วังสวนบ้านแก้ว จันทบุรีวังสวนบ้านแก้ว เป็นวังเก่าแก่ ที่เคยเป็นพระตำหนักสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ที่เคยประทับนานถึง 18 ปี ปัจจุบันได้จัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมท้องถิ่น วังสวนบ้านแก้ว ตั้งอยู่ใกล้ตัวเมือง สามารถแวะเที่ยวชมได้สะดวก

วังสวนบ้านแก้ว ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ใกล้กับแยกเขาไร่ยา ทางเข้าจะอยู่ตรงถนนรักศักดิ์ชมูล หรือ ทางหลวงหมายเลข 316 ที่เลี้ยวมาจากถนนสุขุมวิท

วังสวนบ้านแก้ว เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี* พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ในสมัยที่พระองค์ประทับอยู่ที่จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2493 - 2511 รวม 18 ปี โดยมีพระตำหนัก ที่ประทับ สวนส่วนพระองค์สำหรับทำการเกษตร ปลูกพืชผักสวนครัว ผลไม้ ดอกไม้ รวมถึงเลี้ยงสัตว์หลายชนิด และได้ช่วยพัฒนาหัตถกรรมพื้นบ้านให้แก่ชาวจันทบุรี ภายหลังพระองค์ได้พระราชทานที่ดินวังสวนบ้านแก้ว ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดตั้งวิทยาลัยครูจันทบุรี ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันราชภัฏรำไพพรรณี และมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีตามลำดับ

หลังจากสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ได้เสด็จกลับจากประเทศอังกฤษ พร้อมด้วยพระอัฐิของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2492 ทรงเลือกที่จะประทับที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นที่ประทับพักผ่อน โดยใช้ทรัพย์สินส่วนพระองค์ซื้อที่ดินบริเวณคลองบ้านแก้ว ในเนื้อที่ประมาณ 687 ไร่ และเรียกว่า "สวนบ้านแก้ว" ซึ่งขณะนั้นยังเป็นป่ารกร้าง ไม่มีน้ำ ไฟฟ้าพระองค์โปรดให้สร้างที่ประทับชั่วคราว ทำด้วยไม้ไผ่ หลังคามุงจาก และเสด็จประทับแรมครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2493 ต่อมาได้สร้างเรือนไม้ขึ้นอีก 2 หลัง เรือนเทา เป็นที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี เรือนแดง เป็นที่พักของข้าหลวงผู้ติดตาม และเรือนเขียว เป็นที่พักของราชเลขานุการ

2 ปีหลังจากนั้น สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระตำหนักใหญ่ หรือตำหนักเทา เพื่อใช้เป็นที่ประทับและรับรองแขก ซึ่งปัจจุบันได้นำมาจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวกับข้าวของเครื่องใช้ส่วนพระองค์

* ประวัติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี มีพระนามเดิมว่า หม่อมเจ้ารำไพพรรณี สวัสดิวัตน์ หรือเรียกสั้นๆ ว่า ท่านหญิงนา ได้อภิเษกสมรสกับ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ กรมขุนสุโขทัยธรรมราชา ในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2461 ซึ่งต่อมาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอฯ ได้เสด็จขึ้นครองราชเป็นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 แห่งราชวงศ์จักรี สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี จึงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระบรมราชินี
จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2477 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประกาศสละราชสมบัติ แล้วทรงเสด็จไปยังประเทศอังกฤษ พร้อมกับพระนางเจ้ารำไพพรรณี และประทับอยู่ที่อังกฤษเรื่อยมาจนพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสวรรคตในปี พ.ศ. 2484

 

หลังจากประทับอยู่ที่ประเทศอังกฤษเป็นเวลา 15 ปี ในปี พ.ศ. 2492 ทางรัฐบาลไทยได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี กลับมาเมืองไทย ขณะนั้นพระองค์มีพระชนมายุ 45 พรรษา ได้ประทับที่วังสระปทุม หลังจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ทรงกู้เงินจากธนาคาร ซื้อที่ดินในจังหวัดจันทบุรี พระราชทานนามว่า "สวนบ้านแก้ว" และประทับที่จันทบุรีนานถึง 18 ปี ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้กราบทูลขอรับพระราชทานที่ดินสวนบ้านแก้ว เพื่อจัดตั้งวิทยาลัยครูจันทบุรี โดยทูลถวายเงิน 18 ล้านบาท หลังจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีทรงเสด็จกลับมาประทับที่วังศุโขทัย จวบจนสวรรคต

สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระราชสมภพเมื่อ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2447 สวรรคตเมื่อ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2527 รวมพระชนมายุ 79 พรรษา

 

การเที่ยวชมวังสวนบ้านแก้ว สามารถแวะชมได้สะดวก ซึ่งส่วนที่เปิดให้เข้าชมนั้น ประกอบด้วยพระตำหนักหลายหลัง รวมถึงสวนส่วนพระองค์ ที่อยู่ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

