โบสถ์คาทอลิก จันทบุรีโบสถ์คาทอลิกจันทบุรี เป็นอีกหนึ่งสถานที่ไฮไลท์ของการท่องเที่ยวในเขตตัวเมืองจันทบุรี เป็นโบสถ์คริสต์ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 100 ปี มีความสวยงามและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของไทย เป็นศาสนสถานที่ดูอลังการยิ่งใหญ่ แฝงไว้ด้วยความสงบ บ่งบอกถึงพลังความศรัทธาอันแรงกล้า และความเป็นปึกแผ่นแน่นแฟ้นของคริสตศาสนิกชนในจังหวัดจันทบุรี โบสถ์คาทอลิกได้เปิดให้ผู้คนแวะเข้าไปเยี่ยมชมภายในโบสถ์ได้ มีผู้คนแวะมาถ่ายรูปทั้งกลางวัน และกลางคืน โบสถ์อยู่ติดริมแม่น้ำจันทบุรี มีที่จอดรถสะดวก เดินชมแล้วสามารถเดินข้ามสะพานไปยังชุมชนริมน้ำจันทบูรได้ไม่ไกล

โบสถ์คาทอลิกจันทบุรี ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจันทบุรี ตรงข้ามกับชุมชนโบราณริมน้ำจันทบูร

โบสถ์พระแม่ปฏิสนธินิรมล หรืออาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล มักจะเรียกกันสั้นๆ ว่าโบสถ์คาทอลิก เป็นโบสถ์คริสต์นิกายคาทอลิก* ที่มีความเก่าแก่กว่า 100 ปี และมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 300 ปี ตั้งแต่ครั้งอดีต ที่มีชาวญวนอพยพมาจากทางตอนใต้ของประเทศเวียดนาม หลังจากชาวญวนที่นับถือศาสนาคริสต์ ถูกเบียดเบียนทางศาสนาจากโคชินจีน** จึงได้พากันมาตั้งถิ่นฐานในจันทบุรี แรกเริ่มนั้นมีชาวญวนคาทอลิกประมาณ 130 คน และได้ร่วมกันสร้างโบสถ์ เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของคริสตศาสนิกชนในจันทบุรี

* ศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก มีความเชื่อในพระเยซูคริสต์องค์เดียวกันกับนิกายอื่น และจะยกย่องนักบุญเเละเเม่พระ เมื่อสวดภาวนาจะรวมถึงพระเจ้าร่วมกับท่านทั้งหลายด้วย โดยให้ความสำคัญกับพระแม่มารีย์ในฐานะเป็นพระมารดาของพระเยซูเจ้า และให้การยกย่องเหล่านักบุญเพราะปฎิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้คริสตชน

 

** โคชินจีน หรือโคชินไชน่า (Cochinchina) คือบริเวณทางตอนใต้ของเวียดนาม (ส่วนที่อยู่ทางใต้ของประเทศกัมพูชา) มีเมืองสำคัญคือไซ่ง่อน เคยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส ต่อมาได้เป็นประเทศเวียดนามใต้

ก่อนที่จะมาเป็นโบสถ์หลังปัจจุบัน ชาวคาทอลิกได้ร่วมแรงร่วมใจ สร้างโบสถ์ขึ้นมาเป็นระยะๆ แต่ด้วยการขยายตัวของเหล่าคริสตศาสนิกชน จึงทำให้มีการสร้างโบสถ์ และบูรณะใหม่ขึ้นมาเป็นระยะๆ

 

โบสถ์หลังที่ 1 (พ.ศ.2254 - 2295) ระยะเวลา 41 ปี
โบสถ์หลังแรกของชาวคาทอลิกจันทบุรี สร้างโดยคุณพ่อเฮิ้ต (Heutte) และสัตบุรุษ (ผู้นับถือศาสนาคริสต์) เมื่อปี พ.ศ. 2255 โดยสร้างเป็นลักษณะวัดน้อย (Chapelle) ขึ้นทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจันทบุรี โบสถ์นี้ได้ถูกใช้งานมาระยะหนึ่ง

จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2273 ในสมัยบาทหลวงกาเบรียลประจำอยู่ที่โบสถ์ ได้เกิดเหตุที่ทางการไม่ไว้วางใจในหมู่บ้านคาทอลิกขึ้น ทำให้ชาวคริตส์ต้องกระจัดกระจายกันไป ส่วนบาทหลวงกาเบรียลได้ถูกส่งไปอยู่ที่อยุธยา โบสถ์หลังนี้ จึงถูกทิ้งร้างไปในช่วงปี พ.ศ. 2275 - 2295 ซึ่งเป็นเวลานานถึง 20 ปี ต่อมาภายหลังพบว่าบาทหลวงกาเบรียล ได้กลับมาที่จันทบุรี อยู่มาจนกระทั่งมรณะภาพ และฝังที่สุสานของวัดเมื่อปี พ.ศ. 2285

โบสถ์หลังที่ 2 (ปี พ.ศ.2295 - 2377) ระยะเวลา 82 ปี
ช่วงต่อมาในปี พ.ศ. 2295 บาทหลวงเดอกัวนา ได้รวบรวมชาวคาทอลิกในจันทบุรีให้กลับมารวมกันอีกครั้ง และได้ช่วยกันสร้างโบสถ์หลังใหม่ขึ้นเพื่อใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนา ช่วงนี้มีชาวคริสตศาสนิกชนราว 200 คน และโบสถ์ที่สร้างขึ้น ทำด้วยไม้กระดานเก่า หลังคามุงด้วยใบตาล และได้ถูกใช้งานเรื่อยมา

