่งชุมชนริมน้ำจันทบูร จากนั้นเลี้ยวขวา และแวะชมภาพเก่าเล่าเรื่องในบ้านเรียนรู้ชุมชนก่อน
- การเข้าชมบ้านเรือนในชุมชน ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม
- บริเวณชุมชนริมน้ำจันทบูร ค่อนข้างหาที่จอดรถยาก เป็นถนนเส้นที่รถยนต์ไม่สามารถผ่านเข้าไปได้ ต้องจอดรถไว้บริเวณด้านนอก แล้วเดินเข้าไป
- หากไม่ได้นำรถยนต์ส่วนตัวไป สามารถนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างไป บอกไปลงสะพานวัดจันทร์ (ราคาจากท่ารถประมาณ 25-30 บาท)
- สุดถนนสุขาภิบาล ที่ย่านตลาดล่างแล้ว สามารถเดินเข้าตรอกกระจ่างเพื่อเดินเล่นในตลาดพลอยต่อได้
- บริเวณแถวตลาดกลาง มีกลุ่มคนท้องถิ่นนั่งเล่นหมากกระดาน เช่นหมากรุก เล่นสกา สามารถแวะเข้าไปชม หรือเล่นได้ เก็บค่ากระดานรอบละ 10 บาท

 

จุดจอดรถ (ไม่เสียค่าจอด)

- จอดรถบริเวณเชิงสะพานริมถนนท่าหลวง ก่อนข้ามไปวัดจันทนาราม ด้านซ้ายมือมีสวนสาธารณะริมน้ำ มีที่จอดรถอยู่บ้าง จอดแล้วเดินข้ามถนนมาฝั่งตรงข้ามจะเป็นต้นถนนสุขาภิบาล ระยะทาง 100 เมตร (เริ่มจากย่านท่าหลวง ย่านตลาดกลาง ไปจนถึงย่านตลาดล่าง)
 

 

- จอดรถภายในวัดจันทนาราม ที่อยู่เชิงสะพานข้ามแม่น้ำจันทบูร มีที่จอดรถกว้างขวาง ระยะทาง 200 เมตร (เริ่มจากย่านท่าหลวง)
 

 

- จอดรถไว้ที่วัดโบสถ์เมืองจันทบุรี อยู่ถนนเบญจมราชูทิศ ใกล้แยกถนนท่าหลวง
 

 

- จอดรถไว้ที่วัดเขตร์นาบุญญาราม ออกทางประตูข้างวัดเพื่อทะลุมายังถนนขวาง จากนั้นเดินมาถึงบริเวณชุมชนริมน้ำจันทบูร (ระยะทางประมาณ 150 เมตร)
 

 

- จอดรถไว้ที่โบสถ์โรมันคาทอลิก จากนั้นเดินข้ามสะพานนิรมล จากตรงหน้าโบสถ์ ประมาณ 100 เมตร ก็จะถึงย่านตลาดล่าง
 

 

สถานที่น่าสนใจบริเวณใกล้เคียง
- ตลาดพลอย
- ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
- ศาลหลักเมือง
- โบสถ์คาทอลิก
การเดินทาง
- ห่างจากอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 1.5 กิโลเมตร
- ห่างจากวัดไผ่ล้อม 1 กิโลเมตร

 

การเดินทางมายังชุมชนริมน้ำจันทบูร เป็นการเดินทางมาที่ถนนท่าหลวง ที่เริ่มจากบริเวณเชิงสะพานวัดจันทร์

1ใช้เส้นทางถนนสุขุมวิท (ทางหลวงหมายเลข 3) ตรงมาจากจังหวัดระยอง เมื่อมาถึงแยกเขาไร่ยา ให้เลี้ยวขวาเข้าเมืองจันทบุรี (หมายเลข 316)  
2พอเลี้ยวแล้ว ตรงตามเส้นทางมาเรื่อยๆ ประมาณ 6 กิโลเมตร พอเข้าเขตตัวเมืองจันท์ เมื่อถึงแยกไฟแดงแรก ตรงแขวงการทางจันทบุรี (สี่แยกพระยาตรัง) จึงเลี้ยวซ้ายเข้าถนนท่าหลวง (ไปทางเดียวกันกับศาลเจ้าพ่อหลักเมือง)
 
