ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จันทบุรีศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ศึกษาธรรมชาติ และระบบนิเวศป่าชายเลนในบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน เหมาะสำหรับทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะเด็กๆ จะได้ศึกษาธรรมชาติจากนอกห้องเรียน เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ แบบนิเวศทัศนา ได้เดิมชมต้นไม้ พรรณไม้ ศึกษาวิถีชีวิตสัตว์ในอ่าวคุ้งกระเบน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และยังสามารถแวะชมเหล่าปลาในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ และเล่นน้ำที่หาดแหลมเสด็จ ที่อยู่ห่างออกไปไม่กี่ร้อยเมตร

* อ่าวคุ้งกระเบน มีลักษณะเป็นอ่าวแบบลากูน (Lagoon) คือเป็นแหล่งน้ำตื้นๆ แยกจากทะเลเข้าไปในแผ่นดิน ขนานกับชายฝั่ง ส่วนมากจะมีทางเปิดเชื่อมต่อสู่ทะเล ชื่อ "คุ้งกระเบน" มาจากลักษณะของอ่าว เมื่อมองจากที่สูง จะเห็นเป็นรูปร่างเว้าเข้ามาเหมือนปลากระเบน จึงเรียกตามลักษณะทางภูมิประเทศ ว่า "อ่าวคุ้งกระเบน" ซึ่งเป็นบริเวณที่ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลโดยรอบประมาณ 2,000 ไร่ เป็นบริเวณที่เป็นป่าชายเลน ได้รับการดูแลจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน ตามโครงการพระราชดำริ


ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน ตั้งอยู่แหลมเสด็จ ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เป็นเส้นทางเดียวกันกับไปหาดแหลมเสด็จ และอยู่ก่อนถึงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติประมาณ 200 เมตร

 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน เป็นหน่วยงานที่สนองงานพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเปิด พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2524 และทรงดำริว่า "ให้พิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสม จัดทำโครงการพัฒนาอาชีพการประมง และการเกษตร ในเขตพื้นที่ดินชายฝั่งทะเลจังหวัดจันทบุรี" จากนั้นจึงได้มีการจัดตั้งเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน ในพื้นที่ประมาณ 1,100 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของป่าสงวนแห่งชาติคุ้งกระเบน และป่าอ่าวแขมหนู ครอบคลุมพื้นที่ในตำบลกระแจะ ตำบลสนามชัย อำเภอนายายอาม และตำบลรำพัน ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เพื่อทำเป็นศูนย์ทดลอง ค้นคว้าวิจัย และนำข้อมูลความรู้ มาฟื้นฟู พัฒนาระบบนิเวศทางธรรมชาติริมชายฝั่งทะเลให้เหมาะสม และได้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

การทำงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ เป็นแบบบูรณาการ ครอบคลุมจากยอดเขาสู่ท้องทะเล มีการจำลองพื้นที่จริง ในการศึกษาค้นคว้า มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ส่งเสริมการทำประมงอย่างถูกวิธี เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติมีความสมดุล นอกจากนี้ยังเป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจเรื่องของระบบนิเวศป่าชายเลนให้กับประชาชน เยาวชน คนทั่วไป ปลูกฝังให้มีจิตสำนึกในการรักษาพื้นที่ป่าธรรมชาติริมชายฝั่ง และรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สิ่งที่จะช่วยสร้างความเข้าใจธรรมชาติป่าชายเลนได้อย่างชัดเจน คือการแสดงให้เห็นจากตัวอย่างจริง จึงจัดทำเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ให้ได้เดินเข้าไปเรียนรู้ ได้เห็น สัมผัส และทำความเข้าใจระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจากพื้นที่จริงๆ

ลักษณะของเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติที่ทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ จัดทำขึ้นนั้น มีระยะทาง 1.6 กิโลเมตร เป็นสะพานไม้ระแนง ทอดยาวเข้าไปในดงป่าชายเลน ที่มีพรรณไม้หลากหลายชนิด เช่น โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่ โปรงแดง ป่าสักดอกแดง ป่าสักดอกขาว ลำพูทะเล แสมทะเล เป็นต้น ต้นไม้แต่ละชนิดจะมีป้ายบอกชื่อ ลักษณะ และสรรพคุณของไม้นั้นๆ ไว้ด้วย

เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติตั้งแต่จุดแรก จนถึงจุดสิ้นสุดของเส้นทาง มีศาลาต่างๆ เป็นจุดให้ข้อมูลความรู้เชิงวิชาการ อธิบายสิ่งต่างๆ ที่จะได้พบเห็นได้ในป่าชายเลน ตามเส้นทาง ได้แก่

 

ศาลา 1 กำเนิดอ่าวคุ้งกระเบน เป็นการอธิบายการเกิดป่าชายเลนในอ่าวคุ้งกระเบน

ศาลา 2 ไม้เบิกนำ ไม้เบิกนำ เป็นเรื่องของต้นไม้ที่เป็นเหมือนทัพหน้า ได้แก่ ไม้แสม และไม้ลำพู เป็นพืชตัวเบิกทางที่ขึ้นมาก่อนพืชชนิดอื่น เป็นการเตรียมพื้นที่สำหรับต้นไม้อื่นๆ เพื่อให้เกิดการสะสมตะกอน ดินเลน เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับต้นโกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่ และพืชชนิดอื่นๆ ที่จะขึ้นตามมา

ศาลา 3 ดงฝาด เป็นเรื่องระบบการสืบพันธุ์ และระบบรากของต้นไม้ในป่าชายเลน พืชที่อาศัยอยู่ในดินที่มีน้ำขังตลอด ออกซิเจนในดินน้อย ทำให้ต้องมีการปรับตัว โดยมีลักษณะรากพิเศษในแบบต่างๆ เช่น
- รากค้ำยัน (Stilt Roots) มีรากโผล่พ้นดิน ลักษณะคล้ายสะพานโค้ง เช่น ไม้โกงกาง
- รากหายใจ (Pneumatophores) มีลักษณะเป็นแท่งแหลมๆ โผล่ขึ้นมาจากดิน ลักษณะคล้ายดินสอปักอยู่ เช่น ไม้แสม ลำพู
- รากหายใจรูปร่างคล้ายเข่า (Knee Roots) มีลักษณะเป็นก้อนๆ ปุ่มๆ โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำ เช่น ต้นฝาด โปรง
- รากพูพอน (Buttress Roots) มีลักษณะกางออกมาในแนวตั้ง เหมือนปีกของต้นไม้ อยู่บริเวณโคนต้น เช่นรากตะบูน ตะบัน

ศาลา 4 ป่าปลูก เป็นเรื่องการปลูกต้นไม้ป่าชายเลน ห่วงโซ่อาหาร และระบบการพึ่งพาในธรรมชาติของป่าชายเลน

ศาลา 5 ปู่แสม - ต้นไม้ผู้สร้างแผ่นดิน เป็นจุดที่มีต้นแสมขาว อายุนับร้อยปี (จึงเรียกว่า "ปู่") และได้เห็นเรื่องวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน และการหาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในบริเวณป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน

ศาลา 6 โกงกาง เป็นเรื่องประโยชน์และความสำคัญของไม้โกงกาง ที่นอกจากจะมีสรรพคุณทางยาแล้ว ยังใช้ทำถ่านที่มีคุณภาพสูง เพราะให้ความร้อนสูง ติดไฟง่าย ไม่แตกปะทุ ควันไฟน้อย คุเป็นถ่านไฟได้นาน จึงได้ราคาสูงกว่าถ่านไม้อื่น