สิ่งที่น่าสนใจ ในบริเวณวังสวนบ้านแก้ว

 

เรือนเขียว เรือนแดง เรือนเทา
เรือนทั้ง 3 หลัง เป็นอาคารชุดแรกที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับชั่วคราว ก่อนที่จะสร้างพระตำหนักใหญ่

 


เรือนเขียว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ห่างจากพระตำหนักใหญ่ประมาณ 200 เมตร เป็นเรือนไม้ชั้นเดียว ทาสีเขียวทั้งหลัง ยกใต้ถุนสูงจากพื้นประมาณ 50 เซนติเมตร มีระเบียงหน้าบ้าน มีบันไดทางขึ้นลง 2 ทาง ภายในเรือนเขียว แบ่งออกเป็น 3 ห้อง กับห้องน้ำ 1 ห้อง
เดิมเคยเป็นที่พักของราชเลขาก่อนพระตำหนักเทาสร้างเสร็จ ต่อมาได้ใช้เป็นเรือนรับรองพระประยูรญาติ ปัจจุบันเป็นสำนักศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาชุมชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี


เรือนแดง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพระตำหนักเทา เป็นเรือนไม้ชั้นเดียว ทาสีแดงทั้งหลัง ยกใต้ถุนสูงจากพื้นประมาณ 50 เซนติเมตร หลังคามุงด้วยกระเบื้อง มีทางขึ้นด้านหน้า และด้านหลัง
เดิมเคยเป็นที่พักของข้าหลวงที่ตามเสด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีจากกรุงเทพฯ เป็นที่พักของพระประยูรญาติ และหม่อมราชวงค์บัณฑิต จักรพันธุ์ ปัจจุบันจัดเป็นห้องให้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7


เรือนเทา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพระตำหนักเทา เป็นเรือนไม้หลังเล็กชั้นเดียว ทาสีเทาทั้งหลัง ยกใต้ถุนสูงจากพื้นประมาณ 50 เซนติเมตร มีบันไดทางขึ้นลง 2 ทาง
เคยเป็นที่ประทับของพระนางเจ้ารำไพพรรณี ก่อนพระตำหนักเทาสร้างเสร็จ ปัจจุบันเป็นห้องข้อมูลพระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี


พระตำหนักเทา หรือพระตำหนักใหญ่
พระตำหนักเทา หม่อมเจ้าสมัยเฉลิม กฤดากร ทรงออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ตั้งอยู่ด้านหลังเรือนเขียว ด้านหน้าพระตำหนักมีพระบรมรูปสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี เป็นอาคาร ชั้นครึ่ง สร้างแบบครึ่งตึกครึ่งไม้ รูปทรงยุโรป ทาสีเทา ส่วนที่เป็นไม้ใช้ไม้สักทอง ชั้นบนเป็นห้องบรรทมที่มีเฉลียง สามารถทอดพระเนตรทิวทัศน์สวน ภายในมีห้องต่างๆ เช่น ห้องพระบรรทม ห้องเครื่องฝรั่ง ห้องพระสำราญ เป็นต้น

 

พระตำหนักนี้ในอดีต เคยเป็นที่ประทับส่วนพระองค์ และรับรองพระราชอาคันตุกะ ปัจจุบันได้อนุรักษ์ให้คงสภาพเหมือนครั้งที่พระองค์ทรงเคยประทับ โดยเป็นที่รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ ซึ่งแสดงถึงการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย แบบสามัญ จัดแสดง เกี่ยวกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี โดยแบ่งเป็นห้องต่างๆ เช่น

  • ห้องพระบรรทม เป็นส่วนจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ เช่น ชุดฉลองพระองค์ โต๊ะทรงพระอักษร

  • ห้องเครื่องฝรั่ง จัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ เช่น เครื่องครัวฝรั่ง เตาอบ ตู้เย็น

  • ห้องโถงใหญ่ จัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ ที่ได้รับมอบมาจากวังศุโขทัย ซึ่งเป็นสิ่งของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ที่ใช้ในวังสวนบ้านแก้ว เช่น เครื่องแก้ว เครื่องเบญจรงค์ โดยมีพระนามาภิไธยย่อ รพ. รวมถึงของที่ระลึกส่วนพระองค์จากการประพาสต่างประเทศ

  • ห้องพระสำราญ จัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ ประเภทอุปกรณ์ชุดทรงกีฬา เช่น ชุดอุปกรณ์กอล์ฟ เทนนิส สกี รวมถึงกระเป๋าถือผลิตจากเสื่อกกจันทบูร โต๊ะเสวย และแผนผังลำดับราชวงศ์​จักรี

  • ห้องรอเข้าเฝ้า จัดแสดงพระราชประวัติของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี เป็นห้องเรือนกระจก มีบันไดอิฐ 3 ขั้น