3เมื่อเลี้ยวแล้ว จากนั้นตรงไปตามเส้นทางหลักไปเรื่อยๆ พอผ่านแยกสถานีตำรวจไป จะเจอชุมชนริมน้ำจันทบูร อยู่ถนนซอยทางขวามือ ก่อนข้ามสะพาน (เอารถยนต์เข้าไปไม่ได้)
 
4หากมาถึงบริเวณเชิงสะพานข้ามแม่น้ำจันทบุรี ควรหาที่จอดรถ หรือจะข้ามสะพานข้ามไปจอดที่วัดจันทร์ แล้วเดินกลับมา (หรือจะจอดรถแถวโบสถ์คาทอลิกก็ได้)

 

ข้อมูลจากแหล่งอื่น และ รีวิว Pantip :123
Image
Gallery

แผนที่

แสดงร้านอาหารใกล้เคียง
สถานที่เที่ยวใกล้เคียง
ห่างออกไป ประมาณ: 0.4 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ตลาดพลอย หรือถนนอัญมณี เป็นตลาดการซื้อขายพลอยในจันทบุรีโด่งดังและมีชื่อเสียงกว้างไกลในระดับโลก และเป็นตลาดการค้าพลอยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพราะเป็นศูนย์รวมการค้าพลอยแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ ผู้ที่สนใจซื้อเครื่องประดับ หรือต้องการเห็นบรรยากาศการซื้อขายพลอยว่าทำกันยังไง สามารถเดินชมการซื้อขาย หรือแวะซื้อพลอยได้
ห่างออกไป ประมาณ: 0.5 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
โบสถ์คาทอลิกจันทบุรี เป็นอีกหนึ่งสถานที่ไฮไลท์ของการท่องเที่ยวในเขตตัวเมืองจันทบุรี เป็นโบสถ์คริสต์ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 100 ปีมีความสวยงามและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของไทย เปิดให้ผู้คนแวะเข้าไปเยี่ยมชมภายในโบสถ์ได้ มีผู้คนแวะมาถ่ายรูป
ห่างออกไป ประมาณ: 0.7 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) เป็นวัดเก่าแก่นานกว่า 200 ปี เป็นสถานที่ที่ยังคงอนุรักษ์ศิลปวัตถุ และโบสถ์เก่าแก่เอาไว้ สามารถแวะเที่ยวชมโบสถ์เก่าแก่ กราบสักการะพระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกที่ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารพระพุทธไสยาสน์ เพื่อความเป็นสิริมงคล
ห่างออกไป ประมาณ: 0.8 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ศาลหลักเมือง เป็นศาลคู่บ้านคู่เมือง และเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดจันทบุรี ที่ชาวจันทบุรีเคารพนับถือ ในแต่ละวันจะมีผู้คนมาไหว้ สักการะ ปิดทอง ขอพร ขอให้มีโชคลาภเป็นจำนวนมาก ศาลหลักเมืองอยู่ในตัวเมือง ริมถนนท่าหลวง เป็นจุดที่อยู่ติดกันกับศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หากแวะที่เดียว ก็สามารถสักการะได้ทั้งสองจุด
ห่างออกไป ประมาณ: 0.8 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นสถานที่สำคัญของเมืองจันทบุรี เสมือนเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจันทบุรี ที่แสดงถึงความศรัทธา และจงรักภักดีที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สำหรับผู้ที่เดินทางมาถึงตัวเมืองจันทบุรีแล้ว ไม่ควรพลาดแวะสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลและขอพร
ห่างออกไป ประมาณ: 1.1 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย) เสมือนเป็นปอดของจังหวัดจันทบุรี เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจขนาดใหญ่ใจกลางเมือง สำหรับเดินเล่น ออกกำลังกาย ที่สำคัญบริเวณเกาะกลางสวน ยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่เป็นรูปปั้นเดียวกันกับรูปด้านหลังแบ้งค์ยี่สิบเก่า สามารถเดินเข้าไปในเกาะกลางน้ำ กราบสักการะ และถ่ายรูปพระบรมราชานุสาวรีย์ได้
ห่างออกไป ประมาณ: 3.9 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
จุดชมวิวเนินนางพญา เป็นจุดชมวิวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด ถือเป็นหนึ่งใน เส้นทางชวนฝัน (Dream Destination) บนถนนเฉลิมบูรพาชลทิต จุดที่สวยที่สุดในภาคตะวันออก ได้เห็นวิวชายฝั่งทะเลแบบกว้างๆ และถนนโค้งสวยๆ ริมชายฝั่งทะเล ราวกับวิวต่างประเทศ โดยจุดชมวิวเนินนางพญานั้น ตั้งอยู่บนถนนเฉลิมบูรพาชลทิต แถวบริเวณหาดคุ้งวิมาน จันทบุรี
ห่างออกไป ประมาณ: 4.2 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
จุดชมวิวเนินนางพญา เป็นจุดชมวิวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด ถือเป็นหนึ่งใน เส้นทางชวนฝัน (Dream Destination) บนถนนเฉลิมบูรพาชลทิต จุดที่สวยที่สุดในภาคตะวันออก ได้เห็นวิวชายฝั่งทะเลแบบกว้างๆ และถนนโค้งสวยๆ ริมชายฝั่งทะเล ราวกับวิวต่างประเทศ โดยจุดชมวิวเนินนางพญานั้น ตั้งอยู่บนถนนเฉลิมบูรพาชลทิต แถวบริเวณหาดคุ้งวิมาน จันทบุรี
ห่างออกไป ประมาณ: 5.6 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
วัดโยธานิมิต เป็นวัดประจำเมืองจันทบุรีในสมัยรัชกาลที่ 3 ครั้งที่เมืองจันทบุรีได้ย้ายมาอยู่ที่ค่ายเนินวง ภายในวัดมีพระคู่บ้านคู่เมือง หรือหลวงพ่อใหญ่ที่เป็นที่เคารพสักการะ สามารถแวะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล วัดตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง ห่างไปเพียง 5 กิโลเมตร ใกล้กับวัดโยธานิมิต ยังสามารถแวะศาลหลักเมืองเก่า ชมป้อมค่าย และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี ที่อยู่ในระแวกเดียวกันได้ด้วย
ห่างออกไป ประมาณ: 5.8 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่จัดแสดงและรวบรวมโบราณวัตถุที่นำขึ้นมาจากใต้น้ำ ทั้งในทะเล และแม่น้ำ รวมถึงการจัดแสดงให้เห็นวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของนักโบราณคดีใต้น้ำ วิถีชีวิตชาวเรือ และลักษณะของเรือต่างๆ ที่เคยใช้ในประเทศไทย เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ไม่ควรพลาดชม เหมาะกับทุกเพศทุกวัย
ห่างออกไป ประมาณ: 5.9 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