ศาลา 7 ป่าไม้ - ประมง เป็นเรื่องการปลูกป่าชายเลนควบคู่กับการเลี้ยงปลากระพงขาว

ศาลา 8 ลำพู เป็นเรื่องของไม้ในวงศ์ลำพู และความสัมพันธ์กับหิ่งห้อย

ศาลา 9 ประมง เป็นการอธิบายการเลี้ยงกุ้งแบบรักษาสภาพแวดล้อม การบำบัดนำ้เสียโดยวิธีธรรมชาติ และระบบชลประทานน้ำเค็ม

ศาลา 10 เชิงทรง เป็นเรื่องของระบบนิเวศวิทยา พื้นที่รอยต่อระหว่างป่าบกกับป่าชายเลน เช่น ต้นเตยทะเล

นอกจาก ศาลาทั้ง 10 ที่ให้ความรู้ในเรื่องของธรรมชาติป่าชายเลนแล้ว ยังมีจุดอื่นๆ ให้แวะศึกษา พักผ่อน อีกหลายแห่งเช่น
- ศาลาชมวิว เป็นศาลาที่สร้างยื่นไปในอ่าว ให้สามารถมองเห็นแนวป่าชายเลน วิถีชีวิตชาวบ้าน และชาวประมงที่อยู่ในบริเวณอ่าว

- ศาลาเรือคายัค เป็นท่าจอดเรือคายัค สำหรับผู้ที่มาเที่ยวศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ได้พายเรือชมป่าชายเลน

- ศาลาพะยูน เป็นจุดที่มีอนุสรณ์ "จ้าวแห่งคุ้งกระเบน" ได้แก่ หมูดุด* หรือ พะยูน (Dugong dugon) ซึ่ง
ในอดีตที่อ่าวคุ้งกระเบน เคยมีพะยูนอาศัยอยู่ เพราะเป็นบริเวณที่มี "หญ้าทะเล**" ซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ของพะยูน ต่อมาหญ้าทะเลหมดไป ทำให้พะยูนก็หายไปด้วย พะยูนตัวสุดท้ายที่พบบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนคือเมื่อปี พ.ศ. 2533 จากนั้นก็ไม่มีพะยูนให้เห็นอีก จนกระทั่งทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนได้มีการปลูกหญ้าทะเล ที่เป็นอาหารหลักของพะยูน ได้แก่หญ้าผมนาง และหญ้าชะเงาใบขาว (หรือว่านน้ำ) เพื่อให้พะยูนหวนกลับมาที่อ่าวคุ้งกระเบนอีกครั้ง

* หมูดุด เป็นภาษาพื้นบ้านที่เรียกพะยูน เพราะมีลักษณะคล้ายสัตว์บก เวลากินอาหารคล้ายวัวเล็มหญ้า (เรียกว่าดุด) บางคนอาจเรียก หมูน้ำ หรือ วัวทะเล (Sea Cow) พะยูนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เราจึงไม่ควรเรียกว่า ปลาพะยูน แต่ควรเรียกว่า พะยูน

 

พะยูน เป็นสัตว์ป่าสงวนที่เป็นสัตว์น้ำ มีลักษณะคล้ายแมวน้ำขนาดใหญ่ ตัวอ้วนกลมเทอะทะ มีครีบด้านหน้าที่พัฒนามาจากขาหน้า ไม่มีครีบหลัง ตาเล็ก ตัวเมียมีเต้านม 2 เต้า อยู่ถัดลงมาจากขาหน้า มีหางคล้ายโลมา พะยูนหายใจด้วยปอด จึงต้องขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำ และสามารถกลั้นหายใจอยู่ใต้น้ำนานราว 20 นาที