  • ห้องชมวีดีทัศน์

  • ห้องนิทรรศการ ดนตรีพระปกเกล้าฯ เป็นห้องอยู่ข้างห้องเครื่อง ในสมัยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ปัจจุบันจัดแสดงเครื่องดนตรีไทย รวมทั้งองค์ความรู้เกี่ยวกับบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เช่น เพลงราตรีประดับดาว เพลงเขมรลออองค์ เพลงโหมโรงคลื่นกระทบฝั่ง

  • ห้องนิทรรศการ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี เป็นการเทิดพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ขณะประทับ ณ วังสวนบ้านแก้ว เป็นระยะเวลา 18 ปี

  • ห้องนิทรรศการ ภาพเก่าวังสวนบ้านแก้ว เดิมเป็นสถานที่จัดเลี้ยงในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบพระชนมายุ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ปัจจุบันจัดแสดงเกี่ยวกับภาพวังสวนบ้านแก้วในอดีต รถยนต์ส่วนพระองค์ และเครื่องทำอิฐบล็อก ที่ทรงสั่งซื้อมาจากแอฟริกาใต้

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินมาที่สวนบ้านแก้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปลูกต้นจำปาไว้ด้านข้างพระตำหนักใหญ่ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงปลูกต้นเงาะไว้บริเวณเดียวกัน

พระตำหนักแดง (พระตำหนักดอนแค)
เป็นอาคาร 2 ชั้น แบบยุโรป สร้างด้วยไม้สัก ทาสีแดงทั้งหลัง แบบแปลนบ้านคล้ายกับพระตำหนักใหญ่ ออกแบบ โดย หม่อมเจ้ากรวิก จักรพันธุ์ ชื่อตำหนักดอนแค มาจากบริเวณหน้าตำหนัก ปลูกต้นแคฝรั่งเรียงรายไว้ จึงได้ชื่อว่า “ดอนแค” เป็นอาคาร 2 ชั้น แบบยุโรป สร้างด้วยไม้สักทาสีแดง มีสระน้ำขนาดใหญ่อยู่ด้านหลังตำหนัก

 

สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ทรงโปรดให้สร้างพระตำหนักดอนแค เพื่อเป็นที่ประทับสำหรับเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ และราชเลขานุการส่วนพระองค์ เดิมจึงเป็นที่พักของหม่อมราชวงค์สมัครสมาน กฤดากร ราชเลขานุการส่วนพระองค์ และเมื่อราชเลขานุการถึงแก่กรรม หม่อมเจ้าผ่องผัสมณี จักรพันธุ์ พระขนิษฐาของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ ทรงดำรงตำแหน่งราชเลขานุการ ได้ประทับที่พระตำหนักดอนแค สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีจึงประทับด้วยกันที่พระตำหนักดอนแค

ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ภายในจัดแสดงแบ่งออกเป็น 5 ห้อง ได้แก่ ห้องภูมิศาสตร์จันทบุรี ห้องดนตรี นาฏศิลป์ ห้องวัฒนธรรมท้องถิ่น ห้องขุดพลอย ห้องภูมิปัญญาท้องถิ่น


พระตำหนักน้อย
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของพระตำหนักดอนแค เป็นเรือนไม้ชั้นเดียว ทาสีเทา ภายในเป็นห้องนอน 1 ห้อง ห้องน้ำ 1 ห้อง มีประตูเปิดเข้าห้องน้ำ 2 ด้าน
ทรงโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นบ้านรับรองพระราชวงศ์ที่เสด็จมาเยี่ยมเยือน และทรงใช้เป็นที่ประทับทรงพระสำราญในบางโอกาส ตามพระราชอัธยาศัย เมื่อพระองค์ทรงว่างจาก พระราชภารกิจ พระองค์จะมาประทับ ณ ตำหนักน้อยเดือนละ 2 ครั้ง

พระบรมชินยานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
เป็นพระบรมรูปตามพระราชประสงค์ของพระองค์ที่จะดำรงพระชนม์ชีพอย่างชาวบ้านโดยทั่วไป อยู่ในอิริยาบทประทับนั่งบนพระแท่น ทรงพัสตราภรณ์เรียบง่าย แต่ดูสง่างาม