โบราณสถานค่ายเนินวง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ที่มีมานานกว่า 180 ปี เป็นอดีตเมืองเก่าของจันทบุรี และเป็นป้อมปราการที่แข็งแรงที่สุดทางภาคตะวันออกในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ค่ายเนินวงอยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง แวะได้สะดวก สามารถขับรถเข้าไปภายในค่ายและชมสถานที่ที่น่าสนใจอื่นๆ ภายในค่ายได้ เช่น ศาลหลักเมืองเก่า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี และวัดโยธานิมิต
ห่างออกไป ประมาณ: 6.2 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
วังสวนบ้านแก้ว เป็นวังเก่าแก่ ที่เคยเป็นพระตำหนักสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ที่เคยประทับนานถึง 18 ปี ปัจจุบันได้จัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมท้องถิ่น วังสวนบ้านแก้ว ตั้งอยู่ใกล้ตัวเมือง สามารถแวะเที่ยวชมได้สะดวก
ห่างออกไป ประมาณ: 7 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
วัดพลับ เป็นวัดเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมานานกว่า 250 ปี มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นสถานที่ที่เคยประกอบพิธีทางศาสนาของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และยังคงมีการอนุรักษ์ศิลปะแบบอยุธยาตอนปลายเอาไว้ให้ชมหลายอย่าง วัดพลับอยู่ใกล้ตัวเมืองจันท์ แวะง่าย และยังใกล้สถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายแห่ง เช่นค่ายเนินวง พิพิธภัณฑ์สถาน พาณิชย์นาวี เป็นต้น
ห่างออกไป ประมาณ: 7.4 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
จุดชมวิวเนินนางพญา เป็นจุดชมวิวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด ถือเป็นหนึ่งใน เส้นทางชวนฝัน (Dream Destination) บนถนนเฉลิมบูรพาชลทิต จุดที่สวยที่สุดในภาคตะวันออก ได้เห็นวิวชายฝั่งทะเลแบบกว้างๆ และถนนโค้งสวยๆ ริมชายฝั่งทะเล ราวกับวิวต่างประเทศ โดยจุดชมวิวเนินนางพญานั้น ตั้งอยู่บนถนนเฉลิมบูรพาชลทิต แถวบริเวณหาดคุ้งวิมาน จันทบุรี
ห่างออกไป ประมาณ: 8.2 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
วัดเขาพลอยแหวน เป็นวัดเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 190 ปี เป็นวัดที่อยู่ใกล้ตัวเมือง ห่างจากตัวเมืองจันท์เพียง 10 กิโลเมตร สามารถแวะกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่รัตนคีรีเจดีย์ และชมพระพุทธบาทจำลองที่อยู่บนยอดเขา และยังได้ชมวิวทิวทัศน์สวยๆ ของเมืองจันท์จากบนยอดเขา
ห่างออกไป ประมาณ: 9.7 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
อู่ต่อเรือพระเจ้าตาก เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญในอดีต ที่ยังคงปรากฏหลักฐาน และร่องรอยที่ช่วยสานต่อเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสิน เป็นแหล่งความรู้สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาด้านประวัติศาสตร์ และโบราณคดี
ร้านอาหารใกล้เคียง