** หญ้าทะเล เป็นพืชที่เคยอยู่บนบก แต่มีวิวัฒนาการให้มีชีวิตอยู่ในน้ำทะเลได้ ในอดีต อ่าวคุ้งกระเบน เป็นบริเวณที่เคยมีหญ้าทะเลอยู่มาก เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีสภาพพื้นที่เหมาะสมกับการขึ้นของหญ้าทะเล คือ พื้นเป็นดินทราย มีแร่ธาตุในที่เหมาะกับการขึ้นของสาหร่าย และหญ้าทะเล หญ้าที่เป็นอาหารของพะยูน ที่มีอยู่ 2 ชนิดคือ หญ้าชะเงา (มีลักษณะใบรีๆ ยาวๆ ขึ้นแล้วเลื้อยไปตามพื้นดิน) และหญ้าผมนาง (ขึ้นมาเป็นเส้นๆ เหมือนเส้นผม) นอกจากจะเป็นอาหารของพะยูนแล้ว หญ้าทะเลยังเป็นแหล่งพักพิง ที่หลบภัย และที่วางไข่ สำหรับสัตว์น้ำบางชนิด เช่น ปลาหมึก เป็นต้น


- หอดูเรือนยอดไม้ เป็นหอที่ทำด้วยไม้ มีความสูงประมาณ 15 เมตร มีบันไดขึ้นลงเป็นแบบบันไดเวียน มีจุดพักในแต่ละชั้น และมีระเบียงทำเป็นที่นั่งพัก ชั้นบนสุดมีลักษณะเป็นระเบียงห้าเหลี่ยม มีที่นั่ง สำหรับชมวิวอ่าวคุ้งกระเบน วิวป่าชายเลนจากมุมสูง และถ้าโชคดีอาจได้เห็นนกที่อาศัยอยู่ในแถบอ่าวคุ้งกระเบนที่มีมากกว่า 120 ชนิด เช่น นกยางเปียง นกยางเหนียว นกจาบคาเล็ก นกกินเบี้ยว

 

นอกจากที่กล่าวมาแล้ว ก็ยังมี
- สวนสมุนไพรป่าชายเลน
- เส้นทางศึกษาธรรมชาติ เขาคุ้งกระเบน
- การเพาะพ่อ-แม่พันธุ์ปลา หอยนางรม หอยตะโกรม ในกระชังบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน

ข้อแนะนำ
- การเดินเที่ยวชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ เหมาะกับการเที่ยวในช่วงบ่าย อากาศจะไม่ค่อยร้อนมาก
- เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ เป็นทางที่ไม่มีรั้วกั้น ควรเดินด้วยความระมัดระวัง ไม่ควรวิ่งเล่น หยอกล้อกันบนสะพานทางเดิน
- ไม่ควรส่งเสียงดัง เพราะอาจจะรบกวนสัตว์ที่อยู่ในระบบนิเวศป่าชายเลน หากเดินชมธรรมชาติแบบเงียบๆ อาจได้เห็นนกบางชนิดปูเสฉวน ปูก้ามดาบ ปลาตีน หรือได้ยินเสียงธรรมชาติของสัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นได้
- ไม่ทิ้งขยะ หรือสร้างมลภาวะให้แก่บริเวณศูนย์ศึกษาฯ​
- ไม่นำยานพาหนะทุกชนิดเข้าไปในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
- ไม่นำอาหาร และเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์เข้าไป
- ไม่เล่นการพนันทุกชนิด หรือกระทำการใดๆ ที่เป็นการเสื่อมเสียศีลธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม
- ไม่นำอาวุธทุกชนิดเข้าไป
- ไม่ก่อไฟ ขีดเขียน ทำลายพันธุ์ไม้ และทรัพย์สินของทางราชการ
- หากต้องการเที่ยวชมเป็นหมู่คณะ หรือต้องการวิทยากร ควรติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่
- ทางศูนย์ฯ​ มีบริการห้องพัก และกิจกรรมอื่นๆ บริการ (ควรติดต่อล่วงหน้า)

 