ต่อมาผู้สืบทอดดูแลต่อคือ บาทหลวงจาง ซึ่งเป็นชาวจีน และโบสถ์หลังนี้ได้ใช้งานมาตั้งแต่ ช่วงปลายสมัยอยุธยา กรุงธนบุรี จนถึงต้นรัตนโกสินทร์

โบสถ์หลังที่ 3 (ปี พ.ศ.2377 - 2398) ระยะเวลา 21 ปี
การสร้างโบสถ์หลังที่ 3 ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เพราะได้ย้ายมาอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจันทบุรี จนเป็นที่ตั้งในปัจจุบัน มีการก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2377 สมัยบาทหลวงมัทธีอัล โด และบาทหลวงเคลมังโซ่ โดยสร้างเป็นวัดเล็กๆ ในแบบชั่วคราว ใช้ไม้กระดานและไม้ไผ่ ช่วงนี้มีชาวคริสต์ประมาณ 1,000 คน

โบสถ์หลังที่ 4 (ปี พ.ศ.2398 - 2448) ระยะเวลา 48 ปี
ต่อมาในช่วงของบาทหลวงรังแฟง เมื่อชุมชนคาทอลิกเติบโตมากขึ้น ประกอบกับโบสถ์เก่าทรุดโทรม และคับแคบ จึงได้มีการดำเนินการก่อสร้างโบสถ์หลังใหม่ขึ้น ในปี พ.ศ.2398 โดยได้รับการสนุบสนุนจากพระสังฆราชปัลเลอกัวซ์ ให้สร้างโบสถ์หลังใหม่ที่โดยตัวโบสถ์หันหน้ามาทางแม่น้ำจันทบุรี มีลักษณะเป็นอาคารที่มีความแข็งแรงมั่นคงกว่าเดิม ใช้การก่ออิฐถือปูน หลังคามุงกระเบื้องเกล็ด

โบสถ์หลังที่ 5 (ปี พ.ศ.2448 - ปัจจุบัน)
ในขณะที่คริสตศาสนิกชนในจันทบุรีมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ช่วงปี พ.ศ. 2443 มีชาวคริสต์ประมาณ 2,400 คน ทำให้โบสถ์หลังเดิมดูคับแคบลง จึงได้มีการสร้างโบสถ์หลังใหม่ขึ้นอีกครั้ง โดยคุณพ่อเปรโตร เปริกาล ทำพิธีเสกศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2449 เริ่มใช้ประกอบพิธีมิสซาในปี พ.ศ. 2450 จากนั้นก็เป็นการตกแต่งส่วนอื่นๆ เรื่อยมา โดยล่าสุดได้มีการยกยอดโดมคู่ ขึ้นตั้งบนอาคารเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2552 และได้ฉลองวัดครบรอบ 100 ปี และ 300 ปี ชุมชน ในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2552
(ข้อมูลจาก หอจดหมายเหตุอัครสังฆมรณฑลกรุงเทพฯ http://haab.catholic.or.th/)


โบสถ์หลังปัจจุบัน เป็นโบสถ์ที่สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมแบบกอธิค ซึ่งจำลองแบบมาจากมหาวิหารน็อทร์-ดาม แห่งกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส จึงเป็นโบสถ์ที่ดูสวยงาม ยิ่งใหญ่ เปี่ยมไปด้วยพลังศรัทธาของบรรดาคริสตศาสนิกชน

 

ลักษณะตัวโบสถ์ยังคงหันหน้าไปทางแม่น้ำจันทบุรี ตัวอาคารกว้าง 20 เมตร ยาว 60 เมตร ด้านหน้ามีหอสูง 2 ข้าง ประดับด้วยยอดโดมแหลมข้างละยอด ยอดโดมนี้ ครั้งหนึ่งได้เคยถูกรื้อลงเมื่อปี พ.ศ.2483 เนื่องจากเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ด้วยเกรงว่าจะเป็นเป้าหมายการโจมตีทางอากาศ ปัจจุบันได้ใส่ยอดโดมคืนไว้ดังเดิมแล้ว

หอด้านหน้า ด้านหนึ่งเป็นหอระฆัง มีระฆังอยู่ 3 ใบ (แต่ละใบมีน้ำหนัก และการให้เสียงที่แตกต่างกัน ใบใหญ่มีน้ำหนักถึง 650 กิโลกรัม) และติดตั้งนาฬิกาทรงกลมเรือนใหญ่ มีเส้นรอบหน้าปัด 4.70 เมตร สามารถมองเห็นได้ไกลประมาณ 2 กิโลเมตร

บริเวณลานด้านหน้าทางเข้าโบสถ์ ได้ปรับจากของเดิม ที่เคยเป็นแนวทางเดินสองฝั่ง มีสนามหญ้าและต้นไม้ มีพระแม่มารีอยู่ด้านข้าง ปัจจุบันได้ปรับภูมิทัศน์ใหม่ให้เป็นลานกว้าง ปูพื้นด้วยลวดลายทรงกลม และกลีบดอกไม้ มีแท่นพระแม่มารีย์ประทับอยู่ที่น้ำพุ ตรงกลางด้านหน้าโบสถ์