ห่างออกไป ประมาณ: 0.1 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ครัวร่มไม้ริมน้ำ เป็นร้านอาหารบรรยากาศริมแม่น้ำ อยู่ตรงข้ามฝั่งแม่น้ำกับถนนชุมชนริมน้ำจันทบูร ถือว่าใกล้ตัวเมืองมาก เดินทางสะดวก มีที่จอดรถสบาย เหมาะกับการนั่งรับประทานอาหาร รับลม ชมวิวริมแม่นำ้จันทบุรี แบบชิวๆ สบายๆ
ห่างออกไป ประมาณ: 0.2 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ก๋วยเตี๋ยวหน้าไปรษณีย์ เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่คนจันท์ชื่นชอบ ตั้งอยู่ในตัวเมือง อยู่ในตรอกตรงข้ามไปรษณีย์ สาขาจันท์ธานี ก๋วยเตี๋ยวเน้นไปทางก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้น มีทั้งเนื้อและหมู มีดีที่ความหลากหลายของลูกชิ้น และเครื่องต่างๆ ที่สำคัญราคาไม่แพง
ห่างออกไป ประมาณ: 0.2 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านท่ามาจัน อยู่ในตัวเมือง บนถนนสุขาภิบาล หรือที่รู้จักว่าย่านชุมชนริมน้ำจันทบูร เป็นร้านอาหารแบบนั่งชิวๆ ในบรรยากาศสบายๆ สไตล์ย้อนยุค มีทั้งส่วนริมน้ำ และในห้องแอร์ที่มีการตกแต่งแนวคลาสสิกร่วมสมัย เหมาะกับการนั่งกินข้าว นัดสังสรรค์ นั่งเล่นเพลินๆ จิบเครื่องดื่มเบาๆ เคล้าเสียงเพลง หรือต้องการสร้างความประทับใจให้คนรัก
ห่างออกไป ประมาณ: 0.3 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านจันทรโภชนา เป็นร้านอาหารพื้นบ้านที่อยู่ใจกลางเมือง เปิดมานานกว่า 50 ปี ใครที่มาจังหวัดจันทบุรี แล้วอยากรู้จักคนจันท์แท้ๆ ต้องแวะมาลองลิ้มชิมอาหารพื้นเมือง ร้านจันทรโภชนา เมนูอาหารของที่ร้าน เป็นอาหารที่หากินได้ยาก มีเมนูที่นำผักผลไม้พื้นเมืองมาดัดแปลงเป็นอาหารจานเด็ดแม้แต่คนจันท์เองยังต้องตามมากินที่นี่
ห่างออกไป ประมาณ: 0.3 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านก๋วยจั๊บป้าไหม จันทบุรี เป็นร้านก๋วยจั๊บเก่าแก่ บนถนนสุขาภิบาล ในย่านชุมชนริมน้ำจันทบูร ใครผ่านไปผ่านมา จะได้กลิ่นของน้ำซุปสูตรโบราณ หอมเตะจมูกชวนให้หิวตั้งแต่เช้า ร้านก๋วยจั๊บป้าไหม หาไม่ยาก อยู่ใกล้กับศาลเจ้าตั้วเล่าเอี๊ย
ห่างออกไป ประมาณ: 0.3 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านซิปังโต้ ถือเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นเจ้าแรกในจังหวัดจันทบุรี จึงที่เป็นที่รู้จักกันดี ตั้งอยู่ในตัวเมือง ตอนนี้มี 2 สาขา เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่อร่อย คุ้มค่า ราคาไม่แพง คนที่มาจันทบุรีแล้วเบื่ออาหารทะเล แต่นึกอยากกินอาหารญี่ปุ่น มักจะนึกถึงร้านซิปังโต้ก่อนเสมอ
ห่างออกไป ประมาณ: 0.3 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ก๋วยเตี๋ยวเจ๊อี๊ด ริมน้ำ เป็นอีกหนึ่งในร้านก๋วยเตี๋ยวทะเลชื่อดังของจังหวัดจันทบุรี เป็นร้านแนะนำสำหรับคนชอบก๋วยเตี๋ยวกั้ง และซีฟู้ดประเภท กุ้ง ปู หมึกไข่ ร้านอยู่ในตัวเมือง แถวชุมชนริมน้ำจันทบูร บริเวณตลาดล่าง เป็นถนนเส้นเล็กๆ ที่รถยนต์เข้าไปไม่สะดวก แต่ก็สามารถจอดรถไว้ที่วัดโรมันคาทอลิก(โบสถ์คาทอลิก) แล้วเดินมาได้ไม่ไกล