เปิดให้เข้าชมฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สถานที่น่าสนใจบริเวณใกล้เคียง
- หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำภายในอ่าวคุ้งกระเบน เป็นสถานที่เพาะเลี้ยง และดูแลสัตว์น้ำในกระชังในอ่าวคุ้งกระเบน มีปลาฉลาม เต่าทะเล ปลาเก๋า เป็นต้น สามารถให้อาหารปลาฉลามได้ นอกจากนี้ยังมีธนาคารปูไข่ และตัวอย่างการเลี้ยงหอยนางรม การเดินทางไปยังหน่วยสาธิตฯ จากหน้าศูนย์ศึกษาฯ ​ให้ตรงไปเรื่อยๆ จนสุดทาง จากนั้นเลี้ยวขวาไปอีกประมาณ 800 เมตร จะเห็น หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำภายในอ่าวคุ้งกระเบน อยู่ทางขวามือ (ห่างจากศูนย์ศึกษาฯ ประมาณ 1.5 กิโลเมตร)
- หาดแหลมเสด็จ อยู่บริเวณหน้าสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สามารถเล่นน้ำได้
- สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ (ห่างไปประมาณ 200 เมตร)
- หาดเจ้าหลาว

การเดินทาง
ห่างจากสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ 200 เมตร
ห่างจากหาดเจ้าหลาว 6 กิโลเมตร
ห่างจากจุดชมวิวเนินนางพญา (อ่าวคุ้งวิมาน) 15 กิโลเมตร
ห่างจากตัวเมืองจันทบุรี 35 กิโลเมตร

 

การเดินทางไปยัง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อยู่ก่อนถึงตัวเมืองจันทบุรี โดยให้มุ่งไปทางหาดคุ้งวิมาน จากนั้นจึงแยกไปทางแหลมเสด็จ

1ใช้เส้นทางถนนสุขุมวิท (หมายเลข 3) จากอำเภอแกลง มาจันทบุรี
2เมื่อถึงแยกหนองสีงา ให้เลี้ยวขวาตามป้ายบอกทางไป แหลมเสด็จ (ถนนหมายเลข 3399)
 
3เมื่อเลี้ยวแล้ว ให้ตรงตามเส้นทาง (มีป้ายบอกทางตลอด) เป็นระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร
4จากนั้นจะมาถึงวงเวียนโลมาสนามไชย (มีรูปปั้นโลมาอยู่ตรงวงเวียน) จึงเลี้ยวซ้ายตามป้ายบอกทางไปแหลมเสด็จ
 
5จากวงเวียนโลมา ตรงตามเส้นทางหลักมาเรื่อยๆ อีกประมาณ 9 กิโลเมตร จะถึงวงเวียนเจ้าหลาว (มีรูปปั้นพะยูนเล่นน้ำ) จึงเลี้ยวขวา
 
6เมื่อเลี้ยวขวาตรงวงเวียนเจ้าหลาวแล้ว ตรงไปอีก 2 กิโลเมตร จะเห็นทางเข้าศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อยู่ทางขวามือ
เวลาเปิดทำการ
ทุกวัน 8.00 - 18.00 น

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ที่อยู่ หมู่ที่ 9 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ติดต่อ 039-433-216-8
เว็บไซต์ http://www.fisheries.go.th/cf-kung_krabaen/forest.htm
เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/pages/ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน-อันเนื่องมาจากพระราชดำริ/120547641349220

 