เมื่อเข้าไปภายในโบสถ์ เป็นห้องโถงกว้าง ภายในตกแต่งภายในด้วยศิลปะเก่าแก่ มีไม้ฉลุลวดลาย มีบันไดเวียนทำด้วยไม้ ขึ้นไปยังชั้นลอย และมีพระแท่นทำจากไม้แกะสลัก พื้นโบสถ์ปูด้วยหินอ่อน ส่วนเพดานมีลักษณะโค้งแบบท้องเรือโนอาห์ ติดโคมไฟระย้า ผนังโบสถ์ใช้สีอมชมพู ทำให้ดูสว่างสดใสเมื่อต้องแสงไฟ บานหน้าต่างทำเป็นทรงสูง ด้านบนทำเป็นยอดโค้งแหลม ประดับตกแต่งด้วยกระจกสี สเตนกลาส* เป็นรูปนักบุญต่างๆ ในคริสตศาสนา เช่น จอห์น แบปติสต์, โจนส์ ออฟ อาร์ค(ผู้กอบกู้ฝรั่งเศส)

* สเตนกลาส (Stained Glass) หรือกระจกประดับสี เป็นการตกแต่งกระจกโดยใช้ความหลากหลายของสีกระจก ทำให้เกิดเป็นลวดลาย หรือรูปภาพต่างๆ มักอยู่บนกรอบเหนือบานประตู หน้าต่าง เป็นศิลปะที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตก ซึ่งมักจะมีให้เห็นตามโบสถ์ วิหาร ศาสนสถานต่างๆ ซึ่งมีการนำมาดัดแปลงใช้กับศิลปะของไทยอยู่บ้าง เช่น กรอบหน้าต่างวัดเบญจมบพิตร ที่ใช้สเตนกลาส ทำเป็นลวดลายเทพนมในแบบไทยๆ เป็นต้น


ถัดจากประตูด้านหน้าเข้าไปภายในโบสถ์ มีเก้าอี้ยาวเรียงเป็นแนวซ้าย-ขวาทั้ง 2 ฝั่ง ไปจนถึงส่วนที่ยกพื้นสูง ด้านหลังมีกางเขนใหญ่ ตู้ศีล พระแท่น และบรรณฐาน เหนือไม้กางเขน มีองค์พระแม่มารีย์ประทับอยู่ในซุ้มติดผนังเหนือขึ้นไปด้านบน ลวดลายผนังบริเวณด้านข้างไม้กางเขน วาดเป็นภาพสาวกของพระเยซู
(ข้อมูลจาก แผนกศิลปะในพิธีกรรม https://thailiturgy.wordpress.com/)

 

ภายในโบสถ์ ยังมีสิ่งที่ไม่ควรพลาดชมอีกอย่าง คือ องค์พระแม่ประดับพลอย ที่อยู่ทางด้านขวาของพระแท่นบูชา ดูโดดเด่นด้วยไฟส่องที่องค์แม่พระพลอย ที่เพิ่งมีพิธีเสกเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2552 เนื่องในโอกาสสมโภช 100 ปี ของอาสนวิหารฯ และครบรอบ 300 ปี ของชุมชนชาวญวน องค์พระแม่ มีความสูง 1.20 เมตร ที่ตัวองค์พระและฐานหล่อด้วยเงินบริสุทธิ์ 100% หนัก 76 กิโลกรัม ลวดลายบนอาภรณ์ประดับด้วยทองคำ 69 ดอก ด้านบนประดับด้วยพลอยซัฟฟายคุณภาพดี หลากสี กว่า 200,000 เม็ด ประมาณ 20,000 กะรัต ปั้นเป็นรูปยืน ประทับเหยียบอยู่บนตัวงูซึ่งเป็นตัวแทนของความชั่วร้ายต่างๆ

ข้อแนะนำ
- หากต้องการเข้าชมภายในโบสถ์ ควรหลีกเลี่ยงวันอาทิตย์ เพราะจะมีพิธีสวดมนต์เกือบตลอดทั้งวัน
- ภายในโบสถ์ปิดช่วงเที่ยง แต่ด้านหน้า และรอบๆ โบสถ์ ยังคงสามารถเดินถ่ายภาพได้
- ควรแต่งกายสุภาพ และสำรวมเพื่อเป็นการเคารพต่อศาสนสถาน
- ไม่สวมกระโปรงสั้น หรือกางเกงขาสั้นเข้าไปภายในโบสถ์ (มีผ้าคลุมให้ยืมใส่เข้าโบสถ์)
- ไม่สวมเสื้อสายเดี่ยว เสื้อกล้าม หรือเสื้อแขนกุดเข้าไปในโบสถ์
- ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือ สวมหมวก หรือแว่นตาดำ เข้าในโบสถ์
- ควรให้ความเคารพต่อศาสนสถาน ไม่กระทำการใดที่ไม่เหมาะสม
- ห้ามถ่ายภาพในเชิงพาณิชย์ หากต้องการถ่ายทำสารคดี ต้องขอนุญาติล่วงหน้า
- ไม่อนุญาติการถ่่ายภาพโดยใช้โบสถ์เป็นแบ็คกราว ห้ามถ่ายภาพระหว่งการทำประกอบพิธีทางศาสนา
- หากต้องการถ่ายภาพ Pre-wedding ควรขออนุญาติจากเจ้าหน้าที่ก่อน
- ไม่โพส หรือถ่ายภาพที่ไม่เหมาะสมกับสถานที่
- ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปในโบสถ์
- ไม่ส่งเสียงดัง หรือวิ่งเล่นกันภายในโบสถ์
- หากต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ มีผู้นำบรรยายในการชม และควรโทรแจ้งทางโบสถ์ให้ทราบก่อน
- บริเวณโบสถ์มีลานจอดรถกว้างขวาง อยู่ด้านข้างโบสถ์ (บริเวณหน้าโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์)
- บริเวณโบสถ์ มีบริการสุขา (อยู่ด้านนอกของโบสถ์)
- ด้านข้างของโบสถ์ ส่วนที่ติดกับลานจอดรถ มีร้านของทางวัด ชื่อ "บ้านนิรมล" ขายกาแฟ เครื่องดื่ม ของฝาก และของที่ระลึกต่างๆ เช่น เครื่องประดับ หนังสือ โปสการ์ด
- วันเสาร์ - อาทิตย์ ตอนเช้าจะมีตลาดด้านหลังวิหาร มีขายอาหารพื้นบ้าน ขนม และของแห้ง เช่นหมูชะมวง หมูย่าง เส้นจันท์ผัดปู ปลาทูต้มเค็ม ข้าวต้มมัดไต้ ปลาแห้ง ปลาเค็ม
- ด้านหน้าโบสถ์ มีร้านก๋วยเตี๋ยวหมูเลียง เนื้อเลียง (ร้านป้าลั้ง - หน้าวัด)
- ด้านข้างโบสถ์ มีร้านอาหารเวียดนาม ของชุมชนวัดญวน และยังมีให้บริการเช่าจักรยาน สามารถขี่ไปเที่ยวชุมชนริมน้ำจันทบูร ตลาดพลอย และวัดไผ่ล้อมได้ (สอบถามการเช่าจักรยานที่ 089-125-2445)