สวนส่วนพระองค์
มีทั้งสวนผลไม้ และสวนดอกไม้ มีรั้วก่อด้วยอิฐแดงแบบโปร่งล้อมรอบบริเวณสวน พระองค์ทรงเคยเลี้ยงสัตว์หลายชนิด เช่น วัว เป็ด ไก่ ห่าน สุนัข และนกหงส์หยก
สวนดอกไม้ส่วนพระองค์ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของพระตำหนักเทา เป็นสวนดอกไม้ มีสระน้ำเลี้ยงเต่า ปลา
ศาลากลม หรือซุ้มดอกเห็ด
อยู่ด้านข้างพระตำหนักใหญ่ และห้องเครื่อง มีลักษณะกลม มีหลังคารูปทรงคล้ายดอกเห็ด มีทางเข้าออกได้ 2 ทาง สูงจากพื้นประมาณ 10 เซนติเมตร เคยเป็นสถานที่ทรงพระสำราญพระราชอิริยาบท และเสวยสุธารสชา
ข้อแนะนำ
- ควรแต่งกายสุภาพ ไม่ใส่เสื้อเอวลอย ใส่กระโปรงสั้น หรือกางเกงขาสั้น (มีให้ยืม)
- ควรเยี่ยมชมภายในวังด้วยความสุภาพเรียบร้อย ไม่ควรวิ่งเล่น หยอกล้อ หรือกระทำการใดๆ ที่ไม่เหมาะสม
- หากต้องการติดต่อขอเข้าชมเป็นหมู่คณะ ควรติดต่อล่วงหน้า
- ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม เป็นช่วงที่ดอกเหลืองอินเดีย* บานสะพรั่ง บริเวณหน้าพระตำหนักเทา และริมรั้วสวนส่วนพระองค์
* เหลืองอินเดีย (Trumpet Tree) เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก มีดอกสีเหลืองสด เป็นรูปปากแตร (โคนดอกเล็ก ปลายบานออก) ดอกขนาด 2 นิ้ว มีกลีบดอก 5 กลีบ จะออกดอกในหน้าแล้ง ประมาณเดือนมกราคม - เมษายน เวลาออกดอก จะทิ้งใบหมด เหลือแต่ดอกสีเหลืองสดทั้งต้น และอยู่ได้ประมาณ 2-3 วัน ก็จะร่วงหล่นตามพื้นเหลืองอร่าม

 

- ช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน หรือช่วงฤดูกาลผลไม้ เหมาะกับการเข้าชมวัง ชิมผลไม้จากสวนสมเด็จ และสามารถจองที่พัก ในเขตวังได้

บ้านพัก มี 2 หลัง ได้แก่
- บ้านหลังใหญ่ ห้องพัดลม 2 ห้องนอน พักได้ไม่เกิน 15 คน ราคา 2,000 บาท
- บ้านหลังเล็ก ห้องพัดลม พักได้ไม่เกิน 10 คน ราคา 1,500 บาท

การเดินทาง
ห่างจากตัวเมืองจันทบุรี 6 กิโลเมตร
ห่างจากทางขึ้นเขาคิชฌกูฏ, วัดพลวง 25 กิโลเมตร
ห่างจากวัดกระทิง 21 กิโลเมตร
ห่างจากวัดเขาสุกิม 20 กิโลเมตร

 

วังสวนบ้านแก้ว อยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ใกล้กับสี่แยกเขาไร่ยา ให้เข้าทางเส้น 316

1ใช้เส้นทางถนนสุขุมวิท (ทางหลวงหมายเลข 3) ตรงมาจากจังหวัดระยอง เมื่อมาถึงแยกเขาไร่ยา ให้เลี้ยวขวาเข้าเมืองจันทบุรี (ถนนรักศักดิ์ชมูล หรือ หมายเลข 316)
 
2เมื่อเลี้ยวแล้ว ตรงไปประมาณ 1 กิโลเมตร ด้านซ้ายมือจะเป็นประตู 1 ทางเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 
3เมื่อเข้าในมหาวิทยาลัย ให้ตรงผ่านสนามกอล์ฟไปหน่อย จะเห็นอาคารติดต่อเยี่ยมชมพระตำหนักทางขวามือ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ที่อยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เลขที่ 41 หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
ติดต่อ 039-471-064, 039-319-111 ต่อ 7000-1
เว็บไซต์ http://www.wangsuanbankaew.com/ , http://www.rbru.ac.th/Vbankaew/
เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/Suanbankaew.palace

วังสวนบ้านแก้ว : ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม

เวลาทำการ (หยุดวันจันทร์)
ทุกวัน 9.00 - 16.00 น.

 