ห่างออกไป ประมาณ: 0.6 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านข้าวต้มสมบูรณ์ เป็นร้านข้าวต้มชื่อดังประจำจังหวัดจันทบุรี เป็นร้านเก่าแก่ที่เปิดมานาน ร้านอยู่บริเวณตลาดซุ้ย ใจกลางเมืองจันทบุรี บรรยากาศแบบร้านตามสั่งริมทางธรรมดา แต่ได้รสชาติอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย ได้เยอะ อาหารออกเร็ว ไม่ต้องรอนาน แถมราคาไม่แพง คุ้มค่า เรียกว่าเอาใจคนที่ชอบหาของกินยามดึก ช่วงหัวค่ำคนแน่นร้านแทบทุกวัน
ห่างออกไป ประมาณ: 0.7 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ก๋วยเตี๋ยวเจ๊เพ็ญเย็นตาโฟ ตรงหน้าวัดไผ่ล้อม เป็นก๋วยเตี๋ยวที่ดังมากในตัวจังหวัดจันทบุรี ด้วยความอร่อย และกิติศัพท์ในเรื่องก๋วยเตี๋ยวกั้ง/ปู ที่เน้นเครื่องเยอะจนคับชาม จนทำให้หลายคนตามมากิน คนเป็นแฟนพันธ์แท้ก๋วยเตี๋ยวทะเลต้องไม่พลาดชิม
ห่างออกไป ประมาณ: 0.9 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านดรีม สเต็ก เป็นร้านอาหารประเภทอาหารฝรั่ง และสเต็ก ใช้วัตถุดิบคุณภาพดี รสชาติถูกปาก ราคาประหยัด ถูกใจคนไทย ชาวจันทบุรีรู้จักดีว่า หากต้องการกินสเต็กอร่อย ในราคาพอคบได้ ต้องมาที่นี่ ร้านหาง่าย อยู่ในปั๊มเชลล์ จอดรถได้สะดวก
ห่างออกไป ประมาณ: 1.4 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ชามโต เตี๋ยวต้มยำ เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวใกล้ตัวเมือง อยู่ในซอยทางเข้าวัดป่าคลองกุ้ง เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่มาเขย่าวงการก๋วยเตี๋ยวประเภทซีฟู้ด ด้วยการใส่เครื่องซีฟู้ดแน่นเต็มชาม จนเป็นที่ติดใจ บอกต่อกันไปอย่างรวดเร็ว
ห่างออกไป ประมาณ: 1.6 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
จุดชมวิวเนินนางพญา เป็นจุดชมวิวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด ถือเป็นหนึ่งใน เส้นทางชวนฝัน (Dream Destination) บนถนนเฉลิมบูรพาชลทิต จุดที่สวยที่สุดในภาคตะวันออก ได้เห็นวิวชายฝั่งทะเลแบบกว้างๆ และถนนโค้งสวยๆ ริมชายฝั่งทะเล ราวกับวิวต่างประเทศ โดยจุดชมวิวเนินนางพญานั้น ตั้งอยู่บนถนนเฉลิมบูรพาชลทิต แถวบริเวณหาดคุ้งวิมาน จันทบุรี
ห่างออกไป ประมาณ: 1.8 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ครัวลุงเชย เป็นร้านอาหารที่เปิดมานานกว่า 15 ปี ร้านอยู่ในตัวเมืองจันทบุรี ใกล้กับบริเวณที่ชาวจันท์เรียกว่า แยกเจพี ครัวลุงเชยมีอาหารหลากหลายทั้งแบบกินเล่น กับแกล้ม กับข้าว อาหารทะเล อาหารพื้นบ้าน อาหารใต้ แทบจะครบทุกหมวด อร่อยทุกรายการ เพราะทางร้านใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ สด สะอาด และราคาไม่แพง จึงเป็นที่นิยม กับคนทุกระดับ เหมาะกับการมากินข้าวกับครอบครัว พบปะสังสรรค์ในกลุ่มเพื่อนฝูง เป็นสถานที่นัดเจอที่สะดวก นั่งได้แบบสบายๆ