 

สถานที่น่าสนใจบริเวณใกล้เคียง
- ชุมชนริมน้ำจันทบูร (เพียงเดินข้ามสะพานตรงหน้าโบสถ์ไป ไม่เกิน 100 เมตร)
- ตลาดพลอย (เดินข้ามสะพานหน้าโบสถ์ แล้วเดินต่อไปอีกหน่อย)
- วัดไผ่ล้อม (อยู่ฝั่งเดียวกันกับโบสถ์คาทอลิก)

การเดินทาง
ห่างจากชุมชนริมน้ำจันทบูร (ระยะเดินเท้า) 150 เมตร
ห่างจากตลาดพลอย (ระยะเดินเท้า) 400 เมตร
ห่างจากวัดไผ่ล้อม 600 เมตร
ห่างจากศาลพระเจ้าตากสินมหาราช และศาลหลักเมือง 2 กิโลเมตร
ห่างจากสวนสาธารณะพระเจ้าตากสินมหาราช 3 กิโลเมตร

 

เส้นทางเดินเท้า
- จากบริเวณชุมชนริมน้ำจันทบูร (ถนนสุขาภิบาล) หรือจากถนนอัญมณี (ตรอกกระจ่าง) ให้เดินมาทางตลาดล่าง
- เกือบสุดทาง มีป้ายบอกทางเลี้ยวไปยังโบสถ์คริสต์
- เดินข้ามสะพานนิรมล ก็จะถึงโบสถ์คริสต์

เส้นทางรถยนต์

1ใช้เส้นทางถนนสุขุมวิท (ทางหลวงหมายเลข 3) ตรงมาจากจังหวัดระยอง เมื่อมาถึงแยกเขาไร่ยา ให้เลี้ยวขวาเข้าเมืองจันทบุรี (หมายเลข 316)
 
2พอเลี้ยวแล้ว ตรงตามเส้นทางมาเรื่อยๆ ประมาณ 6 กิโลเมตร พอเข้าเขตตัวเมืองจันท์ เมื่อถึงแยกไฟแดงแรก ตรงแขวงการทางจันทบุรี (สี่แยกพระยาตรัง) จะมีป้ายบอกทางเลี้ยวซ้าย ไปอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ให้เลี้ยวซ้ายไป
 
3เมื่อเลี้ยวซ้ายตามป้ายเข้าสู่ถนนท่าหลวงแล้ว ตรงตามเส้นทางหลัก ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำจันทบุรีไปสักระยะ (ผ่านปั๊มเชลล์ไป แถว ๆ เซเว่น) จะเห็นป้ายบอกทางเลี้ยวขวาไปโบสถ์คาทอลิก
 
4หลังจากเลี้ยวขวาตามป้ายบอกทาง เข้าถนนจันทนิมิต ตรงตามเส้นทางหลักไปอีกประมาณ 400 เมตร จะเห็นโบสถ์คาทอลิกอยู่ทางขวา
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
อาสนวิหารพระนางมารีอา จันทบุรี
110 หมู่ 5 ถนนสันติสุข ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
ติดต่อ 039-311-578
เว็บไซต์ http://www.cathedralchan.or.th/

เวลาเข้าชมอาสนวิหารฯ
วันจันทร์ - เสาร์ 8.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. (ปิดเที่ยง)
วันอาทิตย์ 12.00 - 16.30 น.