ข้อมูลจากแหล่งอื่น และ รีวิว Pantip :1
Image
Gallery

แผนที่

แสดงร้านอาหารใกล้เคียง
สถานที่เที่ยวใกล้เคียง
ห่างออกไป ประมาณ: 0.3 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
หาดแหลมเสด็จ เป็นหาดยอดนิยมที่ค่อนข้างคึกคักอยู่เสมอ ไม่ค่อยเงียบเหงา โดยเฉพาะในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ มีผู้คนแวะเวียนมาเที่ยว พักผ่อนริมทะเล เล่นน้ำ นั่งปิกนิก กินลมชมวิว ริมทะเลมีความร่มรื่น จึงมีทั้งคนเอาเสื่อมาปูนั่งพื้น และเอาเก้าอี้มานอนเล่นกันตลอด ช่วงเย็นก็มีคนมาทำกิจกรรมหน้าหาดอีกด้วย
ห่างออกไป ประมาณ: 0.5 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เป็นสถานที่เที่ยวบริเวณแหลมเสด็จ (อ่าวคุ้งกระเบน) เหมาะกับครอบครัวที่มีเด็กๆ เพราะสามารถมีกิจกรรมเกี่ยวกับการชมความสวยงามของปลานานาชนิด รวมถึงยังมีอุโมงค์ใต้น้ำที่ทำให้เห็นปลาขนาดใหญ่ได้อย่างใกล้ชิดอีกด้วย สำหรับที่นี่ ถือเป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับสัตว์ทะเลที่อาศัยอยู่ในอ่าวคุ้งกระเบน และบริเวณใกล้เคียง เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ที่สำคัญคือไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม
ห่างออกไป ประมาณ: 2.9 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
จุดชมวิวเนินนางพญา เป็นจุดชมวิวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด ถือเป็นหนึ่งใน เส้นทางชวนฝัน (Dream Destination) บนถนนเฉลิมบูรพาชลทิต จุดที่สวยที่สุดในภาคตะวันออก ได้เห็นวิวชายฝั่งทะเลแบบกว้างๆ และถนนโค้งสวยๆ ริมชายฝั่งทะเล ราวกับวิวต่างประเทศ โดยจุดชมวิวเนินนางพญานั้น ตั้งอยู่บนถนนเฉลิมบูรพาชลทิต แถวบริเวณหาดคุ้งวิมาน จันทบุรี
ห่างออกไป ประมาณ: 3 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
หาดเจ้าหลาว เป็นหาดที่หลายคนมักจะนึกถึงเวลาต้องการมาเที่ยวทะเลจังหวัดจันทบุรี เป็นหาดที่มีชื่อเสียง และเป็นที่นิยมของคนที่อยากมาพักผ่อนริมทะเล ได้นอนเห็นทะเลกว้าง เล่นน้ำทะเล ย่ำทรายให้นุ่มเท้า หาดเจ้าหลาวเป็นหาดที่ไม่พลุกพล่าน มีความสงบ เป็นส่วนตัว หาดมีความสวยงาม น้ำใส หาดตื้น เหมาะกับครอบครัวที่มีเด็กๆ ลงเล่นน้ำได้โดยไม่ต้องกังวลใจ
ห่างออกไป ประมาณ: 4.6 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
หาดคุ้งวิมาน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของจันทบุรี เพราะเป็นหาดน้ำทะเลใสสะอาด ที่อยู่ติดกับถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ที่ว่ากันว่าเป็นถนนเรียบชายฝั่งทะเลที่สวยที่สุดในประเทศไทย ซึ่งนอกจากหาดแล้ว บริเวณใกล้เคียงยังมีจุดชมวิวอยู่หลายจุดด้วยกัน รวมถึงยังมีสิ่งอำนวยความสะดวก อย่าง ที่พัก ร้านอาหาร มีอาหารการกินครบ จึงเป็นที่เที่ยวที่ได้รับความนิยม เหมาะกับวันพักผ่อน นอนรับลมชมทะเล
ห่างออกไป ประมาณ: 6.6 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