ห่างออกไป ประมาณ: 1.8 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านข้าวต้มเห็นแล้วหิว เป็นร้านข้าวต้มรอบดึก อยู่ริมถนนมหาราช ร้านค่อนข้างใหญ่ เห็นชัด หาง่าย มีโต๊ะนั่งเยอะ และยังมีห้องจัดเลี้ยงด้วย เมนูอาหารหลากหลาย เป็นพวกกับข้าว ในลักษณะอาหารตามสั่ง มีรายการอาหารทะเลบ้าง บริการรวดเร็ว และราคาไม่แพง
ห่างออกไป ประมาณ: 2 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ครัวตะลุมบอล ร้านอาหารสไตล์ผับกึ่งเรสทัวรองท์ อยู่ห่างจากตัวเมืองไปหน่อย เป็นร้านที่ตั้งอยู่ในบริเวณสนามบอล บรรยากาศร่มรื่น เหมาะสำหรับการนัดพบ สังสรรค์ แบบสบายๆ หรือมาเป็นแบบครอบครัวก็มีสนามเด็กเล่นในร่ม อาหารรสชาติดี ราคาไม่แพงมาก
ห่างออกไป ประมาณ: 4.1 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านปั้นจิ้ม เป็นร้านอาหารในแถบท่าแฉลบ บรรยากาศริมแม่น้ำจันทบุรี เป็นร้านเก่าแก่ที่ย้ายมาจากถนนมหาราช ตกแต่งให้ดูทันสมัย เรียบง่าย นั่งสบายแบบชิวๆ เหมาะกับการสังสรร นัดพบปะเพื่อนฝูง และกินข้าวกับครอบครัวในวันพักผ่อน มีสนามเด็กเล่น ห้องคาราโอเกะ ฃมีอาหารให้เลือกหลากหลายประเภท รสชาติอร่อย ในราคามาตรฐาน
ห่างออกไป ประมาณ: 5 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงพระยาตรัง เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงที่โด่งดังที่สุดในเขตตัวเมืองจันท์ ใครที่อยากกินก๋วยเตี๋ยวเลียงสูตรต้นตำรับ มักจะนึกถึงร้านที่พระยาตรังเป็นอันดับแรก เพราะเป็นร้านขนาดใหญ่ เปิดมานานกว่า 30 ปี ตกทอดกันมาหลายรุ่น เป็นที่รู้จัก โดยดูได้จากกรอบรูปที่มีดาราและคนดังๆ หลายคนที่เคยแวะมาชิมร้านนี้ ร้านหาไม่ยาก มีที่จอดรถสะดวก
ห่างออกไป ประมาณ: 5.5 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
บ้านปีระกา เป็นร้านอาหารที่อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (ใกล้กับแยกเขาไร่ยา) ภายในร้านมีบรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบท่ามกลางแมกไม้ ร้านอยู่ในรีสอร์ทที่ตกแต่งสวนสไตล์บาหลี เหมาะกับการนั่งสบายๆ เพลินๆ กลางคืนได้บรรยากาศโรแมนติก เมนูอาหาร มีหลากหลายอาหารไทย-อีสาน สเต็ก และอาหารทะเล อาหารรสชาติอร่อย และราคาอาหารไม่แพง
ห่างออกไป ประมาณ: 9.3 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ส้มตำเจ๊เก๋อ เนินโพธิ์ เป็นร้านอาหารอีสาน อยู่ในตำบลหนองบัว ที่ค่อนข้างห่างไกลจากตัวเมืองไปสักหน่อย แต่ด้วยกิติศัพท์รสชาติความอร่อย ราคาไม่แพง ทำให้ร้านโด่งดัง เป็นที่รู้จักของบรรดาสาวกส้มตำ และอาหารรสแซบ ต่างแวะเวียนกันมาชิมอย่างไม่ขาดสาย ส้มตำเจ๊เก๋อ เนินโพธิ์ อยู่เส้นทางเดียวกับอู่ต่อเรือพระเจ้าตาก หากแวะไปแถวหนองบัว ต้องไม่พลาดร้านนี้
Tourism Authority of Thailand    Amazing Thailand     Pattaya Concierge     ChonHub     Kanchanaburi dot Co
Copyright © 2016 - 2021 | Ceediz.Com Contact: info@ceediz.com, info.ceediz@gmail.com