 

ข้อมูลจากแหล่งอื่น และ รีวิว Pantip :123456
Image
Gallery

แผนที่

แสดงร้านอาหารใกล้เคียง
สถานที่เที่ยวใกล้เคียง
ห่างออกไป ประมาณ: 0.4 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) เป็นวัดเก่าแก่นานกว่า 200 ปี เป็นสถานที่ที่ยังคงอนุรักษ์ศิลปวัตถุ และโบสถ์เก่าแก่เอาไว้ สามารถแวะเที่ยวชมโบสถ์เก่าแก่ กราบสักการะพระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกที่ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารพระพุทธไสยาสน์ เพื่อความเป็นสิริมงคล
ห่างออกไป ประมาณ: 0.5 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ชุมชนริมน้ำจันทบูร เป็นถนนเก่าที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ วิถีชุมชน ศิลปวัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ที่มาความเป็นมานานมากกว่า 300 ปี เป็นชุมชนที่เคยเป็นศูนย์กลางการค้าที่ใหญ่ที่สุด มีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุด โดยมีการพยายามอนุรักษ์ไว้ให้อยู่ในสภาพเดิม เพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่เหมือนได้ย้อนกลับไปในอดีต
ห่างออกไป ประมาณ: 0.5 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ตลาดพลอย หรือถนนอัญมณี เป็นตลาดการซื้อขายพลอยในจันทบุรีโด่งดังและมีชื่อเสียงกว้างไกลในระดับโลก และเป็นตลาดการค้าพลอยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพราะเป็นศูนย์รวมการค้าพลอยแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ ผู้ที่สนใจซื้อเครื่องประดับ หรือต้องการเห็นบรรยากาศการซื้อขายพลอยว่าทำกันยังไง สามารถเดินชมการซื้อขาย หรือแวะซื้อพลอยได้
ห่างออกไป ประมาณ: 1.2 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ศาลหลักเมือง เป็นศาลคู่บ้านคู่เมือง และเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดจันทบุรี ที่ชาวจันทบุรีเคารพนับถือ ในแต่ละวันจะมีผู้คนมาไหว้ สักการะ ปิดทอง ขอพร ขอให้มีโชคลาภเป็นจำนวนมาก ศาลหลักเมืองอยู่ในตัวเมือง ริมถนนท่าหลวง เป็นจุดที่อยู่ติดกันกับศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หากแวะที่เดียว ก็สามารถสักการะได้ทั้งสองจุด
ห่างออกไป ประมาณ: 1.2 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นสถานที่สำคัญของเมืองจันทบุรี เสมือนเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจันทบุรี ที่แสดงถึงความศรัทธา และจงรักภักดีที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สำหรับผู้ที่เดินทางมาถึงตัวเมืองจันทบุรีแล้ว ไม่ควรพลาดแวะสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลและขอพร
ห่างออกไป ประมาณ: 1.5 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย) เสมือนเป็นปอดของจังหวัดจันทบุรี เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจขนาดใหญ่ใจกลางเมือง สำหรับเดินเล่น ออกกำลังกาย ที่สำคัญบริเวณเกาะกลางสวน ยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่เป็นรูปปั้นเดียวกันกับรูปด้านหลังแบ้งค์ยี่สิบเก่า สามารถเดินเข้าไปในเกาะกลางน้ำ กราบสักการะ และถ่ายรูปพระบรมราชานุสาวรีย์ได้
ห่างออกไป ประมาณ: 3.5 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
จุดชมวิวเนินนางพญา เป็นจุดชมวิวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด ถือเป็นหนึ่งใน เส้นทางชวนฝัน (Dream Destination) บนถนนเฉลิมบูรพาชลทิต จุดที่สวยที่สุดในภาคตะวันออก ได้เห็นวิวชายฝั่งทะเลแบบกว้างๆ และถนนโค้งสวยๆ ริมชายฝั่งทะเล ราวกับวิวต่างประเทศ โดยจุดชมวิวเนินนางพญานั้น ตั้งอยู่บนถนนเฉลิมบูรพาชลทิต แถวบริเวณหาดคุ้งวิมาน จันทบุรี
ห่างออกไป ประมาณ: 3.8 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
จุดชมวิวเนินนางพญา เป็นจุดชมวิวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด ถือเป็นหนึ่งใน เส้นทางชวนฝัน (Dream Destination) บนถนนเฉลิมบูรพาชลทิต จุดที่สวยที่สุดในภาคตะวันออก ได้เห็นวิวชายฝั่งทะเลแบบกว้างๆ และถนนโค้งสวยๆ ริมชายฝั่งทะเล ราวกับวิวต่างประเทศ โดยจุดชมวิวเนินนางพญานั้น ตั้งอยู่บนถนนเฉลิมบูรพาชลทิต แถวบริเวณหาดคุ้งวิมาน จันทบุรี
ห่างออกไป ประมาณ: 5.9 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
