นิด้า ชลบุรี รับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท วันนี้ - 20 กันยายน 2559
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ศูนย์การศึกษาจังหัดชลบุรี

  เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท ตั้งแต่บัดนี้ - 20 กันยายน 2559
  หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (รอ.ม.)
  Master of Public and Private Management Program (M.P.P.M.)
  รุ่นที่ 6 (ชลบุรี 19)
  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา
  (1) สำเร็จ การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดสาขาหนึ่ง จากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ง ก.พ. หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองวิทยฐานะ
  (2) มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 1 ปี

  [​IMG]

  >> รายละเอียด และ ระเบียบการรับสมัคร
  >> ใบสมัคร

  สอบถามรายละเอียด และสมัคร ได้ที่
  ที่ทำการ ชั้น 3 วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
  โทรศัพท์ : 038-240244 , 081-8486723
  ทุกวัน เว้นหยุดนักขัตฤกษ์ , วันเสาร์ และวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 09.30 - 16.30 น.

  อีเมล : gspanidachb@gmail.com