จุดชมวิวปากน้ำแขมหนู เป็นจุดชมวิวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งที่สามารถแวะได้ง่าย อยู่ริมเส้นทางถนนเฉลิมบูรพาชลทิตที่ผ่านไปยังจุดท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่นหาดเจ้าหลาว แหลมเสด็จ แหลมสิงห์ บริเวณจุดชมวิวมีบรรยากาศ และวิวทิวทัศน์สวยงาม เห็นวิวทะเลได้กว้าง และยังเดินชมวิวบนสะพานเฉลิมพระเกียรติได้ด้วย จึงเป็นสถานที่พักผ่อนที่หลายคนชอบแวะ
ห่างออกไป ประมาณ: 7.8 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน เป็นจุดที่ไม่ได้เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว จึงไม่ค่อยมีคนรู้จัก สามารถแวะเข้าไปชมวิวทิวทัศน์สวยๆ ริมชายฝั่งที่มีทั้งโขดหินชายฝั่ง และชายหาด มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติบนเขา จุดชมวิว เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบนสามารถแวะได้ง่าย เพราะอยู่ในเส้นทางผ่าน จากหาดเจ้าหลาว ไปยังแหลมสิงห์
ห่างออกไป ประมาณ: 8.4 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
วัดตะกาดเง้า เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความเป็นมายาวนานกว่า 280 ปี มีศิลปะวัตถุ สถาปัตยกรรมอันล้ำค่า ชมหอพระไตรปิฎกจากฝีมือช่างหลวงในสมัยรัชกาลที่ 3 ที่ทรงคุณค่าทางสถาปัตยกรรม และศิลปกรรม ที่ตกทอดมาจนถึงยุคปัจจุบัน วัดอยู่ในแนวเส้นทางถนนเฉลิมบูรพาชลทิต จึงแวะชมได้สะดวก อยู่บริเวณใกล้กับจุดชมวิวแขมหนู
ร้านอาหารใกล้เคียง
ห่างออกไป ประมาณ: 2.8 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านทะเลบุรี หรือ "ร้านเจ๊สาว คุ้งวิมาน" ร้านเก่าแก่ที่หลายคนแนะนำ เคยตั้งอยู่บริเวณริมหาดคุ้งวิมาน ปัจจุบันได้ย้ายมาอยู่บริเวณเนินนางพญาแล้ว สำหรับคนที่ติดใจในรสชาติอาหารร้านเจ๊สาว แวะมาเที่ยวที่จุดชมวิวเนินนางพญา ก็สามารถติดตามกันมาชิมได้
ห่างออกไป ประมาณ: 5.6 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านยายตุ๊ ซีฟู้ด เป็นร้านอาหารทะเลดังในแถบหาดเจ้าหลาว หลายคนมักจะพูดถึง และมีลูกค้าแวะเวียนมาค่อนข้างเยอะ โดยเฉพาะในช่วงวันหยุด และเทศกาลต่างๆ ร้านตั้งอยู่ริมถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ซึ่งเป็นช่วงที่ถนนห่างจากชายฝั่ง ไม่ได้ติดทะเล ร้านยายตุ๊ ซีฟู้ดเป็นร้านใหญ่ รองรับลูกค้ากลุ่มใหญ่ได้ อาหารทะเลรสชาติอร่อย ราคาไม่แพง อาหารออกรวดเร็วทันใจ
ห่างออกไป ประมาณ: 6.6 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
เรือนริมน้ำซีฟู้ด เป็นร้านอาหารในอำเภอท่าใหม่ อยู่ใกล้จุดชมวิวปากน้ำแขมหนู และไม่ไกลจากหาดเจ้าหลาวมากนัก เป็นร้านที่มี่ชื่อเสียง หลายคนแนะนำบอกต่อ ร้านบรรยากาศน่านั่ง ติดริมแม่น้ำ ชมวิวธรรมชาติได้เพลินๆ อาหารรสชาติดี คัดสรรอาหารทะเลสด คุณภาพดี นำมาปรุงอาหารได้ถูกอกถูกใจ ได้อาหารจานโต ทำไว รอไม่นาน ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
Tourism Authority of Thailand    Amazing Thailand     Pattaya Concierge     ChonHub     Kanchanaburi dot Co
Copyright © 2016 - 2021 | Ceediz.Com Contact: info@ceediz.com, info.ceediz@gmail.com