ข้อมูลจากแหล่งอื่น และ รีวิว :1
Image
Gallery

แผนที่

แสดงร้านอาหารใกล้เคียง
สถานที่เที่ยวใกล้เคียง
ห่างออกไป ประมาณ: 5.4 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นสถานที่สำคัญของเมืองจันทบุรี เสมือนเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจันทบุรี ที่แสดงถึงความศรัทธา และจงรักภักดีที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สำหรับผู้ที่เดินทางมาถึงตัวเมืองจันทบุรีแล้ว ไม่ควรพลาดแวะสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลและขอพร
ห่างออกไป ประมาณ: 5.5 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ศาลหลักเมือง เป็นศาลคู่บ้านคู่เมือง และเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดจันทบุรี ที่ชาวจันทบุรีเคารพนับถือ ในแต่ละวันจะมีผู้คนมาไหว้ สักการะ ปิดทอง ขอพร ขอให้มีโชคลาภเป็นจำนวนมาก ศาลหลักเมืองอยู่ในตัวเมือง ริมถนนท่าหลวง เป็นจุดที่อยู่ติดกันกับศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หากแวะที่เดียว ก็สามารถสักการะได้ทั้งสองจุด
ห่างออกไป ประมาณ: 6.2 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ชุมชนริมน้ำจันทบูร เป็นถนนเก่าที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ วิถีชุมชน ศิลปวัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ที่มาความเป็นมานานมากกว่า 300 ปี เป็นชุมชนที่เคยเป็นศูนย์กลางการค้าที่ใหญ่ที่สุด มีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุด โดยมีการพยายามอนุรักษ์ไว้ให้อยู่ในสภาพเดิม เพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่เหมือนได้ย้อนกลับไปในอดีต
ห่างออกไป ประมาณ: 6.5 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
โบสถ์คาทอลิกจันทบุรี เป็นอีกหนึ่งสถานที่ไฮไลท์ของการท่องเที่ยวในเขตตัวเมืองจันทบุรี เป็นโบสถ์คริสต์ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 100 ปีมีความสวยงามและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของไทย เปิดให้ผู้คนแวะเข้าไปเยี่ยมชมภายในโบสถ์ได้ มีผู้คนแวะมาถ่ายรูป
ห่างออกไป ประมาณ: 6.5 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย) เสมือนเป็นปอดของจังหวัดจันทบุรี เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจขนาดใหญ่ใจกลางเมือง สำหรับเดินเล่น ออกกำลังกาย ที่สำคัญบริเวณเกาะกลางสวน ยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่เป็นรูปปั้นเดียวกันกับรูปด้านหลังแบ้งค์ยี่สิบเก่า สามารถเดินเข้าไปในเกาะกลางน้ำ กราบสักการะ และถ่ายรูปพระบรมราชานุสาวรีย์ได้
ห่างออกไป ประมาณ: 6.6 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ตลาดพลอย หรือถนนอัญมณี เป็นตลาดการซื้อขายพลอยในจันทบุรีโด่งดังและมีชื่อเสียงกว้างไกลในระดับโลก และเป็นตลาดการค้าพลอยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพราะเป็นศูนย์รวมการค้าพลอยแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ ผู้ที่สนใจซื้อเครื่องประดับ หรือต้องการเห็นบรรยากาศการซื้อขายพลอยว่าทำกันยังไง สามารถเดินชมการซื้อขาย หรือแวะซื้อพลอยได้
ห่างออกไป ประมาณ: 6.9 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) เป็นวัดเก่าแก่นานกว่า 200 ปี เป็นสถานที่ที่ยังคงอนุรักษ์ศิลปวัตถุ และโบสถ์เก่าแก่เอาไว้ สามารถแวะเที่ยวชมโบสถ์เก่าแก่ กราบสักการะพระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกที่ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารพระพุทธไสยาสน์ เพื่อความเป็นสิริมงคล
ห่างออกไป ประมาณ: 8.8 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
วัดเขาพลอยแหวน เป็นวัดเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 190 ปี เป็นวัดที่อยู่ใกล้ตัวเมือง ห่างจากตัวเมืองจันท์เพียง 10 กิโลเมตร สามารถแวะกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่รัตนคีรีเจดีย์ และชมพระพุทธบาทจำลองที่อยู่บนยอดเขา และยังได้ชมวิวทิวทัศน์สวยๆ ของเมืองจันท์จากบนยอดเขา