วัดโยธานิมิต เป็นวัดประจำเมืองจันทบุรีในสมัยรัชกาลที่ 3 ครั้งที่เมืองจันทบุรีได้ย้ายมาอยู่ที่ค่ายเนินวง ภายในวัดมีพระคู่บ้านคู่เมือง หรือหลวงพ่อใหญ่ที่เป็นที่เคารพสักการะ สามารถแวะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล วัดตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง ห่างไปเพียง 5 กิโลเมตร ใกล้กับวัดโยธานิมิต ยังสามารถแวะศาลหลักเมืองเก่า ชมป้อมค่าย และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี ที่อยู่ในระแวกเดียวกันได้ด้วย
ห่างออกไป ประมาณ: 6.1 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่จัดแสดงและรวบรวมโบราณวัตถุที่นำขึ้นมาจากใต้น้ำ ทั้งในทะเล และแม่น้ำ รวมถึงการจัดแสดงให้เห็นวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของนักโบราณคดีใต้น้ำ วิถีชีวิตชาวเรือ และลักษณะของเรือต่างๆ ที่เคยใช้ในประเทศไทย เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ไม่ควรพลาดชม เหมาะกับทุกเพศทุกวัย
ห่างออกไป ประมาณ: 6.2 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
โบราณสถานค่ายเนินวง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ที่มีมานานกว่า 180 ปี เป็นอดีตเมืองเก่าของจันทบุรี และเป็นป้อมปราการที่แข็งแรงที่สุดทางภาคตะวันออกในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ค่ายเนินวงอยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง แวะได้สะดวก สามารถขับรถเข้าไปภายในค่ายและชมสถานที่ที่น่าสนใจอื่นๆ ภายในค่ายได้ เช่น ศาลหลักเมืองเก่า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี และวัดโยธานิมิต
ห่างออกไป ประมาณ: 6.5 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
วังสวนบ้านแก้ว เป็นวังเก่าแก่ ที่เคยเป็นพระตำหนักสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ที่เคยประทับนานถึง 18 ปี ปัจจุบันได้จัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมท้องถิ่น วังสวนบ้านแก้ว ตั้งอยู่ใกล้ตัวเมือง สามารถแวะเที่ยวชมได้สะดวก
ห่างออกไป ประมาณ: 7 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
จุดชมวิวเนินนางพญา เป็นจุดชมวิวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด ถือเป็นหนึ่งใน เส้นทางชวนฝัน (Dream Destination) บนถนนเฉลิมบูรพาชลทิต จุดที่สวยที่สุดในภาคตะวันออก ได้เห็นวิวชายฝั่งทะเลแบบกว้างๆ และถนนโค้งสวยๆ ริมชายฝั่งทะเล ราวกับวิวต่างประเทศ โดยจุดชมวิวเนินนางพญานั้น ตั้งอยู่บนถนนเฉลิมบูรพาชลทิต แถวบริเวณหาดคุ้งวิมาน จันทบุรี
ห่างออกไป ประมาณ: 7.4 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
วัดพลับ เป็นวัดเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมานานกว่า 250 ปี มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นสถานที่ที่เคยประกอบพิธีทางศาสนาของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และยังคงมีการอนุรักษ์ศิลปะแบบอยุธยาตอนปลายเอาไว้ให้ชมหลายอย่าง วัดพลับอยู่ใกล้ตัวเมืองจันท์ แวะง่าย และยังใกล้สถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายแห่ง เช่นค่ายเนินวง พิพิธภัณฑ์สถาน พาณิชย์นาวี เป็นต้น
ห่างออกไป ประมาณ: 8.6 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
วัดเขาพลอยแหวน เป็นวัดเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 190 ปี เป็นวัดที่อยู่ใกล้ตัวเมือง ห่างจากตัวเมืองจันท์เพียง 10 กิโลเมตร สามารถแวะกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่รัตนคีรีเจดีย์ และชมพระพุทธบาทจำลองที่อยู่บนยอดเขา และยังได้ชมวิวทิวทัศน์สวยๆ ของเมืองจันท์จากบนยอดเขา
ห่างออกไป ประมาณ: 9.8 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
อู่ต่อเรือพระเจ้าตาก เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญในอดีต ที่ยังคงปรากฏหลักฐาน และร่องรอยที่ช่วยสานต่อเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสิน เป็นแหล่งความรู้สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาด้านประวัติศาสตร์ และโบราณคดี
ร้านอาหารใกล้เคียง
ห่างออกไป ประมาณ: 0.3 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ก๋วยเตี๋ยวเจ๊อี๊ด ริมน้ำ เป็นอีกหนึ่งในร้านก๋วยเตี๋ยวทะเลชื่อดังของจังหวัดจันทบุรี เป็นร้านแนะนำสำหรับคนชอบก๋วยเตี๋ยวกั้ง และซีฟู้ดประเภท กุ้ง ปู หมึกไข่ ร้านอยู่ในตัวเมือง แถวชุมชนริมน้ำจันทบูร บริเวณตลาดล่าง เป็นถนนเส้นเล็กๆ ที่รถยนต์เข้าไปไม่สะดวก แต่ก็สามารถจอดรถไว้ที่วัดโรมันคาทอลิก(โบสถ์คาทอลิก) แล้วเดินมาได้ไม่ไกล