ห่างออกไป ประมาณ: 9.1 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
วัดโยธานิมิต เป็นวัดประจำเมืองจันทบุรีในสมัยรัชกาลที่ 3 ครั้งที่เมืองจันทบุรีได้ย้ายมาอยู่ที่ค่ายเนินวง ภายในวัดมีพระคู่บ้านคู่เมือง หรือหลวงพ่อใหญ่ที่เป็นที่เคารพสักการะ สามารถแวะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล วัดตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง ห่างไปเพียง 5 กิโลเมตร ใกล้กับวัดโยธานิมิต ยังสามารถแวะศาลหลักเมืองเก่า ชมป้อมค่าย และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี ที่อยู่ในระแวกเดียวกันได้ด้วย
ห่างออกไป ประมาณ: 9.3 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่จัดแสดงและรวบรวมโบราณวัตถุที่นำขึ้นมาจากใต้น้ำ ทั้งในทะเล และแม่น้ำ รวมถึงการจัดแสดงให้เห็นวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของนักโบราณคดีใต้น้ำ วิถีชีวิตชาวเรือ และลักษณะของเรือต่างๆ ที่เคยใช้ในประเทศไทย เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ไม่ควรพลาดชม เหมาะกับทุกเพศทุกวัย
ห่างออกไป ประมาณ: 9.3 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
โบราณสถานค่ายเนินวง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ที่มีมานานกว่า 180 ปี เป็นอดีตเมืองเก่าของจันทบุรี และเป็นป้อมปราการที่แข็งแรงที่สุดทางภาคตะวันออกในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ค่ายเนินวงอยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง แวะได้สะดวก สามารถขับรถเข้าไปภายในค่ายและชมสถานที่ที่น่าสนใจอื่นๆ ภายในค่ายได้ เช่น ศาลหลักเมืองเก่า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี และวัดโยธานิมิต
ห่างออกไป ประมาณ: 9.8 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
จุดชมวิวเนินนางพญา เป็นจุดชมวิวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด ถือเป็นหนึ่งใน เส้นทางชวนฝัน (Dream Destination) บนถนนเฉลิมบูรพาชลทิต จุดที่สวยที่สุดในภาคตะวันออก ได้เห็นวิวชายฝั่งทะเลแบบกว้างๆ และถนนโค้งสวยๆ ริมชายฝั่งทะเล ราวกับวิวต่างประเทศ โดยจุดชมวิวเนินนางพญานั้น ตั้งอยู่บนถนนเฉลิมบูรพาชลทิต แถวบริเวณหาดคุ้งวิมาน จันทบุรี
ห่างออกไป ประมาณ: 9.9 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
วัดพลับ เป็นวัดเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมานานกว่า 250 ปี มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นสถานที่ที่เคยประกอบพิธีทางศาสนาของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และยังคงมีการอนุรักษ์ศิลปะแบบอยุธยาตอนปลายเอาไว้ให้ชมหลายอย่าง วัดพลับอยู่ใกล้ตัวเมืองจันท์ แวะง่าย และยังใกล้สถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายแห่ง เช่นค่ายเนินวง พิพิธภัณฑ์สถาน พาณิชย์นาวี เป็นต้น
ร้านอาหารใกล้เคียง
ห่างออกไป ประมาณ: 1 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
บ้านปีระกา เป็นร้านอาหารที่อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (ใกล้กับแยกเขาไร่ยา) ภายในร้านมีบรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบท่ามกลางแมกไม้ ร้านอยู่ในรีสอร์ทที่ตกแต่งสวนสไตล์บาหลี เหมาะกับการนั่งสบายๆ เพลินๆ กลางคืนได้บรรยากาศโรแมนติก เมนูอาหาร มีหลากหลายอาหารไทย-อีสาน สเต็ก และอาหารทะเล อาหารรสชาติอร่อย และราคาอาหารไม่แพง
ห่างออกไป ประมาณ: 5.4 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงพระยาตรัง เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงที่โด่งดังที่สุดในเขตตัวเมืองจันท์ ใครที่อยากกินก๋วยเตี๋ยวเลียงสูตรต้นตำรับ มักจะนึกถึงร้านที่พระยาตรังเป็นอันดับแรก เพราะเป็นร้านขนาดใหญ่ เปิดมานานกว่า 30 ปี ตกทอดกันมาหลายรุ่น เป็นที่รู้จัก โดยดูได้จากกรอบรูปที่มีดาราและคนดังๆ หลายคนที่เคยแวะมาชิมร้านนี้ ร้านหาไม่ยาก มีที่จอดรถสะดวก
ห่างออกไป ประมาณ: 5.8 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านดรีม สเต็ก เป็นร้านอาหารประเภทอาหารฝรั่ง และสเต็ก ใช้วัตถุดิบคุณภาพดี รสชาติถูกปาก ราคาประหยัด ถูกใจคนไทย ชาวจันทบุรีรู้จักดีว่า หากต้องการกินสเต็กอร่อย ในราคาพอคบได้ ต้องมาที่นี่ ร้านหาง่าย อยู่ในปั๊มเชลล์ จอดรถได้สะดวก
ห่างออกไป ประมาณ: 5.9 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านก๋วยจั๊บป้าไหม จันทบุรี เป็นร้านก๋วยจั๊บเก่าแก่ บนถนนสุขาภิบาล ในย่านชุมชนริมน้ำจันทบูร ใครผ่านไปผ่านมา จะได้กลิ่นของน้ำซุปสูตรโบราณ หอมเตะจมูกชวนให้หิวตั้งแต่เช้า ร้านก๋วยจั๊บป้าไหม หาไม่ยาก อยู่ใกล้กับศาลเจ้าตั้วเล่าเอี๊ย
ห่างออกไป ประมาณ: 6 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านจันทรโภชนา เป็นร้านอาหารพื้นบ้านที่อยู่ใจกลางเมือง เปิดมานานกว่า 50 ปี ใครที่มาจังหวัดจันทบุรี แล้วอยากรู้จักคนจันท์แท้ๆ ต้องแวะมาลองลิ้มชิมอาหารพื้นเมือง ร้านจันทรโภชนา เมนูอาหารของที่ร้าน เป็นอาหารที่หากินได้ยาก มีเมนูที่นำผักผลไม้พื้นเมืองมาดัดแปลงเป็นอาหารจานเด็ดแม้แต่คนจันท์เองยังต้องตามมากินที่นี่
ห่างออกไป ประมาณ: 6 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านท่ามาจัน อยู่ในตัวเมือง บนถนนสุขาภิบาล หรือที่รู้จักว่าย่านชุมชนริมน้ำจันทบูร เป็นร้านอาหารแบบนั่งชิวๆ ในบรรยากาศสบายๆ สไตล์ย้อนยุค มีทั้งส่วนริมน้ำ และในห้องแอร์ที่มีการตกแต่งแนวคลาสสิกร่วมสมัย เหมาะกับการนั่งกินข้าว นัดสังสรรค์ นั่งเล่นเพลินๆ จิบเครื่องดื่มเบาๆ เคล้าเสียงเพลง หรือต้องการสร้างความประทับใจให้คนรัก
ห่างออกไป ประมาณ: 6 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านซิปังโต้ ถือเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นเจ้าแรกในจังหวัดจันทบุรี จึงที่เป็นที่รู้จักกันดี ตั้งอยู่ในตัวเมือง ตอนนี้มี 2 สาขา เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่อร่อย คุ้มค่า ราคาไม่แพง คนที่มาจันทบุรีแล้วเบื่ออาหารทะเล แต่นึกอยากกินอาหารญี่ปุ่น มักจะนึกถึงร้านซิปังโต้ก่อนเสมอ
ห่างออกไป ประมาณ: 6.1 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ครัวร่มไม้ริมน้ำ เป็นร้านอาหารบรรยากาศริมแม่น้ำ อยู่ตรงข้ามฝั่งแม่น้ำกับถนนชุมชนริมน้ำจันทบูร ถือว่าใกล้ตัวเมืองมาก เดินทางสะดวก มีที่จอดรถสบาย เหมาะกับการนั่งรับประทานอาหาร รับลม ชมวิวริมแม่นำ้จันทบุรี แบบชิวๆ สบายๆ
ห่างออกไป ประมาณ: 6.1 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ก๋วยเตี๋ยวหน้าไปรษณีย์ เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่คนจันท์ชื่นชอบ ตั้งอยู่ในตัวเมือง อยู่ในตรอกตรงข้ามไปรษณีย์ สาขาจันท์ธานี ก๋วยเตี๋ยวเน้นไปทางก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้น มีทั้งเนื้อและหมู มีดีที่ความหลากหลายของลูกชิ้น และเครื่องต่างๆ ที่สำคัญราคาไม่แพง
ห่างออกไป ประมาณ: 6.2 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านป้าภา เป็นร้านอาหารประเภทอาหารอีสาน ส้มตำ ไก่ทอด เป็นร้านเล็กๆ ริมถนนสุขาภิบาล (ชุมชนริมน้ำจันทบูร) ได้ชมวิวชิลๆ เน้นบรรยากาศริมน้ำ อาหารรสชาติแซบได้ใจ ราคาอาหารไม่แพงมากนัก ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านส้มตำในตัวเมืองจันทบุรี
ห่างออกไป ประมาณ: 6.3 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านข้าวต้มสมบูรณ์ เป็นร้านข้าวต้มชื่อดังประจำจังหวัดจันทบุรี เป็นร้านเก่าแก่ที่เปิดมานาน ร้านอยู่บริเวณตลาดซุ้ย ใจกลางเมืองจันทบุรี บรรยากาศแบบร้านตามสั่งริมทางธรรมดา แต่ได้รสชาติอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย ได้เยอะ อาหารออกเร็ว ไม่ต้องรอนาน แถมราคาไม่แพง คุ้มค่า เรียกว่าเอาใจคนที่ชอบหาของกินยามดึก ช่วงหัวค่ำคนแน่นร้านแทบทุกวัน