ห่างออกไป ประมาณ: 0.4 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านป้าภา เป็นร้านอาหารประเภทอาหารอีสาน ส้มตำ ไก่ทอด เป็นร้านเล็กๆ ริมถนนสุขาภิบาล (ชุมชนริมน้ำจันทบูร) ได้ชมวิวชิลๆ เน้นบรรยากาศริมน้ำ อาหารรสชาติแซบได้ใจ ราคาอาหารไม่แพงมากนัก ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านส้มตำในตัวเมืองจันทบุรี
ห่างออกไป ประมาณ: 0.5 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ครัวร่มไม้ริมน้ำ เป็นร้านอาหารบรรยากาศริมแม่น้ำ อยู่ตรงข้ามฝั่งแม่น้ำกับถนนชุมชนริมน้ำจันทบูร ถือว่าใกล้ตัวเมืองมาก เดินทางสะดวก มีที่จอดรถสบาย เหมาะกับการนั่งรับประทานอาหาร รับลม ชมวิวริมแม่นำ้จันทบุรี แบบชิวๆ สบายๆ
ห่างออกไป ประมาณ: 0.5 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ก๋วยเตี๋ยวเจ๊เพ็ญเย็นตาโฟ ตรงหน้าวัดไผ่ล้อม เป็นก๋วยเตี๋ยวที่ดังมากในตัวจังหวัดจันทบุรี ด้วยความอร่อย และกิติศัพท์ในเรื่องก๋วยเตี๋ยวกั้ง/ปู ที่เน้นเครื่องเยอะจนคับชาม จนทำให้หลายคนตามมากิน คนเป็นแฟนพันธ์แท้ก๋วยเตี๋ยวทะเลต้องไม่พลาดชิม
ห่างออกไป ประมาณ: 0.6 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านท่ามาจัน อยู่ในตัวเมือง บนถนนสุขาภิบาล หรือที่รู้จักว่าย่านชุมชนริมน้ำจันทบูร เป็นร้านอาหารแบบนั่งชิวๆ ในบรรยากาศสบายๆ สไตล์ย้อนยุค มีทั้งส่วนริมน้ำ และในห้องแอร์ที่มีการตกแต่งแนวคลาสสิกร่วมสมัย เหมาะกับการนั่งกินข้าว นัดสังสรรค์ นั่งเล่นเพลินๆ จิบเครื่องดื่มเบาๆ เคล้าเสียงเพลง หรือต้องการสร้างความประทับใจให้คนรัก
ห่างออกไป ประมาณ: 0.6 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ก๋วยเตี๋ยวหน้าไปรษณีย์ เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่คนจันท์ชื่นชอบ ตั้งอยู่ในตัวเมือง อยู่ในตรอกตรงข้ามไปรษณีย์ สาขาจันท์ธานี ก๋วยเตี๋ยวเน้นไปทางก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้น มีทั้งเนื้อและหมู มีดีที่ความหลากหลายของลูกชิ้น และเครื่องต่างๆ ที่สำคัญราคาไม่แพง
ห่างออกไป ประมาณ: 0.7 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านก๋วยจั๊บป้าไหม จันทบุรี เป็นร้านก๋วยจั๊บเก่าแก่ บนถนนสุขาภิบาล ในย่านชุมชนริมน้ำจันทบูร ใครผ่านไปผ่านมา จะได้กลิ่นของน้ำซุปสูตรโบราณ หอมเตะจมูกชวนให้หิวตั้งแต่เช้า ร้านก๋วยจั๊บป้าไหม หาไม่ยาก อยู่ใกล้กับศาลเจ้าตั้วเล่าเอี๊ย
ห่างออกไป ประมาณ: 0.7 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านจันทรโภชนา เป็นร้านอาหารพื้นบ้านที่อยู่ใจกลางเมือง เปิดมานานกว่า 50 ปี ใครที่มาจังหวัดจันทบุรี แล้วอยากรู้จักคนจันท์แท้ๆ ต้องแวะมาลองลิ้มชิมอาหารพื้นเมือง ร้านจันทรโภชนา เมนูอาหารของที่ร้าน เป็นอาหารที่หากินได้ยาก มีเมนูที่นำผักผลไม้พื้นเมืองมาดัดแปลงเป็นอาหารจานเด็ดแม้แต่คนจันท์เองยังต้องตามมากินที่นี่
ห่างออกไป ประมาณ: 0.8 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านซิปังโต้ ถือเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นเจ้าแรกในจังหวัดจันทบุรี จึงที่เป็นที่รู้จักกันดี ตั้งอยู่ในตัวเมือง ตอนนี้มี 2 สาขา เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่อร่อย คุ้มค่า ราคาไม่แพง คนที่มาจันทบุรีแล้วเบื่ออาหารทะเล แต่นึกอยากกินอาหารญี่ปุ่น มักจะนึกถึงร้านซิปังโต้ก่อนเสมอ
ห่างออกไป ประมาณ: 1 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านข้าวต้มสมบูรณ์ เป็นร้านข้าวต้มชื่อดังประจำจังหวัดจันทบุรี เป็นร้านเก่าแก่ที่เปิดมานาน ร้านอยู่บริเวณตลาดซุ้ย ใจกลางเมืองจันทบุรี บรรยากาศแบบร้านตามสั่งริมทางธรรมดา แต่ได้รสชาติอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย ได้เยอะ อาหารออกเร็ว ไม่ต้องรอนาน แถมราคาไม่แพง คุ้มค่า เรียกว่าเอาใจคนที่ชอบหาของกินยามดึก ช่วงหัวค่ำคนแน่นร้านแทบทุกวัน
ห่างออกไป ประมาณ: 1.3 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านดรีม สเต็ก เป็นร้านอาหารประเภทอาหารฝรั่ง และสเต็ก ใช้วัตถุดิบคุณภาพดี รสชาติถูกปาก ราคาประหยัด ถูกใจคนไทย ชาวจันทบุรีรู้จักดีว่า หากต้องการกินสเต็กอร่อย ในราคาพอคบได้ ต้องมาที่นี่ ร้านหาง่าย อยู่ในปั๊มเชลล์ จอดรถได้สะดวก
ห่างออกไป ประมาณ: 1.6 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ครัวตะลุมบอล ร้านอาหารสไตล์ผับกึ่งเรสทัวรองท์ อยู่ห่างจากตัวเมืองไปหน่อย เป็นร้านที่ตั้งอยู่ในบริเวณสนามบอล บรรยากาศร่มรื่น เหมาะสำหรับการนัดพบ สังสรรค์ แบบสบายๆ หรือมาเป็นแบบครอบครัวก็มีสนามเด็กเล่นในร่ม อาหารรสชาติดี ราคาไม่แพงมาก
ห่างออกไป ประมาณ: 1.7 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ชามโต เตี๋ยวต้มยำ เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวใกล้ตัวเมือง อยู่ในซอยทางเข้าวัดป่าคลองกุ้ง เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่มาเขย่าวงการก๋วยเตี๋ยวประเภทซีฟู้ด ด้วยการใส่เครื่องซีฟู้ดแน่นเต็มชาม จนเป็นที่ติดใจ บอกต่อกันไปอย่างรวดเร็ว
ห่างออกไป ประมาณ: 1.8 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
จุดชมวิวเนินนางพญา เป็นจุดชมวิวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด ถือเป็นหนึ่งใน เส้นทางชวนฝัน (Dream Destination) บนถนนเฉลิมบูรพาชลทิต จุดที่สวยที่สุดในภาคตะวันออก ได้เห็นวิวชายฝั่งทะเลแบบกว้างๆ และถนนโค้งสวยๆ ริมชายฝั่งทะเล ราวกับวิวต่างประเทศ โดยจุดชมวิวเนินนางพญานั้น ตั้งอยู่บนถนนเฉลิมบูรพาชลทิต แถวบริเวณหาดคุ้งวิมาน จันทบุรี
ห่างออกไป ประมาณ: 1.9 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านข้าวต้มเห็นแล้วหิว เป็นร้านข้าวต้มรอบดึก อยู่ริมถนนมหาราช ร้านค่อนข้างใหญ่ เห็นชัด หาง่าย มีโต๊ะนั่งเยอะ และยังมีห้องจัดเลี้ยงด้วย เมนูอาหารหลากหลาย เป็นพวกกับข้าว ในลักษณะอาหารตามสั่ง มีรายการอาหารทะเลบ้าง บริการรวดเร็ว และราคาไม่แพง
ห่างออกไป ประมาณ: 2.1 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ครัวลุงเชย เป็นร้านอาหารที่เปิดมานานกว่า 15 ปี ร้านอยู่ในตัวเมืองจันทบุรี ใกล้กับบริเวณที่ชาวจันท์เรียกว่า แยกเจพี ครัวลุงเชยมีอาหารหลากหลายทั้งแบบกินเล่น กับแกล้ม กับข้าว อาหารทะเล อาหารพื้นบ้าน อาหารใต้ แทบจะครบทุกหมวด อร่อยทุกรายการ เพราะทางร้านใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ สด สะอาด และราคาไม่แพง จึงเป็นที่นิยม กับคนทุกระดับ เหมาะกับการมากินข้าวกับครอบครัว พบปะสังสรรค์ในกลุ่มเพื่อนฝูง เป็นสถานที่นัดเจอที่สะดวก นั่งได้แบบสบายๆ
ห่างออกไป ประมาณ: 4.4 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านปั้นจิ้ม เป็นร้านอาหารในแถบท่าแฉลบ บรรยากาศริมแม่น้ำจันทบุรี เป็นร้านเก่าแก่ที่ย้ายมาจากถนนมหาราช ตกแต่งให้ดูทันสมัย เรียบง่าย นั่งสบายแบบชิวๆ เหมาะกับการสังสรร นัดพบปะเพื่อนฝูง และกินข้าวกับครอบครัวในวันพักผ่อน มีสนามเด็กเล่น ห้องคาราโอเกะ ฃมีอาหารให้เลือกหลากหลายประเภท รสชาติอร่อย ในราคามาตรฐาน
ห่างออกไป ประมาณ: 5.4 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงพระยาตรัง เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงที่โด่งดังที่สุดในเขตตัวเมืองจันท์ ใครที่อยากกินก๋วยเตี๋ยวเลียงสูตรต้นตำรับ มักจะนึกถึงร้านที่พระยาตรังเป็นอันดับแรก เพราะเป็นร้านขนาดใหญ่ เปิดมานานกว่า 30 ปี ตกทอดกันมาหลายรุ่น เป็นที่รู้จัก โดยดูได้จากกรอบรูปที่มีดาราและคนดังๆ หลายคนที่เคยแวะมาชิมร้านนี้ ร้านหาไม่ยาก มีที่จอดรถสะดวก
ห่างออกไป ประมาณ: 5.7 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
บ้านปีระกา เป็นร้านอาหารที่อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (ใกล้กับแยกเขาไร่ยา) ภายในร้านมีบรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบท่ามกลางแมกไม้ ร้านอยู่ในรีสอร์ทที่ตกแต่งสวนสไตล์บาหลี เหมาะกับการนั่งสบายๆ เพลินๆ กลางคืนได้บรรยากาศโรแมนติก เมนูอาหาร มีหลากหลายอาหารไทย-อีสาน สเต็ก และอาหารทะเล อาหารรสชาติอร่อย และราคาอาหารไม่แพง
ห่างออกไป ประมาณ: 9.2 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ส้มตำเจ๊เก๋อ เนินโพธิ์ เป็นร้านอาหารอีสาน อยู่ในตำบลหนองบัว ที่ค่อนข้างห่างไกลจากตัวเมืองไปสักหน่อย แต่ด้วยกิติศัพท์รสชาติความอร่อย ราคาไม่แพง ทำให้ร้านโด่งดัง เป็นที่รู้จักของบรรดาสาวกส้มตำ และอาหารรสแซบ ต่างแวะเวียนกันมาชิมอย่างไม่ขาดสาย ส้มตำเจ๊เก๋อ เนินโพธิ์ อยู่เส้นทางเดียวกับอู่ต่อเรือพระเจ้าตาก หากแวะไปแถวหนองบัว ต้องไม่พลาดร้านนี้
Tourism Authority of Thailand    Amazing Thailand     Pattaya Concierge     ChonHub     Kanchanaburi dot Co
Copyright © 2016 - 2021 | Ceediz.Com Contact: info@ceediz.com, info.ceediz@gmail.com