ห่างออกไป ประมาณ: 6.5 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ก๋วยเตี๋ยวเจ๊อี๊ด ริมน้ำ เป็นอีกหนึ่งในร้านก๋วยเตี๋ยวทะเลชื่อดังของจังหวัดจันทบุรี เป็นร้านแนะนำสำหรับคนชอบก๋วยเตี๋ยวกั้ง และซีฟู้ดประเภท กุ้ง ปู หมึกไข่ ร้านอยู่ในตัวเมือง แถวชุมชนริมน้ำจันทบูร บริเวณตลาดล่าง เป็นถนนเส้นเล็กๆ ที่รถยนต์เข้าไปไม่สะดวก แต่ก็สามารถจอดรถไว้ที่วัดโรมันคาทอลิก(โบสถ์คาทอลิก) แล้วเดินมาได้ไม่ไกล
ห่างออกไป ประมาณ: 6.9 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ก๋วยเตี๋ยวเจ๊เพ็ญเย็นตาโฟ ตรงหน้าวัดไผ่ล้อม เป็นก๋วยเตี๋ยวที่ดังมากในตัวจังหวัดจันทบุรี ด้วยความอร่อย และกิติศัพท์ในเรื่องก๋วยเตี๋ยวกั้ง/ปู ที่เน้นเครื่องเยอะจนคับชาม จนทำให้หลายคนตามมากิน คนเป็นแฟนพันธ์แท้ก๋วยเตี๋ยวทะเลต้องไม่พลาดชิม
ห่างออกไป ประมาณ: 7.1 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ชามโต เตี๋ยวต้มยำ เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวใกล้ตัวเมือง อยู่ในซอยทางเข้าวัดป่าคลองกุ้ง เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่มาเขย่าวงการก๋วยเตี๋ยวประเภทซีฟู้ด ด้วยการใส่เครื่องซีฟู้ดแน่นเต็มชาม จนเป็นที่ติดใจ บอกต่อกันไปอย่างรวดเร็ว
ห่างออกไป ประมาณ: 7.1 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
จุดชมวิวเนินนางพญา เป็นจุดชมวิวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด ถือเป็นหนึ่งใน เส้นทางชวนฝัน (Dream Destination) บนถนนเฉลิมบูรพาชลทิต จุดที่สวยที่สุดในภาคตะวันออก ได้เห็นวิวชายฝั่งทะเลแบบกว้างๆ และถนนโค้งสวยๆ ริมชายฝั่งทะเล ราวกับวิวต่างประเทศ โดยจุดชมวิวเนินนางพญานั้น ตั้งอยู่บนถนนเฉลิมบูรพาชลทิต แถวบริเวณหาดคุ้งวิมาน จันทบุรี
ห่างออกไป ประมาณ: 7.2 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ครัวลุงเชย เป็นร้านอาหารที่เปิดมานานกว่า 15 ปี ร้านอยู่ในตัวเมืองจันทบุรี ใกล้กับบริเวณที่ชาวจันท์เรียกว่า แยกเจพี ครัวลุงเชยมีอาหารหลากหลายทั้งแบบกินเล่น กับแกล้ม กับข้าว อาหารทะเล อาหารพื้นบ้าน อาหารใต้ แทบจะครบทุกหมวด อร่อยทุกรายการ เพราะทางร้านใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ สด สะอาด และราคาไม่แพง จึงเป็นที่นิยม กับคนทุกระดับ เหมาะกับการมากินข้าวกับครอบครัว พบปะสังสรรค์ในกลุ่มเพื่อนฝูง เป็นสถานที่นัดเจอที่สะดวก นั่งได้แบบสบายๆ
ห่างออกไป ประมาณ: 7.6 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ครัวตะลุมบอล ร้านอาหารสไตล์ผับกึ่งเรสทัวรองท์ อยู่ห่างจากตัวเมืองไปหน่อย เป็นร้านที่ตั้งอยู่ในบริเวณสนามบอล บรรยากาศร่มรื่น เหมาะสำหรับการนัดพบ สังสรรค์ แบบสบายๆ หรือมาเป็นแบบครอบครัวก็มีสนามเด็กเล่นในร่ม อาหารรสชาติดี ราคาไม่แพงมาก
ห่างออกไป ประมาณ: 7.8 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านข้าวต้มเห็นแล้วหิว เป็นร้านข้าวต้มรอบดึก อยู่ริมถนนมหาราช ร้านค่อนข้างใหญ่ เห็นชัด หาง่าย มีโต๊ะนั่งเยอะ และยังมีห้องจัดเลี้ยงด้วย เมนูอาหารหลากหลาย เป็นพวกกับข้าว ในลักษณะอาหารตามสั่ง มีรายการอาหารทะเลบ้าง บริการรวดเร็ว และราคาไม่แพง
ห่างออกไป ประมาณ: 8.5 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านปั้นจิ้ม เป็นร้านอาหารในแถบท่าแฉลบ บรรยากาศริมแม่น้ำจันทบุรี เป็นร้านเก่าแก่ที่ย้ายมาจากถนนมหาราช ตกแต่งให้ดูทันสมัย เรียบง่าย นั่งสบายแบบชิวๆ เหมาะกับการสังสรร นัดพบปะเพื่อนฝูง และกินข้าวกับครอบครัวในวันพักผ่อน มีสนามเด็กเล่น ห้องคาราโอเกะ ฃมีอาหารให้เลือกหลากหลายประเภท รสชาติอร่อย ในราคามาตรฐาน
Tourism Authority of Thailand    Amazing Thailand     Pattaya Concierge     ChonHub     Kanchanaburi dot Co
Copyright © 2016 - 2021 | Ceediz.Com Contact: info@ceediz.com, info.ceediz@gmail.com